top of page
Zoeken

Galaten hoofdstuk 1 samenvatting

Galaten is voor mij een van het belangrijkste boek in de bijbel omdat het de weg van verlossing door de gerechtigheid van Jezus uitlegt. Tenzij we deze boodschap als een ervaring begrijpen en ontvangen, zijn we niet bekeerd. Conversie zoals Ellen g White zegt is een zeldzame ervaring. Er zijn maar weinig christenen bekeerd. Ik realiseer me dat een van de grootste problemen ter wereld wetticisme en trots is.
Galaten hoofdstuk 1 samenvatting geeft ons de oplossing voor dit ongelooflijke probleem waar zelfs vandaag nog maar weinigen over spreken of de oplossing voor kennen. Niet alleen de christelijke en religieuze wereld is trots en wettisch, maar ook niet-gelovigen staan ​​alleen op regels zonder enige verandering in het hart. Wat we naar de hemel zullen brengen, is wie we zijn, niet wat we doen. Zodra God verandert wie we zijn, zal wat we doen veranderen.


Wanneer iemand met zijn eigen inspanningen ernaar streeft om te veranderen wat hij doet zonder dat het hart verandert. Dan is dit christelijke leven een nachtmerrie en een grote last. Galaten hoofdstuk 1 samenvatting geeft ons de uitweg uit deze religieuze nachtmerrie die wetticisme wordt genoemd.


GA 1 1 Paulus, een apostel (niet door mensen of door mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader die Hem uit de doden heeft opgewekt),

Dit is een heel belangrijk vers. Ik herinner me dat ik aan het evangeliseren was in Zuid-Frankrijk. Dit is de plek waar in de middeleeuwen de meeste protestanten woonden. Zeer stoffige en cowboy-achtige steden. Het is fascinerend om te zien dat een land dat zo katholiek was, een plaats had die Cevennen heette en die voornamelijk protestants was en te veel weerstand bood aan de vervolgingen van het pausdom. Daar stelde een man me een vraag

Wie heeft u gestuurd om te prediken? Of zijn vraag luidde: Kunt u mij bewijzen dat u niet uit uzelf spreekt, maar dat God u heeft gezonden? Tonya de meeste mensen geloven in rede en zelfwaarheid. De bijbel zegt het tegenovergestelde, er staat dat alle waarheid van God komt dat God waarheid is.

Dat God mensen kiest Hij wil anderen vertellen over de liefde van Jezus. En dat de woorden van die uitverkorenen niet van mensen zijn, maar van God.
Tegenwoordig gelooft het christendom in mannen. Veel christenen geloven dat de woorden van de prediker van hem komen. Laten we teruggaan naar de bijbel en ontdekken dat wanneer iemand door God is gezonden, wat hij zegt door God is geïnspireerd. Galaten hoofdstuk 1 samenvatting vertelt ons dat we de nieuwe bewegingen in de wereld om de menselijke rede en menselijke gedachten te aanbidden, niet kunnen geloven.


Als wat een prediker zei van hem kwam, dan zou er geen behoefte zijn aan de Heilige Geest, geen noodzaak om een ​​bijbel te hebben, want miens gedachten zouden genoeg zijn om de waarheid te verkondigen zoals mensen de waarheid in hun geest zouden hebben. God zou het niet nodig hebben gehad om kerken te creëren en de bijbel en profeten te sturen, de menselijke redenering was genoeg. Paulus zegt dat hij door God was gezonden en dat de woorden die hij sprak van God kwamen.


GA 1 2 en alle broeders die bij mij zijn, Aan de kerken van Galatië:

Paulus werd naar de heidenen gestuurd. Tonya de meeste christenen komen samen waar andere christenen zijn. Dit is te gemakkelijk en comfortabel. De waarheid van de bijbel gaat niet naar de uiteinden van de planeet zoals God wil.


