top of page
CHRISTIAN BOOK BANNER.png

Wat betekent gerechtigheid in de bijbel? De bijbel vertelt ons dat dit de grote kracht en ervaring is die we nodig hebben om ons te bekeren. Dit kan het belangrijkste bijbelse onderwerp zijn, omdat gerechtigheid door geloof de enige oplossing is om goed te kunnen doen. Veel christenen proberen de hemel te verwerven, anderen denken dat ze goed zijn en zelfs als ze zeggen Door de genade van God diep van binnen, geloven ze dat ze iets moeten doen om de hemel te verwerven. Gerechtigheid door geloof is een van de laatste boodschappen in openbaring.

Wat betekent gerechtigheid in de bijbel ? Gerechtigheid betekent dat God ons onze ongedaan gemaakte toestand laat zien en dat wij God om zijn gerechtigheid vragen. Gerechtigheid door geloof is de Luide roep en tevens de rechterhand van de 3e Engelenmassage. Gerechtigheid door geloof is dat God mensen laat zien dat we niet goed zijn en ons de enige manier laat zien om goed te doen. Het is door geloof dat we deze bovennatuurlijke kracht verkrijgen die gerechtigheid wordt genoemd door geloof.

Let op, er zijn hier vele uren van gerechtigheid door geloofsonderwijs om u te helpen deze laatste dag ervaring te ontvangen. Zou dit het belangrijkste onderwerp in de bijbel kunnen zijn? Ja waarom ? Omdat we alles over profetie kunnen weten, kunnen we de bijbel heen en weer citeren, maar als we niet weten dat mensen niet goed zijn, is er niets goeds in ons. Dan kunnen we ons niet bekeren.

Bekering kan alleen komen als we ons realiseren dat we zondig zijn en dat geen van onze goddelijke werken ons kan helpen de hemel te verwerven. De betekenis van gerechtigheid in de bijbel is dat de werken worden gedaan omdat we van Jezus houden, niet om gered te worden. Dit is het grote verschil dat de een wettisch maakt en de ander een ware volgeling van Jezus.

Beide groepen werken. De wettische kant zal werken om de hemel te verwerven. De bekeerde kant van het christendom zal begrijpen dat, omdat Jezus zoveel van hen houdt, dat zij ook van Jezus houden. Hun werken zijn op geen enkele manier bedoeld om goedkeuring te krijgen of om de hemel te verwerven. Hun liefde is onaangetast door egoïsme. Zoals wanneer iemand werkt om redding te verkrijgen, die werken waardeloos zijn.

Als iemand vrijuit iets voor iemand of Jezus doet, zonder iets in herhaling te verwachten, dan zijn ze echt bekeerd. De betekenis van gerechtigheid in de bijbel is dat degenen die bekeerd zijn nederig genoeg waren om te zeggen dat ik niet goed ben en dat er niets goeds in mij is.

De legalistische kant zal denken en geloven dat er iets goeds in hen zit en diep van binnen zijn het goede mensen. Dit is een grote misleiding, het komt door trots. Terwijl iemand nog steeds trots is, zou hij kunnen zeggen dat ik gered ben door genade. Toch zullen zijn werken laten zien dat hij gelooft dat hij gered is door werken. Bekijk mijn vriend over de betekenis van gerechtigheid in de bijbel via Earthlastday.com gerechtigheid door geloof televisiepagina

 
 

Gerechtigheid door geloof citaten Ellen g White

De huidige boodschap - rechtvaardiging door geloof - is een boodschap van God; het draagt de goddelijke geloofsbrieven, want zijn vrucht is tot heiligheid." - The Review and Herald, 3 september 1889. COR 73.5

 

De gedachte dat de gerechtigheid van Christus ons wordt toegerekend, niet vanwege enige verdienste van onze kant, maar als een gratis geschenk van God, leek een kostbare gedachte." - The Review and Herald, 3 september 1889 COR 73.6

 

De zoetste melodieën die van menselijke lippen komen, - rechtvaardiging door geloof, en de gerechtigheid van Christus." - . COR 73.7

Rechtvaardiging door geloof is Gods manier om zondaars te redden; Zijn manier om zondaars te overtuigen van hun schuld, hun veroordeling en hun volkomen ongedaan gemaakte en verloren toestand. Het is ook Gods manier om hun schuld kwijt te schelden, hen te verlossen van de veroordeling van Zijn goddelijke wet, en hen een nieuwe en juiste positie voor Hem en Zijn heilige wet te geven. Rechtvaardiging door geloof is Gods manier om zwakke, zondige, verslagen mannen en vrouwen te veranderen in sterke, rechtvaardige, zegevierende christenen. COR 65.1

 

Deze wonderbaarlijke transformatie kan alleen worden bewerkstelligd door de genade en kracht van God, en het wordt alleen tot stand gebracht voor degenen die Christus aangrijpen als hun plaatsvervanger, hun borg, hun Verlosser. Daarom wordt er gezegd dat zij "het geloof van Jezus behouden". Dit onthult het geheim van hun rijke, diepe ervaring. Zij grepen het geloof van Jezus, - dat geloof waarmee Hij over de machten der duisternis triomfeerde. COR 66,3

