top of page
Zoeken

Verbazingwekkende Openbaring hoofdstuk 14 commentaar

Openbaring hoofdstuk 14 commentaar

Dit is een heel belangrijk hoofdstuk omdat het de laatste boodschap voor planeet aarde is. Alle bewoners van de aarde zullen een beslissing voor of tegen deze boodschap moeten nemen. Dit is een boodschap van leven of dood die de 3 engelenboodschap wordt genoemd. Ik ben blij dat u hier bent om te lezen als over de hele wereld dienaren van God van de laatste beweging genaamd de
3 engelen bericht beweging geven deze boodschap. Het commentaar van Openbaring hoofdstuk 14 is vergelijkbaar met de boodschap van Noach. Ga de ark binnen of je zult de hemel niet binnengaan. Jezus liefde en ogen zijn op je gericht. Jezus geeft zoveel om je dat Hij het boek van openbaring heeft gestuurd, zodat we gewaarschuwd kunnen worden voor de dingen die spoedig zullen gebeuren. Waar gaat het commentaar van openbaring hoofdstuk 14 over? Laten we het uitzoeken


RE14 1 En ik keek, en zie, een Lam stond op de berg Sion, en met hem honderdvierenveertigduizend, met de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven.

We begrijpen dat het boek Openbaring niet in chronologische volgorde is geschreven. Sommige verzen gaan naar een toekomstige gebeurtenis en sommige verzen later gaan we terug naar eerdere gebeurtenissen.


In dit geval worden we meegenomen naar tijdens of na het millennium wanneer de verlosten zullen zijn gered en naar de hemel zijn gebracht. Jezus is hier samen met ofwel een speciale klasse mensen voor degenen die geloven dat de 144000 letterlijk is, of iedereen die gered zal zijn voor degenen die geloven dat dit aantal symbolisch is.


In het commentaar van openbaring hoofdstuk 14 zien we dat de heerlijkheid van allen die de hemel zullen bereiken, niet aan een gelovige wordt toegeschreven, maar aan God. Hun gerechtigheid is van God, hun overwinning is van God. God leidt de weg van zijn uitverkorenen. De nederige, zachtmoedige en nederige mensen die gehoor hebben gegeven aan de roepingen van die stille zachte stem in hun hart van de Heilige Geest die hen vertelde. Dit is de manier waarop je daarin wandelt. De bijbel is duidelijk, niemand ruw, onvriendelijk, grof, trots, egoïstisch, oneerlijk, apathisch, liefdeloos zal de hemel binnenkomen.


Om de hemel te bereiken, gaat het niet zozeer om je daden, maar om wie je bent. Wat je mee naar de hemel neemt, is wie je bent. Tenzij we God onze levens hier laten transformeren en net als Jezus worden, hebben we geen hoop op eeuwig leven. Veel kerken leren dat zolang je in Jezus gelooft, je gered zult worden. Het is een doctrine uit Babylon, het is niet waar. Tenzij onze karakters worden veranderd in de gelijkenis van Jezus, zullen we niet binnengaan.
De terugkeer van Jezus zal niet veranderen wie we zijn. God kan een zelfzuchtig mens niet dwingen anderen lief te hebben. God kan een trots persoon niet dwingen om eer te geven aan God die alle dingen geeft. Bij de wederkomst zal Jezus onze lichamen transformeren en niet onze karakters of persoonlijkheden. ?


PH 3 21 21 Die ons verachtelijke lichaam zal veranderen, opdat het gevormd zal worden als zijn heerlijk lichaam, volgens de werking waardoor hij in staat is zelfs alle dingen aan zichzelf te onderwerpen.

Alleen het lichaam zal worden veranderd, God kan de persoonlijkheidsverandering niet afdwingen als iemand in zijn proeftijd zijn karaktergebreken niet heeft veranderd.


1 CO 15 51 Zie, ik toon u een geheimenis; We zullen niet allemaal slapen, maar we zullen allemaal veranderd worden,

52 In een oogwenk, in een oogwenk, bij de laatste bazuin: want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.


53 Want dit vergankelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 Dus wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal hebben aangedaan, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid hebben aangedaan, dan zal het gezegde geschieden dat geschreven is: De dood is verzwolgen in overwinning.


