top of page
Zoeken

Galaten 4: bijbelstudievragen

Galaten 4: bijbelstudievragen

Het boek Galaten is een van de meest wonderbaarlijke boeken die God ons heeft gestuurd om door geloof over gerechtigheid te leren. In dit hoofdstuk raakt Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, rond het einde van het hoofdstuk aan gerechtigheid door geloof. We zijn door God geroepen om veel over dit onderwerp te praten, omdat dit het meest noodzakelijke begrip en de ervaring is die christenen nodig hebben en missen.

We kunnen alle kennis hebben, maar het heeft geen zin als we niet op Jezus lijken.

Galaten 4: bijbelstudievragen helpen ons om beter te begrijpen hoe we gerechtigheid kunnen ontvangen die geen mens heeft. Helaas beweren veel mensen dat ze rechtschapenheid zijn, maar ze begrijpen niet dat het een illusie is. Menselijke trots wil geloven dat ze goed zijn. De bijbel zegt dat, tenzij we ons realiseren en eerlijk genoeg zijn om te beseffen dat er niemand goed is, we niet bekeerd zijn en in een verloren toestand blijven, zelfs als we beweren in Jezus te geloven. Laten we dieper graven in Galaten 4: bijbelstudievragen


GA 4 4 Nu zeg ik, dat de erfgenaam, zolang hij een kind is, niets anders is dan een dienaar, hoewel hij heer van alles is;

Wie is de erfgenaam van God? Laten we Galaten 4: bijbelstudievragen bestuderen Op aarde kwam Jezus als dienaar om te laten zien wat de geest van de hemel is. In feite zijn de dingen in de hemel heel anders dan de dingen op aarde. In de hemel is het de grootste vreugde om anderen gelukkig te maken en anderen te dienen. Op aarde houden mensen ervan om gediend te worden en anderen te vertrappen. Jezus gaf ons het voorbeeld. Jezus verschilde in niets van aardse dienaren, toch is Jezus de schepper van alle dingen. Zachtmoedig en nederig moeten we deze eigenschappen ontvangen als we de hemel willen bereiken.


GA 4 2 Maar staat onder mentoren en gouverneurs tot de door de vader vastgestelde tijd.

Wie zijn gouverneurs en onderwijzers in Galaten 4: bijbelstudievragen Op aarde zijn er ook aardse heersers, de bijbel zegt nooit dat deze door God zijn gezonden, maar er staat dat we aardse heersers moeten gehoorzamen. Niet dat gehoorzaamheid ons heilig zal maken, aangezien we alle aardse regels kunnen volgen en toch egoïstisch, trots, liefdeloos en


onvriendelijk kunnen zijn. Jezus op aarde was ook onderworpen aan regels zoals zwaartekracht, eten en slapen. Aan degenen voordat hij een mens op aarde werd, was Jezus niet onderworpen. Jezus Hebreeën zegt dat hij in alle dingen een man moest worden om de test te doorstaan en een zondeloos leven te leiden en de overwinning te behalen. Door geloof in het offer van Jezus kunnen we nu al onze zonden vergeven worden en op een dag hopen voor altijd te leven waar er geen verdriet meer zal zijn, geen tranen meer en geen dood.


OP 2 10 Wees getrouw tot in de dood, en ik zal u een kroon des levens geven.

Het is niet hoe je je doopleven begint, maar hoe je het beëindigt, want alles kan wegvallen. Dit is een doctrine van duivels die in veel christelijke kerken wordt onderwezen en die zeggen dat men altijd gered is. Nee, we zagen dat Israël de huidige waarheid verwierp en werd verworpen. In de tijd van Noach verwierpen mensen de boodschap om de ark van Noach binnen te gaan en werden afgewezen. Het moderne christendom verwierp de eerste engelenboodschap en werd Babylon.
Dit is heel belangrijk dat we de voetstappen van de Heer moeten volgen en nieuwe waarheid moeten accepteren. Veel mensen accepteren een deel van de bijbel en verwerpen elke nieuwe boodschap die God hen stuurt. Ze zeggen dat geen enkele moeder lid was van deze kerk en het is goed genoeg voor mij. En daarmee verwerpen ze Jezus. Galaten 4: bijbelstudievragen vertellen ons dat dit alleen kan met Jezus gerechtigheid. Mensen hebben geen gerechtigheid. Alleen God heeft gerechtigheid en kan ons zijn gerechtigheid geven.


RE 21 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch pijn zal meer zijn; want de vroegere dingen zijn voorbijgegaan.”