 

Als je niet in deze ervaring komt, mis je de echte, vitale, verlossende deugd van de boodschap van de derde engel. Tenzij deze ervaring wordt opgedaan, zal de gelovige alleen de theorie, de doctrines, de vormen en activiteiten van de boodschap hebben. Dat zal een fatale en vreselijke fout blijken te zijn. De theorie, de doctrines, zelfs de meest ernstige activiteiten van de boodschap, kunnen niet van zonde redden, noch het hart voorbereiden om God in het oordeel te ontmoeten. COR 68.4

 

"De som en de essentie van de hele zaak van christelijke genade en ervaring ligt besloten in het geloven in Christus, in het kennen van God en Zijn Zoon die Hij heeft gezonden." "Religie betekent het verblijf van Christus in het hart, en waar Hij is, gaat de ziel voort in geestelijke activiteit, steeds groeiend in genade, altijd doorgaand tot volmaaktheid." -0 The Review and Herald, 24 mei 1892. COR 74.3

 

"Velen presenteren de leerstellingen en theorieën van ons geloof, maar hun presentatie is als zout zonder smaak; want de Heilige Geest werkt niet door hun ongelovige bediening. Ze hebben het hart niet geopend om de genade van Christus te ontvangen; ze kennen de werking niet van de Geest; zij zijn als meel zonder zuurdesem; want er is geen werkend principe in al hun arbeid, en zij slagen er niet in zielen voor Christus te winnen. Zij eigenen zich de gerechtigheid van Christus niet toe; het is een door hen ongedragen kleed, een volheid onbekend, een fontein onaangeroerd." - The Review and Herald, 29 november 1892. COR 77.3

 

Onze doctrines kunnen correct zijn; we kunnen valse leer haten en misschien degenen die niet trouw zijn aan principes niet ontvangen; we mogen met onvermoeibare energie werken; maar zelfs dit is niet voldoende... Een geloof in de theorie van de waarheid is niet genoeg. Als u deze theorie aan ongelovigen presenteert, bent u geen getuige van Christus." - The Review and Herald, 3 februari 1891. COR 78.4

 

"Het probleem met ons werk is dat we tevreden zijn geweest met het presenteren van een koude theorie van de waarheid." - The Review and Herald, 28 mei 1889. COR 79.1

 

"Hoeveel meer kracht zou de prediking van het woord tegenwoordig vergezellen, als de mensen minder zouden stilstaan bij de theorieën en argumenten van mensen, en veel meer bij de lessen van Christus en bij praktische godzaligheid." - The Review and Herald, 7 januari 1890. COR 79

 

Het grootste bedrog van de menselijke geest in de dagen van Christus was, dat louter instemming met de waarheid gerechtigheid vormt. In alle menselijke ervaring is bewezen dat theoretische kennis van de waarheid onvoldoende is om de ziel te redden. Het brengt niet de vruchten van gerechtigheid voort. Een jaloerse achting voor wat theologische waarheid wordt genoemd, gaat vaak gepaard met een haat tegen de echte waarheid zoals die in het leven tot uiting komt. De donkerste hoofdstukken van de geschiedenis zijn belast met het verslag van misdaden begaan door onverdraagzame religieaanhangers. De Farizeeën beweerden kinderen van Abraham te zijn en pochten op hun bezit van de orakels van God; toch behoedden deze voordelen hen niet voor egoïsme, kwaadaardigheid, winstbejag en de laagste hypocrisie. Ze beschouwden zichzelf als de grootste religieaanhangers van de wereld, maar hun zogenaamde orthodoxie bracht hen ertoe de Heer der heerlijkheid te kruisigen. COR 79.5

 

"Hetzelfde gevaar bestaat nog steeds. Velen nemen het als vanzelfsprekend aan dat ze christenen zijn, simpelweg omdat ze bepaalde theologische leerstellingen onderschrijven. Maar ze hebben de waarheid niet in het praktische leven gebracht. Ze hebben er niet in geloofd en ervan gehouden, daarom hebben ze niet ontvangen de kracht en genade die komen door de heiliging van de waarheid Mensen kunnen belijden in de waarheid te geloven, maar als het hen niet oprecht, vriendelijk, geduldig, verdraagzaam, hemels gezind maakt, is het een vloek voor de bezitters ervan, en thr! ondanks hun invloed is het een vloek voor de wereld." - Het verlangen der eeuwen, 309, 310. COR 80.1

 