Ook hier zegt de bijbel dat alleen het lichaam veranderd zal worden, het vergankelijke lichaam zal een lichaam krijgen dat niet ziek kan worden, een lichaam dat onsterfelijk is. Dit is duidelijk zoals in openbaring 7 keer Jezus herhaalt Aan hem die overwint. We moeten de zonde overwinnen om de hemel binnen te gaan. Alleen Jezus gerechtigheid kan ons de overwinning geven. Als je wilt proberen de overwinning te behalen zonder God, zul je falen.


RE 14 2 En ik hoorde een stem uit de hemel, als de stem van vele wateren, en als de stem van een grote donderslag: en ik hoorde de stem van harpspelers die harpspeelden met hun harpen: RE 14 3 En zij zongen als het ware een nieuwe lied voor de troon, en voor de vier dieren en de oudsten; en niemand kon dat lied leren dan de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde waren verlost.
Ook hier hebben we dit aantal waarvan sommigen zeggen dat het 14000 duizend letterlijk is, sommigen zeggen dat het alle mensen omvat die gered zullen worden. De mysteries van de hemel, de wezens, de oudsten, de 4beesten. Toch gingen al deze schepselen van Gods schepping nooit door zonde, spijt, lijden, pijn, tranen. Van al Gods schepselen zijn wij alleen door de pijn van de aarde gegaan, van een in zonde gevallen wereld.


Een corrupte wereld waar wat door de meeste mensen is vastgesteld en geprezen en gerespecteerd. God ziet het als walgelijk en gruwel. In het commentaar van openbaring hoofdstuk 14 zien we dat er twee groepen op aarde zijn, degenen die als Jezus zachtmoedig en nederig zijn en degenen die op het beest lijken. Tot welke groep behoor jij?

LK 16 15 15 En hij zei tot hen: Gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent uw harten; want wat onder de mensen hoog wordt gewaardeerd, is een gruwel in de ogen van God.


OPB 14 4 Dit zijn zij die niet met vrouwen bezoedeld waren; want het zijn maagden. Dit zijn zij die het Lam volgen waarheen hij ook gaat. Deze werden uit het midden van de mensen verlost, omdat ze de eerstelingen zijn voor God en voor het Lam.


Deze groep raakte geen vrouwen aan. We vinden in de bijbel dat een vrouw een kerk is. De ware kerk wordt gevonden in Openbaring 12, de afvallige of gevallen kerk wordt gevonden in Openbaring 17 en 18.

Ze waren niet bezoedeld met valse overtuigingen, menselijke redeneringen, menselijke bedenkingen. Zij volgden alleen de waarheid die de bijbel is, het Woord van God.

In het commentaar van hoofdstuk 14 van openbaringen ontdekken we dat veel mensen op aarde tegenwoordig veel waardering hebben voor menselijk redeneren, en omdat de menselijke tussenpersoon broos, bevooroordeeld en oneerlijk is, zullen ze met hen ten val komen. We zien dat veel in het atheïsme en alle religies. Een hoge achting voor menselijke gedachten en ideeën is een zekere val in valse overtuigingen en conclusies die mensen verstrikken in de doctrine van demonen die ervoor zorgen dat iemand de hemel niet binnengaat


Zoals alle eerlijke mensen de waarheid zullen accepteren. Alle oneerlijke mensen zullen de waarheid verwerpen. Laten we heel voorzichtig zijn met wat we als waarheid geloven.

RE 14 5 En in hun mond werd geen bedrog gevonden: want zij zijn onberispelijk voor de troon van God.


We zien dat de groep die de hemel betreedt nog een bijzondere eigenschap heeft. Behalve eerlijk zijn en heel voorzichtig zijn om niet tot verkeerde conclusies te komen over een onderwerp. Ze zijn wijs, hoewel niemand wijs is dan God. Maar ze komen niet snel tot een conclusie over een onderwerp, ze nemen de tijd om voor zichzelf te studeren en ze houden geen rekening met de mening van de meerderheid.


. We zien in openbaring hoofdstuk 14 commentaar dat ze ook niet liegen. Ze zijn eerlijk, ze bedriegen anderen niet. Dit is een van de grootste eigenschappen van de christen. Eerlijkheid en nederigheid. Een volgeling van Christus kan niet de eerbetuigingen van Satan hebben, wat misleidend is voor iemands eigen voordeel. Iemand kan altijd de waarheid vertellen en er welvarend en gelukkig uitkomen. Er is nooit een moment waarop we moeten liegen.

