top of page
Zoeken

Ongelooflijke eindtijdprofetie in de Verenigde Staten

Wat leert de bijbel over eindtijdprofetie in de Verenigde Staten? Spreekt de bijbel over de Verenigde Staten? Dit is erg belangrijk omdat de meeste kerken deze belangrijke eindtijdwaarheid niet onderwijzen. We moeten het Woord van God correct verdelen. Ook begrijpend dat geen enkele profetie van de Schrift een eigen interpretatie heeft.Dit is een groot probleem in veel leringen van het moderne christendom en je moet oppassen dat je geen leringen accepteert die geen bijbelverzen hebben om hun leringen te ondersteunen. Dit komt steeds vaker voor in de christelijke wereld. Veel bijbelpredikers leren dingen die we niet in de bijbel vinden. Dus laten we meer te weten komen over de eindtijdprofetie van de Verenigde Staten


Eindtijdprofetie van de Verenigde Staten Het eerste beest van openbaring 13

Laten we, voordat we begrijpen wie het tweede beest van openbaring 13 is, uitvinden wie het eerste beest is. In eerdere studies kwamen we erachter dat de Antichrist, het beest en Babylon dezelfde macht zijn. Laten we, om te begrijpen wie de eindtijdprofetie van de Verenigde Staten is, zien wie dit verschrikkelijke eerste beest is. Kan dit beest een kracht zijn die in de toekomst komt? Nee, want de bijbel zegt dat het 1260 jaar meegaat. We weten dat die dagen geen dagen kunnen zijn, zoals Gabriël zegt in Daniël 12


DA 12 6 En iemand zei tot de man, gekleed in linnen, die op het water van de rivier was: Hoe lang zal het duren voordat deze wonderen zijn beëindigd? 7 En ik hoorde de man gekleed in linnen, die op het water van de rivier was, toen hij zijn rechterhand en zijn linkerhand ophief naar de hemel, en zwoer bij hem die in eeuwigheid leeft dat het zal zijn voor een tijd, tijden , en een half; en wanneer hij de macht van het heilige volk heeft verstrooid, zullen al deze dingen voleindigd zijn. 8 En ik hoorde het, maar ik begreep het niet: toen zei ik, o mijn Heer, wat zal het einde van deze dingen zijn? 9 En hij zei: Ga heen, Daniël, want de woorden zijn gesloten en verzegeld tot de tijd van het einde.


We begrijpen hier dat die dagen helemaal tot het einde van de wereld gaan vanaf de tijd van Daniël, dus deze dagen zijn jaren. We komen erachter in EZ 4 6 En wanneer u ze hebt volbracht, gaat u weer op uw rechterzij liggen, en u zult veertig dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen: ik heb u elke dag voor een jaar gesteld.Een dag in de bijbelse profetie is een jaar. We weten uit dit zoeken naar de eindtijdprofetie van de Verenigde Staten, dat het eerste beest van openbaring 13 1260 jaar duurt. Het verandert de sabbat, het vervolgt christenen gedurende 1260 jaar. Het heeft een man die beweert zonden te vergeven en God te zijn. Het komt uit het vierde beest van Daniël 7, dat is Rome. Het staat op een stad met zeven heuvels, Het heeft prelaten die purper en sterretjes dragen. Wie alleen kan dit beest vervullen? Het pausdom is de enige macht ter wereld die aan deze beschrijving voldoet.


DA 7 25 En hij zal grote woorden spreken tegen de Allerhoogste, en hij zal de heiligen van de Allerhoogste uitputten, en denken om tijden en wetten te veranderen; en ze zullen in zijn hand worden gegeven tot een tijd en tijden en de verdeling van tijd.


Daniël hoofdstuk 7 is het hoofdstuk dat ons vertelt wie het beest, de antichrist, ook wel Babylon genoemd, is. Het duurt 1260 jaar. Dit is belangrijk omdat we gaan zien dat het tweede beest van openbaring 13 waarvan wij geloven dat het de Verenigde Staten is, ervoor zorgt dat de hele wereld het eerste beest aanbidt. Zoals ontkenning 7 ons vertelt wie de Antichrist is, dan gebruikt openbaring 13 dezelfde beesten om ons te vertellen dat dit dezelfde macht is, het pausdom. Het pausdom heeft veel goede liefhebbende leden, die soms beter zijn dan protestanten. Maar hier moeten we liefdevol de kracht ontmaskeren en niet de individuen die Jezus ons vertelt te ontmaskeren als de laatste boodschap voor planeet aarde.