GA 4 3 Toch waren wij, toen we kinderen waren, in slavernij onder de elementen van de wereld:

Het Joodse volk was in slavernij. Omdat de dood van Jezus aan het kruis nog steeds in de toekomst was, moesten ze hun geloof tonen in het offeren van dieren en laten zien dat ze geloofden dat de Messias op een dag aan het kruis zou sterven.


Zodra Jezus stierf, zijn we niet langer onder de veroordeling van de wet. We moeten de 10 geboden houden, aangezien zonde de overtreding van de wet is. Maar we hoeven alleen maar vergeving te vragen voor onze zonden. En we hoeven geen dier mee te nemen, want Jezus stierf al aan het kruis. Jezus liefde voor jou is zo immens dat Hij liever aan het kruis stierf, liever voor eeuwig van jou gescheiden te zijn. Hoe geweldig is Gods liefde voor jou persoonlijk.


GA 4 4 Maar toen de verdorvenheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, gemaakt van een vrouw, gemaakt onder de wet,

Bij het bestuderen van Galaten 4: bijbelstudievragen leren we dat Jezus, toen Hij werd gedoopt, zei dat de tijd vervuld was. Welke tijd is vervuld? De 69 weken van de 2300 dagen µµprofetie. Het begint Daniël 9 vertelt ons wanneer Jeruzalem wordt herbouwd, het eindigt in 1844, dat is 2300 jaar later. Gabriël zegt dat van Jeruzalem herbouwd tot Messias gedoopt is 69 weken van 490 jaar vanaf 457 v. Chr. dat is 27 n.Chr. Waarlijk, de vuilheid van de tijd is gekomen en Jezus werd gedoopt en stierf precies zoals de profetie van 2300 dagen ons vertelde.
GA 4 5 Om hen te verlossen die onder de wet waren, opdat wij de aanneming van zonen zouden ontvangen.

Niet dat oudtestamentische mensen werden gered door de wet, zoals we allemaal worden gered door genade. Als iemand gered zou kunnen worden door hun werken, dan zou Jezus niet aan het kruis hoeven te sterven. Maar ze waren onder de veroordeling van de wet omdat de Messias nog niet was geboren.


Ze moesten op de een of andere manier hun geloof tonen. En God koos voor hen om hun geloof te tonen in het offeren van dieren, vroeger dan hun zonden. In Galaten 4: bijbelstudievragen leren we dat ze verlost zijn en wij ook door het bloed van Jezus dat ons reinigt van alle zonden. Gelooft u dat Jezus voor u stierf? Vraagt u vergeving voor al uw zonden? Dan kun je geloven dat je echt vergeven bent.


GA 4 6 En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon in uw hart gezonden, roepend: Abba, Vader.

De Heilige Geest leert ons de waarheid, de Heilige Geest overtuigt ons van zonde? Zonder Hem zouden we niet de behoefte voelen om ons te bekeren omdat het natuurlijke hart vijandig staat tegenover God. Onze geest is verduisterd en we kennen het verschil tussen waarheid en leugen niet tenzij de Heilige Geest het ons openbaart. De Heilige Geest troost ons in beproevingen, Zijn aanwezigheid geeft ons hoop en liefde. We kunnen verder gaan in de wetenschap dat Jezus van je houdt en je kunt zijn ongelooflijke liefdevolle aanwezigheid in je hart voelen.


GA 4 7 Daarom bent u geen dienaar meer, maar een zoon; en indien een zoon, dan een erfgenaam van God door Christus.

Als God ons zijn gerechtigheid geeft, worden we zonen van God door geboorte maar ook door verlossing. Ons karakter maakt dat we door God worden geïdentificeerd. Zijn wij zachtmoedig en nederig zoals Jezus? Nee, dan behoren we God niet toe.

GA 4 8 Maar toen u God niet kende, hebt u hen gediend die van nature geen goden zijn.


Gebrek aan kennis kan ervoor zorgen dat iemand vernietigd wordt, omdat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben om erachter te komen. Waarom zijn we hier? Wat is waarheid ? We moeten uitvinden wat waarheid is. Het volgen van waar de samenleving in gelooft, zal door God niet acceptabel zijn, aangezien de samenleving volgens de bijbel slecht en gevallen is. Een menigte volgen om kwaad te doen is niet correct. Anderen volgen zal voor God geen excuus zijn. Men kan niet zeggen. Ik deed zoals anderen deden. We zijn allemaal verantwoordelijk om erachter te komen wat waarheid is.