RE 14 6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel, met het eeuwige evangelie om te prediken tot hen die op de aarde wonen, en tot elke natie, en geslacht, en taal, en volk,


Dit is de eerste engelenboodschap. De drie engelen boodschap is de belangrijkste boodschap in de bijbel voor vandaag. Dit is de tegenwoordige waarheid. Het gaat niet meer om alleen maar in Jezus te geloven. Dit is de eerste stap. Dit is de eindtijdboodschap van Noach die ziet wie echt een aanbidder van God is

Deze boodschap wordt zonder uitzondering aan alle mensen op aarde gegeven. We zien dat nu vele miljarden mensen deze boodschap niet hebben gehoord en geen partij hebben gekozen voor of tegen Jezus. In het commentaar van hoofdstuk 14 van openbaring zien we dat dit overal in het boek openbaring de boodschap is.
In openbaring 13 introduceert het het beest dat oorlog voert met de eindtijd 3 engelenboodschap en het overblijfsel. In openbaring 14 zien we dat Jezus zegt dat Hij een eindtijdgroep heeft en hun boodschap is de boodschap van de 3 engelen, de boodschap van het heiligdom, de sabbat, ze houden de 10 geboden en ze hebben het getuigenis van Jezus dat de geest van profetie is.


Als we de hele bijbel lezen, ontdekken we dat dit het thema is. Waarheid en dwaling, wanneer we in openbaring aankomen, ontdekken we dat de grote kerken zijn gevallen en dat ze Babylon worden genoemd, de moeder die dochters heeft. Deze macht dwingt een merkteken af, alleen het overblijfsel weigert deze valse leer en zij worden vervolgd. Laten we eens kijken waar deze 3angels-boodschap over gaat.


RE 14 7 Zeggen met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer; want de ure van zijn oordeel is gekomen; en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.


De eerste engelenboodschap predikt over het oordeel. Welke profetie gaat over het oordeel? Het is de 2300 dagen profetie van Daniël 8 14. Er staat dat 2300 jaar nadat Jeruzalem is herbouwd, Jezus de oordeelstijd voor alle mensen zal beginnen. Een zeer plechtige boodschap broeders en zusters. Deze boodschap brengt ons ook terug bij de schepping en de sabbat.


De sabbat is zaterdag, de 10 geboden kunnen niet veranderd worden. Deze boodschap contrasteert Babylonische kerken die de zondag houden en die veel lieve mensen in zich hebben, met het overblijfsel dat de bijbelse sabbat het zegel van God houdt.


Om erachter te komen wanneer de eerste engel werd gegeven, moeten we de vraag stellen. Wanneer was er een tijd na het einde van de 1260 jaar pauselijke vervolging die eindigde in 1798 toen een groep mensen predikte over het heiligdom en Jezus begon alle mensen te oordelen?We kunnen het zoeken door broer en zus, we zullen ontdekken dat de enige groep in de geschiedenis die de boodschap van de 1e engel predikte, de Millerietenbeweging van 1844 is, die de adventistische kerk van de zevende dag werd, of wat ik graag de boodschap van de 3 engelen noem beweging . Is er een andere tijd in de geschiedenis dat een groep mensen


wereldwijd de boodschap van het heiligdom predikte? Nee Deze eerste engelenboodschap zegt dat Jezus in 1844 aan het einde van de 2300 dagen profetietijd de meest heilige plaats binnenging om te beginnen te verlangen wie het zal halen en niet naar de hemel zal gaan. Een zeer belangrijke boodschap omdat het ieders lot zal bepalen.


RE 14 8 En er volgde een andere engel, zeggende: Babylon is gevallen, is gevallen, die grote stad, omdat zij alle naties heeft laten drinken van de wijn van de toorn van haar hoererij.

Wat gebeurt er direct nadat de eerste engel is gegeven? De kerken van de wereld weigeren deze boodschap, zij verwerpen de komst van Jezus en de oordeelsboodschap. Wat gebeurt er nu ? Ze vallen in een Babylonische staat.


Ze stonden, maar toen de waarheid tot die kerken kwam, het feit dat ze de waarheid verwierpen, betekent dat ze Jezus verwierpen. Wanneer een persoon of kerk de waarheid verwerpt, vallen ze in geestelijke duisternis. We zien het onderwerp van de openbaring hoofdstuk 14 commentaar. De twee groepen worden gevormd omdat de eerste engelen worden gegeven, het wordt door alle kerken afgewezen.


Velen van die kerken verlaten de gevallen kerken om zich bij de 3angels-boodschappenbeweging aan te sluiten. Toch is het een feit dat die dochters van Babylon in die tijd rond 1844 als de eerste engelenboodschap wordt gegeven en verworpen. Ze vallen ook in een staat van geestelijke duisternis en Babylon.