In Galaten hoofdstuk 1 samenvatting staat dat het moderne christendom faalt in het uitvoeren van zijn missie van prediking tot de wereld. Het is egoïstisch om zoiets te doen, om door God gezegend te worden met zoveel waarheid en anderen te laten omkomen zonder deze verbazingwekkende waarheid dat Jezus zoveel van jou en mij houdt en dat Hij stierf zodat we van de vernietiging konden worden bevrijd en voor altijd van de hemel konden genieten.
GA 1 3 Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus,

Wat we nodig hebben in de eindtijd is genade en vrede. Er zijn zoveel problemen in de wereld dat de vrede wordt weggenomen. Als we de bijbel kennen, kunnen we vrede hebben, wetende dat op een dag dit verhaal van de strijd tussen goed en kwaad spoedig zal eindigen. We hebben genade nodig omdat alleen God ons wijsheid kan geven om te weten hoe we anderen over zijn liefde kunnen vertellen.


GA 14 die Zichzelf voor onze zonden heeft gegeven, opdat Hij ons zou verlossen van deze tegenwoordige boze eeuw, naar de wil van onze God en Vader,

Deze leeftijd is slecht. Als je naar de post over trots gaat, wordt goed uitgelegd wat kwaad is. In feite wordt het woord kwaad en trots gebruikt in verschillende tijden in de bijbel om hetzelfde te betekenen. Veel zonden worden nooit genoemd in kerken en de meeste christenen weten niet wat zonde is. In Galaten hoofdstuk 1 samenvatting leren we dat wat God liefheeft, is dat we van elkaar houden en God boven alles liefhebben. Mensen denken dat zonde is wat we doen.


Velen volgen veel regels en tradities, maar ze vergeten dat wie we zijn, is wat we naar de hemel zullen nemen. Deze boze wereld weet niet dat veel zonden die God aanstootgevend zijn, nooit in kerken worden genoemd. Zoals trots, arrogantie, egoïsme, liefdeloos, onvriendelijkheid, apathie, oneerlijkheid. Door de dood van Jezus hebben we de hoop dat we op een dag zullen ontsnappen aan deze boze wereld om naar een plek te gaan waar iedereen liefdevol, vriendelijk, eerlijk en zachtaardig zal zijn.


GA 15 5 aan wie glorie voor eeuwig en altijd. Amen.

Dit is het tegenovergestelde van de huidige boze wereld om God in alle dingen de eer te geven. De basis van zonde is trots, of zichzelf aanbidden. Ofwel geven we God de eer, ofwel nemen we de eer die Hem toebehoort voor onszelf. Er is geen middenweg. Niemand zal in de hemel zijn die zichzelf de eer heeft toebedeeld.
In de hemel zullen alleen mensen zijn die anderen liefhebben en dienen. In Galaten hoofdstuk 1 samenvatting leren we dat dit alleen kan worden bereikt door de gerechtigheid van Jezus. Omdat onze eigen werken waardeloos zijn. In feite is de enige waarde van werken dat we werken omdat we God en anderen willen liefhebben en we God dankbaar zijn. Onze werken hebben niets te maken met het verkrijgen van acceptatie bij God of het verkrijgen van de hemel.


GA 16 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem die u geroepen heeft in de genade van Christus, naar een ander evangelie,

Dit vers gaat samen met het bovenstaande over de meningen en redeneerkracht van mensen. Hier stelt de bijbel opnieuw dat er een absolute waarheid is. Tegenwoordig zijn er veel kerken, maar hoe kan dat als we weten dat er maar één bijbel en één waarheid is? Dit komt omdat er valse leraren zijn. U kunt het artikel lezen over hoe u de bijbel moet lezen. Wat er gebeurt, is dat wanneer we de bijbel niet correct lezen en als we oneerlijk zijn, we valse doctrines zullen onderwijzen. Om voorzichtig te zijn hoe we de bijbel lezen, in contact en het lezen van alle verzen over één onderwerp is veiliger dan snel tot conclusies komen en uiteindelijk een leugen geloven.