God is waarheid, de bijbel is waarheid. Als we niet de tijd nemen om naar de waarheid te zoeken, betekent dit dat we niet genoeg om ons leven en het eeuwige leven geven. Galaten 4: bijbelstudievragen vertellen ons dat het kennen van de waarheid één stap is, maar het ontvangen van Gods gerechtigheid is waar bekering plaatsvindt komt van zoals Satan de waarheid kent, maar het zal hem niet redden.
GA 4 9 Maar nu, nadat u God hebt gekend, of liever door God bent gekend, hoe wendt u zich dan weer tot de zwakke en armzalige elementen, waarnaar u opnieuw verlangt om in slavernij te zijn?

Hier spreekt Paulus over mensen die wisten dat Jezus voor hen stierf en toch door werken gered wilden worden. Mensen geloven graag dat er iets goeds in hen zit, ze willen trots zijn en zeggen dat ze God niet nodig hebben. Ze doen dus het kruis van Jezus weg en maken het waardeloos. Dit is zeer beledigend voor God.


Helaas is onze hele wereld gevuld met legalisten die denken dat ze goed en heilig zijn. Het is een totale leugen en oplichterij. Niet één is goed, er is niemand die God zoekt.

MT 19 17 En hij zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? er is niemand goed dan één,


namelijk God; maar als u het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden.

Paulus zegt hier dat iemand die vergeet niet begrijpt dat we alleen door genade gered zijn, in slavernij is aan de zonde. Zoals de mens zichzelf niet van de zonde kan bevrijden. Mensen kunnen zichzelf niet bevrijden van de macht van het kwaad en het goede doen, tenzij God hem helpt met Zijn gerechtigheid.

GA 4 10 Gij houdt de dagen, en maanden, en tijden, en jaren in acht.

Hier wordt niet gesproken over de sabbatdag, zoals sommigen beweren. Als we teruggaan naar Kolossenzen hoofdstuk 2, dan spreekt het over de wet van verordeningen die aan het kruis werd genageld. Werden de 10 geboden aan het kruis genageld? Nee Waarom Omdat met de wet de kennis van zonde is. En ik had geen zonde gekend tenzij de wet zei dat je niet zult begeren.


Deze jaren, maanden waren jaarlijkse sabbatten in het meervoud die vielen op elke dag van de week die naar Jezus aan het kruis wees. De sabbat van de zevende dag maakt geen deel uit van die jaarlijkse feestdag en de sabbat van de zevende dag verwijst naar de schepping. Aangezien elk niet kan mislukken, kan de sabbat ook niet mislukken. In feite zegt de bijbel dat in de hemel iedereen de sabbat zal houden.


IS 66 22 Want zoals de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, die ik zal maken, voor mijn aangezicht zullen blijven, zegt de Heer, zo zullen uw zaad en uw naam blijven.

23 En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van de ene sabbat tot de andere, alle vlees zal komen om voor mijn aangezicht te aanbidden, zegt de Heer.


GA 4 11 Ik ben bang voor u, dat ik u niet tevergeefs heb gezwoegd.

Wanneer iemand de waarheid hoort dat niemand door zijn werken wordt gered en dat er in geen enkel mens gerechtigheid is. Wanneer ze teruggaan in de overtuiging dat er iets goeds in hen is en dat hun werken hen redden, lijkt het alsof de prediking tot hen onvruchtbaar was en dat hun trots hen niet toestond de verbazingwekkende vrijheidswaarheid te accepteren dat niemand gered zal worden door de werken van de wet. Of dat als het door werken is, het niet meer is of genade. Die personen gaan terug naar een wettisch leven dat de hemel niet kan binnengaan tenzij ze hun trotse hart van eigengerechtigheid verwijderen.
GA 4 12 Broeders, ik smeek u, wees zoals ik ben; want ik ben zoals jullie zijn: jullie hebben mij helemaal geen pijn gedaan.

Paulus was een wetticist, Gods genade gaf hem vrijheid van het zijn van een Farizeeër. Zoals Paulus was, zou het goed zijn geweest voor de Galaten die terugkeerden naar wetticisme om te zijn zoals Paulus was. Vrij in Jezus. In feite zegt Paulus dat alle dingen geoorloofd zijn voor de persoon met Christus gerechtigheid. Het betekent niet dat we kunnen zondigen.