RE 13 2 En het beest dat ik zag was als een luipaard, en zijn voeten waren als de voeten van een beer, en zijn mond als de muil van een leeuw: en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn zetel, en grote Gezag.

Hier geeft de bijbel ons meer licht op de antichrist, Babylonische macht. Er staat dat zijn macht door Satan wordt gegeven. Toch geloven de meeste mensen op aarde dat dit systeem van God komt.


Wat een misleiding? Waarom is dat zo ? Omdat veel van de katholieke geloofsovertuigingen niet uit de bijbel komen. We zien Jezus in katholieke kerken, maar dit is bijna het enige geloof dat uit de bijbel komt. Eeuwige hel, naar de hemel gaan als iemand sterft, zondagse erediensten, nonnen, vagevuur, biecht en vele andere overtuigingen zijn niet van God. Daarom wordt het Babylon genoemd. Als een baby brabbelt, betekent dit dat hij verwarring spreekt. Een mix van waarheid en fout.
RE 13 3 En ik zag een van zijn hoofden als het ware doodgewond; en zijn dodelijke wond was genezen: en de hele wereld verwonderde zich achter het beest.

Dit werd ook in de geschiedenis vervuld toen de Franse generaal Berthier naar Rome ging en in 1798 het pausdom zijn macht verloor. De bijbel zegt hier dat deze dodelijke wond genezen was. In de Tweede Wereldoorlog herwon het pausdom zijn macht. Mussolini gaf de paus zijn macht terug. De bijbel zegt dat de hele wereld het beest spoedig zal aanbidden. Laten we uitzoeken wie het tweede beest is. Zou het de eindtijdprofetie van de Verenigde Staten kunnen zijn?


Eindtijdprofetie van de Verenigde Staten Het tweede beest van openbaring 13

RE 13 11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde; en hij had twee horens als een lam, en hij sprak als een draak.

Hier zegt de bijbel dat een tweede beest uit de aarde komt op hetzelfde moment dat het eerste beest dodelijk gewond wordt. Welke macht kwam rond 1798 over de hele wereld? We kunnen in de geschiedenisboeken kijken en we zullen ontdekken dat de enige wereldmacht die rond 1798 naar buiten kwam, de Verenigde Staten zijn.


Dit tweede beest heeft twee horens. Religieuze en burgerlijke vrijheid. Dit beest is anders dan de Europese mogendheden die werden geleid door het pausdom en een koning over zich hadden. De Verenigde Staten is het land van godsdienstvrijheid, waar iedereen kan aanbidden wat hij wil zonder enige inmenging van de overheid. Dit is totale godsdienstvrijheid. Dit bewijst dat het tweede beest van openbaring 13 alleen de Verenigde Staten kan zijn. Het vers zegt ook dat deze kracht van de aarde komt, zoals het pausdom uit de zeeën komt


RE 13 1En ik stond op het zand van de zee, en zag een beest oprijzen uit de zee, met zeven koppen en tien horens, en op zijn horens tien kronen, en op zijn koppen de naam van godslastering.


Wat is de betekenis van zeeën Het betekent mensenmassa's.

RE 17 15 En hij zei tot mij: De wateren die u hebt gezien, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en talen.

Het eerste beest komt waar veel mensen zijn, Europa. Het tweede beest komt yip rond 1798 waar het tegenovergestelde is , waar niet veel mensen zijn . Uit welke plaats deze kracht komt. De Verenigde Staten waren niet bevolkt, het vervult dit profetieteken van de aardeRE 13 11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde; en hij had twee horens als een lam, en hij sprak als een draak.

Dit tweede beest komt van de aarde, het tegenovergestelde van zeeën waar veel mensen zijn. Verenigde Staten is de enige macht die omstreeks 1798 ontstaat uit een onbewoond gebied.

RE 13 12 En hij oefent al de macht van het eerste beest voor hem uit, en zorgt ervoor dat de aarde en hen die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.


Wie gaf de macht aan het eerste beest? Het is Satan, we zien dat dit tweede beest dezelfde dingen doet als het eerste beest, het pausdom dat de inquisitie deed. Dit tweede beest van de VS zorgt ervoor dat de hele wereld het pausdom aanbidt. Die twee machten zullen zich verenigen om de hele wereld te terroriseren en wetten aan te nemen tegen de bijbel. De macht die het pausdom in de middeleeuwen had, zal door de Verenigde Staten aan de macht worden gebracht. De paus zal weer de hele wereld regeren samen met de Amerikaanse president die dan wordt gekozen.