GA 17 die geen andere is; maar er zijn er die u lastig vallen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

Paulus zegt dat degenen die valse leerstellingen onderwijzen, het evangelie van Jezus moeilijk maken en vervolmaken. Hier heeft Paulus het specifiek over mensen die willen dat dithers worden gered en werken, ze wilden dat christenen dingen deden die niet langer nodig waren omdat Jezus aan het kruis was gestorven. We zijn nu gered door genade. In Galaten hoofdstuk 1 samenvatting vertelt het ons dat de mens geen gerechtigheid heeft, alleen God is gerechtigheid.


Als we nog steeds vasthouden aan het geloof dat onze werken iets betekenen of dat er iets goeds in ons is, dan zijn we niet bekeerd en misleiden we anderen. Geen mens zal behouden worden door de werken van de wet. De bijbel zegt ook dat als we gered worden door werken, genade geen genade meer is. We zijn óf door genade óf door werken gered. Het licht kan niet tegelijkertijd groen en rood zijn.GA 18 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een ander evangelie prediken dan wat wij u gepredikt hebben, laat hem vervloekt zijn.

Hier bevestigt Paulus dat het niet gaat om wat populair is in de tijd dat we zouden moeten volgen. We moeten niet volgen wat mensen waarheid willen zijn. Maar de waarheid staat in de bijbel en of mensen die nu volgen of niet, het blijft de waarheid. Zelfs als de hele wereld leert dat menselijk redeneren de waarheid is en dat de mens waarheid kan scheppen en de hele wereld leert dat we gered worden door werken, dan moeten we ze niet volgen.


GA 19 Zoals we eerder hebben gezegd, zeg ik nu nogmaals: als iemand u een ander evangelie predikt dan wat u hebt ontvangen, laat hem dan vervloekt zijn.

Laten we alleen de bijbel volgen en geen leraren die leringen brengen die geen fundament hebben op het Woord van God. In Galaten hoofdstuk 1 samenvatting leren we over gerechtigheid door geloof. Elke dag God vragen om ons zijn gerechtigheid te geven, is de enige oplossing om Gods wil door zijn kracht te doen.

GA 1 10 Want overreed ik nu de mensen, of God? Of probeer ik mannen te plezieren? Want als ik nog steeds mannen behaagde, zou ik geen dienaar van Christus zijn.

De bijbel zegt ook dat als we de wereld volgen, we God niet kunnen behagen. We moeten de wereld van Jezus kiezen. Onbeleefd, trots, arrogant zijn, gemeen wordt door de wereld geaccepteerd. De eerste plaats zoeken, spathisch en onverschillig zijn is geweldig in onze samenleving. De bijbel zegt dat we met zulke gebreken de hemel niet kunnen binnengaan. Maar het goede nieuws is dat Jezus gerechtigheid genoeg is


GA 1 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij gepredikt is, niet naar de mens is.

Ook hier een berisping aan de moderne wereld van zelfverering en het volgen van menselijke redeneringen in plaats van de duidelijke waarheid van de bijbel. De bijbel en de woorden van een boodschapper van God komen van God.


GA 1 12 Want ik heb het niet van een mens ontvangen, noch is het mij geleerd, maar het kwam door de openbaring van Jezus Christus.

De openbaringen van Gods boodschappers komen van God. Zelfs als de woorden van de mond uit een menselijk instrument komen. God en de Heilige Geest zijn degenen die via de menselijke tussenpersoon spreken. Galaten hoofdstuk 1 samenvatting leert ons dat waarheid alleen van God komt.


GA 1 13 Want u hebt gehoord van mijn vroegere gedrag in het jodendom, hoe ik de kerk van God mateloos heb vervolgd en geprobeerd haar te vernietigen.

Hier zien we dat er alleen bekering is in God. God kan harten transformeren en een wetticist maken zoals Paulus, die zogenaamd volmaakt was in de wet, maar hij zag de verdorvenheid van zijn hart niet.