RE 14 9 En de derde engel volgde hen en zei met luide stem: Als iemand de b . aanbidt,

oosten en zijn beeld, en ontvang zijn merkteken op zijn voorhoofd of in zijn hand,

De derde engelenboodschap is nog toekomstig en aanwezig. Nu is het tijd om gewaarschuwd te worden voor het beest, het pausdom. Veel mensen in de katholieke kerk zijn aardig en liefdevol. Toch ontmaskeren de bijbel en Jezus het systeem als zijnde tegengesteld aan God en zijn waarheid. Als iemand de boodschap van de 3 engelen afwijst, dan zullen ze automatisch het beest en zijn beeld accepteren. Wat zegt het pausdom dat hun merkteken is?


"Vraag: Heeft u een andere manier om te bewijzen dat de kerk de macht heeft om heilige feestdagen in te stellen?"

“Antwoord: Als ze niet zo’n macht had gehad, had ze niet kunnen doen wat alle moderne religieaanhangers met haar eens zijn – ze had de viering van de zondag, de eerste dag van de week, niet kunnen vervangen door de viering van zaterdag de zevende dag, een verandering waarvoor geen schriftuurlijke autoriteit bestaat.” Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [FRS No. 7.], (3e Amerikaanse ed., rev.: New York, Edward Dunigan & Bro., 1876), p. 174.


RE 14 10 Die zal drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd wordt uitgegoten in de beker van zijn verontwaardiging; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel in de aanwezigheid van de heilige engelen en in de aanwezigheid van het Lam:


Deze boodschap is verbluffend en van het grootste belang hier, het zegt dat men geen christen kan blijven en in de kerken van Babylon blijven omdat ze zullen beweren Jezus te aanbidden, maar het systeem is het systeem van het beest. Gods toorn, voor het eerst in de geschiedenis onvermengd met genade, zal vallen op de aanbidders van het beest.


Waarom zou God zo boos worden op de aanbidders van het beest? Omdat in het volle licht en kennis.

Zoals we zagen, zal deze boodschap naar alle mensen op aarde gaan. Alle televisiezenders, nieuwe reportage en leider van de wereld zullen over deze kwestie praten. Het aanbidden van Jezus en het volgen van de bijbel of het aanbidden van mannen maakte aanbiddingssystemen en regels. Velen die het beest zullen aanbidden, zullen dit doen vanwege gebrek aan geloof, aangezien we zien dat alleen God voor hen zal zorgen op het moment dat alle naties Jezus zullen weerspiegelen.


Jezus zal erg boos zijn en de bijbel zegt dat de toorn van God zal vallen op degenen die voor veiligheid en om in vrede te leven liever een valse dag aanbidden waarvan we weten dat deze heidens en satanisch is en zij zullen willens en wetens weten dat het verkeerd is, maar voor het gemak zal het beest volgen in plaats van Jezus. Aan welke kant sta je dan? Ik raad u aan om de grote controverse en Daniël en de openbaring of Uria Smith nauwkeurig te bestuderen, aangezien hun boeken veel meer details geven over de gebeurtenis die op aarde zal plaatsvinden. Wat zou je ervan weerhouden om die boeken nu te bestuderen?RE 14 11 En de rook van hun pijniging stijgt op voor eeuwig en altijd: en zij hebben geen rust, dag noch nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

We zien hier dat degenen die aardse systemen zullen aanbidden in plaats van de bijbel de hemel niet zullen binnengaan. Zullen velen van hen beweren Jezus te aanbidden? Ja, dit is het verbazingwekkende aan deze laatste boodschap voor de planeet aarde van openbaring hoofdstuk 14 commentaar.


Ze zullen geen atheïsten zijn, maar leiders in deze beestbeweging zullen het pausdom, de grote wereldleider, verenigen die zal komen wanneer de wond zal zijn genezen. Met de immense macht van de protestantse kerken van Noord-Amerika. Samen zal hun vervolgingskracht de inquisitie van de middeleeuwen ver overtreffen. De taferelen die zich de komende jaren op aarde zullen afspelen, zullen dingen zijn waar we nooit van gedroomd hebben. Scènes die zelfs de meest levendige verbeelding niet kan uitbeelden.

RE 14 12 Hier is het geduld van de heiligen: hier zijn zij die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus.

Hier wijst Jezus naar de andere groep. De grote meerderheid van de christenen gelooft dat er niet meer tien geboden zijn. Ze geloven dat ze onder de genade zijn, wat waar is, maar genade is niet nodig als er niets is om te gehoorzamen?