RE 13 13 En hij doet grote wonderen, zodat hij vuur uit de hemel op de aarde laat neerdalen voor de ogen van mensen,

We zagen dat Satan degene is die deze twee machten zal verenigen, het pausdom het eerste beest en de Verenigde Staten van Amerika die zulke wonderen zullen doen dat er vuur uit de hemel zal komen. Openbaring vertelt ons dat demonen ook wonderen kunnen doen.


RE 16 14 Want zij zijn de geesten van duivels, die wonderen doen, die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de strijd van die grote dag van de Almachtige God.

Hier zien we dat de Verenigde Staten de wereld zullen blijven leiden, maar deze keer, helaas zoals het begon als het mooiste en meest vriendelijke land ter wereld. Het land dat het meest op Jezus leek, het zal eindigen en we zien dit vandaag gebeuren, het zal uiteindelijk spreken als de Dragon Satan.


Het zachtaardigste land ter wereld zal uiteindelijk de meest vervolgende macht zijn die de wereld ooit heeft gezien. Er staat dat de boze geesten die wonderen doen en de VS als belangrijkste macht gebruiken, het zullen gebruiken om naar de presidenten van alle landen te gaan om hen te beïnvloeden om de slechte daad te volgen door het merkteken van het beest te passeren.RE 13 14 14 En verleidt hen die op de aarde wonen door middel van die wonderen die hij had kunnen doen in de ogen van het beest; zeggende tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld zouden maken voor het beest, dat de wond door het zwaard had, en wel leefde.


De misleiding van alle landen van de wereld om de VS en het pausdom te volgen bij het samenvoegen van de zondagswet, die het merkteken van het beest is, zal te wijten zijn aan wonderen van boze geesten en bedrog. Wat een triest feit, dat zo'n zachtaardig land uiteindelijk leugens en bedrog zal gebruiken om zijn doel te bereiken. Voor het pausdom zullen de Verenigde Staten verbazingwekkende wonderen doen.


Fantastische misleidingen zullen over de hele wereld te zien zijn. Mensen die de bijbel en de boodschap van de 3 engelen niet hebben bestudeerd, die we nu presenteren en die over de hele wereld wordt gepredikt als de laatste boodschap voor planeet aarde, zullen worden misleid. Verenigde Staten zullen alle landen vertellen, het pausdom aanbidden, het pausdom eren en gehoorzamen. Ze zullen een beeld maken voor het beest, een beeld van een uitvoering van wat er in de middeleeuwen is gebeurd, of de heropleving van de inquisitie. Dit lijkt tegenwoordig ongelooflijk, maar de bijbel legt dit duidelijk uit.


AP 13 15 En hij had de macht om het beeld van het beest tot leven te brengen, opdat het beeld van het beest zowel zou spreken als ervoor zou zorgen dat zovelen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, zouden worden gedood.


Iedereen die op dat moment het pausdomteken niet wil volgen, zegt dat de verandering van zaterdag naar zondag het teken van onze autoriteit is. Deze zondagse eredienst zal in strijd zijn met God. Deze gedwongen zondagse eredienst zal mannen tot zo'n arrogantie en godslastering brengen dat ze zullen beweren in staat te zijn de bijbel en de dag van aanbidding in zondag te veranderen.


Openbaring 13 zegt dat al degenen die het beest niet willen aanbidden, zullen worden gedood. Over de hele wereld zullen degenen die de bijbel willen volgen die zegt: Onthoud de sabbatdag om deze te heiligen. En wie zal weigeren de zondag te heiligen, wat een heidense dag is. De bijbel zegt dat we zullen worden gedood. Dit is de meest ongelooflijke en verbluffende boodschap in de hele bijbel. De geschiedenis van de wereld zal eindigen met deze meest ongelooflijke gebeurtenis. Ik dring er bij u op aan om die twee boeken De grote controverse Ellen g White en Daniel en de openbaring Uriah Smith te lezen voor veel meer details.Op dit moment zullen alle naties misleid zijn om de VS en de katholieke kerk te volgen, ze zullen ook een zondagswet aannemen. Er zullen wetten worden aangenomen die zeggen: Tenzij je de zondag heiligt en niet aanbidt op sabbat, zul je worden gedood. Over de hele wereld zullen miljoenen sabbatvierders, degenen die de laatste boodschap geven, de 3 engelenboodschap genoemd, worden vervolgd en gedood. Dit is in deze tijd dat Jezus zal terugkeren, zoals we lezen in openbaring 14 dat nadat de 3 engelenboodschap aan alle naties is gegeven, Jezus dan terugkeert.


RE 14 14 En ik keek, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat iemand als de Zoon des mensen, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel.