Dit is wat legalisten doen, ze denken dat ze oo en perfect zijn, dit komt omdat ze vaak alleen kijken naar wat andere mensen doen. En ze zijn blind voor de toestand van hun eigen hart. Ze volgen regels en begrijpen niet dat wetticisme, trots, egoïsme en liefdeloos gedrag nooit de hemel kunnen binnenkomen.


GA 1 14 En ik ging in het jodendom verder dan veel van mijn tijdgenoten in mijn eigen land, meer buitengewoon ijverig voor de tradities van mijn vaders.

Paulus was een super Farizeeër, hij vervolgde degenen die de waarheid van de liefde van Jezus die aan het kruis stierf, accepteerden. Hij deed het onwetend, maar Paulus werd getransformeerd en ontving de gerechtigheid van Jezus, wat de enige oplossing is voor het zondeprobleem.


GA 1 15 Maar toen het God behaagde, die mij scheidde van de moederschoot en mij door zijn genade riep,

Paulus zegt dat God hem scheidde voor zijn werk. Maar was God er verantwoordelijk voor dat Paulus een Farizeeër was? Het waren niet de leringen van de Farizeeën die Paulus het evangelie vonden op een manier die hem een wettisch en Farizeeër maakte. De manier waarop we de bijbel lezen en begrijpen, kan het verschil maken tussen leven en dood.GA 1 16 om Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen zou prediken, overlegde ik niet onmiddellijk met vlees en bloed,

Paulus werd niet door mensen onderwezen, maar rechtstreeks door God. Hetzelfde geldt voor mij broeders en zusters. Ik had op een dag een droom in Spanje terwijl ik totaal atheïst was. En God kwam naar me toe in een droom en vertelde me dat ik God ben, ik hou van je. Dit is een speciale oproep, hetzelfde voor Paulus die rechtstreeks door God werd geroepen. Vlees en bloed leerden Paulus niet maar God Zelf.


GA 1 17 noch ging ik naar Jeruzalem naar degenen die vóór mij apostelen waren; maar ik ging naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus.

Paulus werd naar Arabië gestuurd om de waarheid te leren kennen na zijn roeping van God op de weg naar Damascus.


GA 1 18 Na drie jaar ging ik naar Jeruzalem om Petrus te zien, en bleef vijftien dagen bij hem.

Paulus bracht ook tijd door met Petrus, de vurige apostel van Jezus. Paulus was dankbaar dat hij het voorrecht had gehad een van de apostelen van Jezus te hebben ontmoet en met hem over Jezus te praten.


GA 1 19 Maar ik zag geen van de andere apostelen behalve Jakobus, de broer van de Heer.

GA 1 20 (Wat betreft de dingen die ik u schrijf, inderdaad, voor God, ik lieg niet.)

Paulus schreef niet zelf, God kiest alleen mannen die eerlijk, nederig en oprecht zijn.


GA 1 21 Daarna ging ik naar de regio's Syrië en Cilicië.

GA 1 22 En ik was van gezicht onbekend bij de kerken van Judea die in Christus waren.

Paulus was een echte christen, iemand die de wereld over reisde om anderen te vertellen over de liefde van Jezus voor de mensheid en zijn dood aan het kruis. Dat wie de liefde van Jezus accepteert, vergeven kan worden en op een dag de hemel binnengaat / In de hemel waar geen tranen meer zullen zijn, geen dood meer, geen verdriet, geen pijn meer.


GA 1 23 Maar zij hoorden alleen: "Hij die ons vroeger vervolgde, predikt nu het geloof dat hij eens probeerde te vernietigen." GA 1 24 En zij verheerlijkten God in mij.Want de apostelen waren bang om Paulus te ontmoeten, wetende dat hij christenen vervolgde. Daarna ontdekten ze dat de bekering van Paula echt en waar was en ze waren blij om te zien dat God zulke verbazingwekkende transformaties in de harten van mensen kon bewerkstelligen.

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page