Maar als veel christenen afzien van veel dingen te doen, staat de vrije christen zichzelf toe om ten volle van het leven te genieten en weet hij dat al het goede in hem alleen van God kan komen, dus waarom zou je je best doen om goed te zijn als het onmogelijk is in je eigen macht om goed zijn of doen?


1 CO 6 12 "Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet opportuun; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal niet onder de macht van iemand worden gebracht."

1 CO 9 11 11 Als wij onder u geestelijk zaad hebben gezaaid, is het dan teveel als wij een materiële oogst van u binnenhalen? 12 Als anderen dit recht op ondersteuning van u hebben, zouden wij dat dan niet des te meer moeten hebben?


GA 4 13 U weet hoe ik u in het begin door zwakheid van het vlees het evangelie verkondigde. 14 En mijn verzoeking die in mijn vlees was, hebt u niet veracht, noch verworpen; maar ontving mij als een engel van God, zoals Christus Jezus.

De Galaten ontvingen Paulus omdat hij door God gezonden was. Maar vaak tenzij we dit onderwerp van gerechtigheid door geloof volledig bestuderen of tenzij we het regelmatig herzien. Dan neemt het natuurlijke hart het over en wil de kracht van gelovige mensen


terugkrijgen, is goed en heeft God niet nodig. Galaten 4: Bijbelstudievragen vertellen dat alleen iemand die Gods gerechtigheid had de hemel kan binnengaan.

MT 22 13 Toen zei de koning tot de dienaren: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem in de buitenste duisternis; er zal geween zijn en tandengeknars.”


GA 4 15 Waar is dan de gelukzaligheid waarover u sprak? want ik getuig van u dat, als het mogelijk was geweest, u uw eigen ogen zou hebben uitgetrokken en ze aan mij zou hebben gegeven. 4 16 Ben ik dan uw vijand geworden, omdat ik u de waarheid vertel?


Sommige mensen houden niet van de waarheid en geloven dat we tegen hen zijn als we ze de waarheid uit de bijbel vertellen. Maar God roept ons op om te prediken en mensen te vertellen wat de bijbel zegt om hen te bevrijden en hen eindelijk te laten redden.


Sommige wetticisten haten de boodschap van gerechtigheid door geloof omdat er staat dat de mens slecht is en God niets goeds kan brengen. Het verbreekt volledig de macht van trots als een trots persoon gelooft dat wat God door hem geeft en doet van hemzelf komt. Een trots persoon gelooft niet dat God door hem werkt. Zelfs als hij beweert een christen te zijn, gelooft een trots persoon altijd dat zij degenen zijn die de dingen die ze doen tot stand brengen. Het is erg moeilijk voor een trots persoon om te geloven dat ze niet goed zijn.GA 4 17 Ze beïnvloeden je ijverig, maar niet goed; ja, zij zouden u uitsluiten, opdat u hen zou beïnvloeden. 4 18 Maar het is goed om altijd ijverig in het goede te worden geraakt, en niet alleen als ik bij je ben.

Sommige mensen in Glatia koesterden het gevoel dat ze gered waren door werken en dat dit spirituele einde vals en bedrog was. Galaten 4: bijbelstudievragen leert dat mensen zichzelf niet kunnen redden van zijn werken. Dagelijks moeten we God vragen alstublieft Vader God, geef mij uw gerechtigheid in de naam van Jezus. Amen.


GA 4 19 Mijn kleine kinderen, van wie ik opnieuw baren bij de geboorte totdat Christus in u gevormd wordt, 20 Ik wil nu bij u zijn en mijn stem veranderen; want ik twijfel aan je. 21 Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort u de wet niet?


Paulus ontdekte en vermoedde dat de Galaten hun geloof in de bijbel veranderden door wettische ideeën te accepteren die hen van Jezus scheidden. Een legalist kan iemand zijn die hard werkt in de kerk, een kerkleider kan een legalist zijn. Een legalist kan worden gezien als een goed mens. Maar al zijn eigengerechtigheid heeft geen effect voor Jezus, omdat dit een oplichterij is, aangezien niemand goed kan zijn. Eigengerechtigheid is een misleiding.

GA 5 4 Christus is voor u onwerkzaam geworden, al wie van u door de wet wordt gerechtvaardigd; u bent uit de genade gevallen.


GA 4 22 Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, de een door een dienstmaagd, de ander door een vrije. 23 Maar hij die uit de dienstmaagd was, werd geboren naar het vlees; maar hij van de vrije vrouw was door belofte.