"In de levens van velen van wie de namen in de kerkboeken staan, is er geen echte verandering geweest. De waarheid is in de buitenste voorhof bewaard gebleven. Er is geen echte bekering geweest, geen positief werk van genade gedaan in het hart. Hun verlangen om Gods wil te doen is gebaseerd op hun eigen neiging, niet op de diepe overtuiging van de Heilige Geest. Hun gedrag wordt niet in overeenstemming gebracht met de wet van God. Ze belijden Christus als hun Verlosser te aanvaarden, maar ze geloven niet dat Hij zal hun kracht geven om hun zonden te overwinnen. Ze hebben geen persoonlijke kennis met een levende Verlosser, en hun karakters onthullen veel onvolkomenheden.' - The Review and Herald, 7 juli 1904. COR 81.1

 

"Een koude, wettige religie kan nooit zielen tot Christus leiden; want het is een liefdeloze, Christusloze religie." - The Review and Herald, 20 maart 1894. COR 82.1

 

"Het reddende zout is de zuivere eerste liefde, de liefde van Jezus, het goud beproefd in het vuur. Als dit buiten de religieuze ervaring wordt gelaten, is Jezus er niet; het licht, de zonneschijn van Zijn aanwezigheid, is er niet. Wat is de religie dan waard? - Net zoveel als het zout dat zijn smaak heeft verloren. Het is een liefdeloze religie. Dan wordt er een poging gedaan om het gebrek aan te vullen door drukke activiteit, een ijver die Christusloos is "- The Review and Herald, 9 februari 1892. COR 82.2

 

"Het is mogelijk om een formele, gedeeltelijke gelovige te zijn en toch tekort te schieten en het eeuwige leven te verliezen. Het is mogelijk om enkele van de Bijbelse geboden in praktijk te brengen en als een christen te worden beschouwd, en toch om te komen omdat het je aan essentiële kwalificaties die een christelijk karakter vormen." - The Review and Herald, 11 januari 1887. COR 82,4

 

"De naam onderschrijven bij een kerkbelijdenis is voor niemand van de minste waarde als het hart niet echt veranderd is... Mannen kunnen kerkleden zijn, en kunnen schijnbaar serieus werken, waarbij ze van jaar tot jaar een reeks taken uitvoeren, en toch onbekeerd zijn." - The Review and Herald, 14 februari 1899. COR 83.1

 

"Hoewel we zijn ingekapseld in eigengerechtigheid en vertrouwen in ceremonies, en afhankelijk zijn van rigide regels, kunnen we het werk voor deze tijd niet doen." - The Review and Herald, 6 mei 1890. COR 84.2

 

Hoofdstuk 9 - De grote waarheid uit het oog verloren Dat zo'n fundamentele, allesomvattende waarheid als toegerekende gerechtigheid - rechtvaardiging door geloof uit het oog verloren zou worden door velen die belijdende godsvrucht zijn en aan een stervende wereld de laatste boodschap van de hemel toevertrouwd zou worden, lijkt ongelooflijk; maar dat is, zo wordt ons duidelijk gezegd, een feit. COR 87.1

 

"De leer van rechtvaardiging door geloof is uit het oog verloren door velen die hebben beleden de boodschap van de derde engel te geloven." - The Review and Herald, 13 augustus 1889. COR 87.2

 

"Er is niet één op de honderd die voor zichzelf de Bijbelse waarheid begrijpt over dit onderwerp [rechtvaardiging door geloof] die zo noodzakelijk is voor ons huidige en eeuwige welzijn." - The Review and Herald, 3 september 1889. COR 87.3

 

"Wat is het dat de ellende vormt, de naaktheid, van degenen die zich rijk voelen en verrijkt met goederen? Het is het gebrek aan de gerechtigheid van Christus. In hun eigen gerechtigheid worden ze voorgesteld als gekleed met vuile lompen, en toch in deze toestand ze vleien zichzelf dat ze bekleed zijn met Christus' gerechtigheid. Zou bedrog groter kunnen zijn?" - The Review and Herald, 7 augustus 1894. COR 90.2

 

"Dit weet ik wel, dat onze kerken sterven door gebrek aan onderwijs over het onderwerp van gerechtigheid door geloof in Christus en verwante waarheden." - Evangeliewerkers, 301. COR 93.4

 

"Wij hebben de wet van God overtreden, en door de daden van de wet zal geen vlees worden gerechtvaardigd. De beste inspanningen die de mens in zijn eigen kracht kan leveren, zijn waardeloos om te voldoen aan de heilige en rechtvaardige wet die hij heeft overtreden; maar door geloof in Christus kan hij aanspraak maken op de gerechtigheid van de Zoon van God als alles - voldoende

 

"Christus voldeed aan de eisen van de wet in Zijn menselijke natuur. COR 96.7 "Hij droeg de vloek van de wet voor de zondaar, deed verzoening voor hem, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. COR 96.8 "Hij die probeert de hemel te bereiken door zijn eigen werken in het houden van de wet, probeert een onmogelijkheid. COR 96.10

 

"De mens kan niet behouden worden zonder gehoorzaamheid, maar zijn werken mogen niet uit hemzelf zijn; Christus zou in hem het willen en het doen naar Zijn welbehagen moeten werken." - The Review and Herald, 1 juli 1890. COR 97.1

ELLEN G WITTE CITATEN

bottom of page