Het wordt goedkope genade genoemd en deze massale misleiding zal miljoenen gevangenen wegvagen voor valse gelovigen en velen zullen klaar zijn om het beestsysteem te omarmen. Aan de ene kant zijn de grote kerken van Babylon gevuld met valse overtuigingen. Aan de andere kant is het overblijfsel de kleine groep die de geboden onderhoudt, waaronder de sabbat, en die de boodschap van de 3 engelen prediken.


RE 14 13 En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei: Schrijf, Zalig zijn de doden die van nu af aan in de Heer sterven: ja, zegt de Geest, dat zij mogen rusten van hun arbeid; en hun werken volgen hen.

De komende vervolgingen in de wereld zullen zien dat de zogenaamde democratische en beschaafde regeringen hun wreedheid en barbaarsheid hebben verloren. In feite leven we in een tijd van verkapte wreedheden en misbruik.De wereld wordt meer wettisch. De twee groepen zullen niet de christenen en de niet-christenen zijn. Maar het zijn de wettische en degenen die leven door liefde en Gods gerechtigheid. Wetticisme is een van de meest verschrikkelijke satanische uitingen van het hart. Dit is de reden waarom Jezus veel mensen in hun graf zal laten rusten die de ongelooflijke taferelen waarmee onze wereld binnenkort zal worden geconfronteerd, niet zullen kunnen verdragen.

RE 14 14 En ik keek, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat iemand als de Zoon des mensen, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel.

Wat gebeurt er direct nadat de 3 engelen boodschap is gegeven? Jezus keert terug op aarde. We zien dat een speciale groep de laatste boodschap geeft aan planeet aarde. Daarna vindt het einde van de wereld plaats. Deze groep is verantwoordelijk voor het leven of de dood van ieder mens. De boodschap van de 3 engelen maakt onderscheid tussen hij die God aanbidt en hij die het beest en zichzelf aanbidt.


RE 14 15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot hem die op de wolk zat: Steek in uw sikkel en maai, want de tijd is gekomen om te maaien; want de oogst van de aarde is rijp.

De oordeelstijd zal zijn geëindigd. Jezus zal dan de hemelse tempel verlaten en zal alles hebben besloten voor de hemel of de eeuwige vernietiging.

RE ²14 16 En hij die op de wolk zat, sloeg zijn sikkel in de aarde; en de aarde werd geoogst.RE 14 17 En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, ook hij had een scherpe sikkel. RE 14 18 En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over vuur; en riep met een luide kreet tot hem die de scherpe sikkel had, zeggende: Steek uw scherpe sikkel in en verzamel de trossen van de wijnstok van de aarde; want haar druiven zijn volledig rijp.

De aarde is dan rijp. De vruchten van kwaad en gerechtigheid zijn tot rijpheid gekomen. Degenen die voor God leefden en die zijn gerechtigheid hebben, zullen voor altijd leven. Degenen die de menigte en deze wereld volgden, zullen voor eeuwig verloren zijn.


RE 14A 19 En de engel stak zijn sikkel in de aarde, en verzamelde de wijnstok van de aarde, en wierp hem in de grote wijnpers van de toorn van God.

Dit is het moment, mijn vriend, om een ​​keuze te maken, om deze waarschuwingsboodschap voor de eindtijd te bestuderen die een zegen is om ons te waarschuwen voor wat komen gaat en om ons voor te bereiden voordat het gebeurt;

RE 14 20 En de wijnpers werd buiten de stad getreden, en er kwam bloed uit de wijnpers, zelfs tot aan de teugels van de paarden, over een afstand van duizend en zeshonderd stadiën.

Miljarden op aarde geven niets om de waarheid. Als schaap volgen ze wat anderen doen. Waarheid hangt niet af van wat anderen doen? De waarheid is te vinden in de bijbel Er staat:

EX 23 2 2 Gij zult een menigte niet volgen om kwaad te doen; noch zult gij spreken in een reden om af te wijzen na velen om het oordeel te ontworstelen:

Aan welke kant wil je staan? Waarom zou u dit onderwerp niet volledig bestuderen terwijl u De grote controverse en Daniël en de openbaring leest? Herhaal na mij Vader God, vergeef mij alstublieft mijn zonden, geef mij uw gerechtigheid. Help mij en maak mij voorspoedig. Help me om met u te wandelen in de naam van Jezus. Amen

8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page