Wat zegt de 3e engelenboodschap?


RE 124 8 En er volgde een andere engel, zeggende: Babylon is gevallen, is gevallen, die grote stad, omdat zij alle naties heeft laten drinken van de wijn van de toorn van haar hoererij. 9 En de derde engel volgde hen en zei met luide stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en zijn merkteken op zijn voorhoofd of in zijn hand ontvangt,

Wanneer is Babylon gevallen? Toen de eerste engelen werden gegeven in 1844, toen alle kerken de boodschap van het heiligdom en Jezus verwierpen, vielen ze in een Babylonische staat. De dochters, de protestantse kerken zijn de dochters van de moederkerk het pausdom. Ze vielen allemaal.

RE 14 10 Die zal drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd wordt uitgegoten in de beker van zijn verontwaardiging; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel in de aanwezigheid van de heilige engelen en in de aanwezigheid van het Lam:

De meeste mensen op aarde zullen de boodschap van de 3 engelen afwijzen en zullen liever


de traditie en de populaire boodschappen en de huidige samenleving volgen. Mensen zullen liever de menigte volgen naar het kwaad. Ze zullen allemaal het onderwerp, de bijbel of mannenideeën kennen? Dit bericht zal naar alle uithoeken van de wereld gaan. Velen zullen de waarheid volgen, al degenen die de waarheid verwerpen zullen het merkteken van het beest ontvangen en Gods toorn onvermengd met genade.


RE 14 11 En de rook van hun pijniging stijgt op voor eeuwig en altijd: en zij hebben geen rust, dag noch nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

De meest ongelooflijke waarschuwingen en straffen zijn te vinden in deze boodschap, omdat alle mensen kalm zullen beslissen vanuit de bijbel en ze de tijd zullen hebben om leugens of waarheid te kiezen. Er zal geen excuus zijn. Wat een ongelooflijk bericht. Laten we een paar citaten lezen uit de boeken van de Geest der profetie Ellen g WhiteDegenen die de Bijbelse sabbat eren, zullen worden veroordeeld als vijanden van wet en orde, als het doorbreken van de morele beperkingen van de samenleving, het veroorzaken van anarchie en corruptie, en het afroepen van de oordelen van God op aarde. Hun gewetensbezwaren zullen worden uitgesproken koppigheid, koppigheid en minachting van het gezag. Ze zullen worden beschuldigd van onvrede jegens de regering. Predikanten die de verplichting van de goddelijke wet ontkennen, zullen vanaf de preekstoel de plicht presenteren gehoorzaamheid aan de burgerlijke autoriteiten zoals door God verordend.


In wetgevende zalen en gerechtshoven zullen gebodsbewaarders verkeerd worden voorgesteld en veroordeeld. Hun woorden zullen een valse kleur krijgen; de slechtste constructie zal op hun motieven worden gezet.

Terwijl de protestantse kerken de duidelijke, schriftuurlijke argumenten ter verdediging van Gods wet verwerpen, zullen ze ernaar verlangen degenen tot zwijgen te brengen wiens geloof ze niet door de Bijbel kunnen omverwerpen. Hoewel ze hun eigen ogen voor het feit verblinden, volgen ze nu een koers die zal leiden tot de vervolging van degenen die gewetensvol weigeren te doen wat de rest van de christelijke wereld doet, en de aanspraken van de pauselijke sabbat erkennen.


De hoogwaardigheidsbekleders van kerk en staat zullen zich verenigen om alle klassen om te kopen, te overtuigen of te dwingen om de zondag te eren. Het gebrek aan goddelijke autoriteit zal worden aangevuld door onderdrukkende maatregelen. Politieke corruptie vernietigt liefde voor gerechtigheid en respect voor de waarheid; en zelfs in het vrije Amerika zullen heersers en wetgevers, om publieke gunst te verkrijgen, toegeven aan de populaire vraag naar een wet die de zondagsviering afdwingt. De gewetensvrijheid, die zo'n grote opoffering heeft gekost, zal niet langer worden gerespecteerd.


In het spoedig komende conflict zullen we voorbeelden zien van de woorden van de profeet: "De draak was vertoornd op de vrouw en ging oorlog voeren met het overblijfsel van haar zaad, dat de geboden van God bewaart en het getuigenis van Jezus Christus heeft. " Openbaring 12:17. GC Ellen G White

Vader God dank u voor uw liefde, vergeef mijn zonden, kom in mijn hart. Geef me je benauwdheid, genees en zegen me alsjeblieft, help me om te studeren en de waarheid te volgen alsjeblieft in de naam van Jezus amen


4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page