Beide Abraham-vrouwen behoorden tot dezelfde familie, dezelfde kerk, maar één was wettisch en verloren, één had bekering en geliefd dat alleen God haar macht kon geven om goed te doen.


GA 4 24 Welke dingen een allegorie zijn: want dit zijn de twee verbonden; die van de berg Sinaï, die geslachtsgemeenschap vormde, dat is Agar.

Dit betekent niet dat we de 10 geboden niet moeten houden. Zoals het nieuwe verbond alleen is dat God de 10 geboden in ons hart legt. Maar met oude verbondsmensen worden degenen bedoeld die geloven dat ze door werken zijn gered. Dit betekent niet dat mensen uit het oude testament wettisch waren.Wetticisme is gebondenheid omdat men voortdurend moet denken en werken om te proberen goed te doen. Een persoon van gerechtigheid door geloof laat God alle dingen door hem doen zonder enige inspanning van zijn kant. Wat een geweldige vrijheidsboodschap.

GA 4 25 Want deze Agar is de berg Sinaï in Arabië, en hoort bij Jeruzalem, dat nu is, en in slavernij is met haar kinderen. 26 Maar Jeruzalem, dat boven is, is vrij, dat is de moeder van ons allemaal.


Jeruzalem wordt aangeduid als gerechtigheid door geloof en de berg Sinaï als de wettische. De wet wijst ons alleen op zonde, maar ze kan ons niet helpen om macht te hebben om goed te doen. Die twee groepen mensen leven in de wereld. Een persoon van gerechtigheid door geloof kan een atheïst of een moslim zijn, en de christelijke wereld is gescheiden in wettisch en rechtschapen. De hemel binnengaan met onze eigen gerechtigheid is niet mogelijk.


MT 22 12 En hij zei tot hem: Vriend, hoe bent u hier gekomen zonder een bruiloftskleed? En hij was sprakeloos. 13 Toen zei de koning tot de dienaren: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem in de buitenste duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars.


GA 4 27 Want er staat geschreven: Verheug u, onvruchtbare die niet draagt; breek uit en roep, gij die niet weeft, want de eenzame heeft veel meer kinderen dan zij die een man heeft. 28 Nu, broeders, zijn net als Isaak de kinderen der belofte. 29 Maar zoals toen hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de Geest geboren was, zo is het nu.

Deze vervolging is tegenwoordig helemaal voorbij, in veel kerken.Wanneer je komt met een vrijheidsboodschap die God heeft gestuurd om van onszelf en van het leven te genieten, ontdekken we dat veel christenen in slavernij zijn en denken dat ze zich moeten onthouden van vreugde en geluk en plezier om gered te worden. Velen zullen hier helaas niet alleen een droevig leven leiden, maar ze zullen ook het eeuwige leven verliezen omdat ze geloven dat ze gered zijn door werken, waardoor het kruis van Jezus krachteloos wordt. Paulus zegt dat ze gescheiden zijn van Christus.


GA 5 4 U bent van Christus gescheiden, u die door de wet probeert gerechtvaardigd te worden; je bent uit de gratie gevallen.

Legalist kan niet omgaan met het feit dat iemand die beweert een gelovige te zijn zichzelf vermaakt en gelukkig en vol plezier is/ Ze kunnen niet begrijpen dat iemand niet verdrietig is zoals zij en ongelukkig. Ze willen dat iedereen gebonden is aan wetticisme en regels en tradities die geen gewicht hebben bij God.

GA 4 30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de slavin en haar zoon uit; want de zoon van de slavin zal geen erfgenaam zijn met de zoon van de vrije. 31 Dus, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije.

Dit is een zeer plechtige gedachte dat Paulus hier zegt dat de legalisten niet van zijn eigen familie zijn, de legalisten het eeuwige leven niet zullen erven, de legalisten niet worden gered, ze zijn gescheiden van Jezus en tegelijkertijd beweren ze christenen te zijn. Gaan we onszelf vernederen om te zien dat we niet goed zijn en God om zijn gerechtigheid vragen zonder welke niemand zal worden gered?


Of gaan we trots zijn en aanspraak maken op het valse geloof dat we goed en heilig zijn en niets nodig hebben? Laten we bidden, Vader God, vergeef alstublieft onze zonden, help ons begrijpen dat we niet goed zijn en dat alleen u gerechtigheid heeft. Geef ons uw gerechtigheid. Zegen en genees ons, help ons dagelijks met u te wandelen, geef ons alstublieft de verlangens van ons hart in de naam van Jezus. Amen.


7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page