top of page
Zoeken

Is Jezus de Engel des Heren?

Dit is een zeer goede vraag waar velen het antwoord niet op weten. Dit is een verbluffend interessant onderwerp. Zoals de meeste mensen geloven, werd Jezus in Nazareth geboren en daarvoor verscheen Jezus nooit op aarde. Verscheen Jezus vóór zijn geboorte in Bethlehem op aarde? Heeft Jezus pas een lichaam genomen toen hij 2000 jaar geleden in Israël werd geboren? Of verscheen Jezus daarvoor aan de mensen? Laten we uitzoeken is Jezus de Engel des Heren of was het gewoon een engel?
Is Jezus de Engel des Heren? Wie zijn engelen?

Het probleem komt voort uit de gedachte dat een engel slechts een engel is. In feite betekent het woord engel boodschapper. Alle engelen zijn gewoon engelen en verdienen geen aanbidding. In feite staat er in openbaring 20 dat Johannes de engel probeert te aanbidden. En hij zegt hem, aanbid me niet zoals ik een rechtvaardige dienaar ben zoals jij bent.


RE 19 10 10 En ik viel aan zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zei tot mij: Zie, doe het niet: ik ben uw mededienaar en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben: aanbid God; want het getuigenis van Jezus is de geest van profetie


Een belangrijke reden waarom we weten dat deze Engel des Heren geen engel kan zijn, is omdat Hij aanbidding aanvaardt. De tekst hierboven spreekt over Johannes die de engel probeert te aanbidden en de engel die aan Johannes uitlegt dat de geest van profetie waarover in Openbaring 12 17 werd gesproken, een groep mensen was die de Geest der profetie heeft. De engel weigerde aanbidding. Omdat engelen Gods dienaren zijn om hen te dienen die de zaligheid zullen erven. Is Jezus de Engel des Heren? Zeer waarschijnlijk, maar laten we eerst meer bevestiging zoeken.


HE 1 14 Zijn dat niet allemaal dienende geesten, uitgezonden om te dienen voor hen die erfgenamen van het heil zullen zijn?Is Jezus de Engel des Heren? Abraham

De Engel des Heren verscheen aan Abraham. Deze Engel des Heren kwam met twee andere engelen. Wie waren zij ? Abraham zat in een tent, zeer waarschijnlijk in een woestijn. Genesis hoofdstuk 19 vertelt ons dat het niet ver van Sodom en Gomorra was. Deze twee andere mannen die bij de Engel des Heren waren, zijn engelen.


GE 19 1 En tegen de avond kwamen er twee engelen naar Sodom; en Lot zat in de poort van Sodom; en Lot die hen zag, stond op om hen tegemoet te komen; en hij boog zich met zijn gezicht naar de grond;

Deze twee engelen vertrokken bij Abraham en de Engel des Heren en ontmoetten Lot. Met wie bleef Abraham achter? Het begin van hoofdstuk 18 van Genesis zegt dat de engel des Heren aan Abraham verscheen. Het einde van het hoofdstuk zegt dat Abraham bij God bleef. Is Jezus de Engel des Heren? Laten we deze verbazingwekkende bijbelse waarheid bestuderen.

GE 18 1 En de Heer verscheen hem in de vlakten van Mamre; en hij zat in de tentdeur op het heetst van de dag


Hier staat dat God aan Abraham verscheen. Maar hoe kan God als mens aan Abraham verschijnen?

GE 18 2 En hij hief zijn ogen op en keek, en zie, drie mannen stonden bij hem; en toen hij hen zag, rende hij hen tegemoet vanaf de tentdeur, en boog zich ter aarde,

Vers twee bevestigt dat God de Engel des Heren is. Dan zegt het laatste vers van Genesis 18:

GE 18 33 En de Heer ging weg, zodra hij de omgang met Abraham had verlaten, en Abraham keerde terug naar zijn plaats.


Kan God met een man praten? We weten dat de bijbel zegt dat geen mens God de Vader heeft gezien. Dus de enige andere optie is dat de Engel des Heren ofwel Jezus ofwel de Heilige Geest is. Is Jezus de Engel des Heren? Ja. Omdat er geen andere optie is als

1 Niemand heeft God de Vader gezien

2 De Engel des Heren wordt aanbeden

3 Elke keer als mensen de Engel van de Heer zien, aanbidden ze Hem
In hoofdstuk 18 van Genesis staat dat de engel des Heren aan Abraham verschijnt en tot hem spreekt over Sodom en Gomorra. Steden die dichtbij zijn. Abraham smeekt God om die steden niet te vernietigen. God stopt met praten met Abraham en Genesis 19 zijn de 2 andere mannen die Abraham hebben ontmoet waarvan de bijbel zegt dat het engelen zijn.


Rond het einde van Genesis 19 staat dat God, die nog steeds bij Abraham is, God in de lucht vraagt ​​om vuur en zwavel te sturen. Dit is nogal een ongelooflijk vers. Jezus of de Engel des Heren met Abraham vraagt ​​God de Vader om vuur te sturen. Is Jezus de Engel des Heren? Ja

GE 19 24 Toen regende de Heer op Sodom en op Gomorra zwavel en vuur van de Heer uit de hemel;


Is Jezus de Engel des Heren? Ismaël

Abraham dienaar Hagar vlucht voor Sara, haar meesteres. Dan geeft de Engel des Heren haar een profetie. Dit bewijst ook dat de Engel des Heren Jezus is zoals alleen God de toekomst kent, maar ook de Engel des Heren zegt dat Hij zelf haar nakomelingen zal vermenigvuldigen. Alleen God kan een natie vermenigvuldigen.

GE 16 9 De engel van de Heer zei tegen haar: "Keer terug naar je meesteres en onderwerp je aan haar." 10 De engel van de Heer zei ook tegen haar: "Ik zal je nakomelingen zeker vermenigvuldigen, zodat ze niet geteld kunnen worden vanwege de menigte."Is Jezus de Engel des Heren? Isaac

De Engel des Heren verschijnt ook aan Abraham wanneer hij op het punt staat zijn zoon Isaak te doden. Laten we dit vers onderzoeken

GE 22 11 Maar de engel van de Heer riep hem vanuit de hemel en zei: "Abraham, Abraham!" En hij zei: "Hier ben ik." 12 Hij zei: "Leg je hand niet op de jongen en doe hem niets, want ik weet dat je God vreest, aangezien je je zoon, je enige zoon, niet van mij hebt onthouden."


Hier lijkt het vers te zeggen dat de Engel des Heren niet God is, wanneer er staat:

Want ik weet dat je God vreest.

Maar laten we geen oppervlakkige lezers zijn. Daarna zegt het vers:

Want je hebt je zoon niet van Mij onthouden. Hier is ook ruimschoots bewijs dat Jezus de Engel des Heren en God is.


Is Jezus de Engel des Heren? Rechters 2

In dit hoofdstuk is het heel interessant dat Jezus tot de gemeente van Israël spreekt als de Engel des Heren, als God. In de KJV staat een engel des Heren. In de ESV is het correct vertaald De Engel des Heren. Als we dit vers blijven lezen, ontdekken we dat het Jezus is die de Engel des Heren is.

JU 2 2 Nu ging de engel van de Heer van Gilgal naar Bochim. En hij zei: "Ik heb u uit Egypte gehaald en u naar het land gebracht dat ik gezworen heb aan uw vaderen te geven. Ik zei: ik zal mijn verbond met jou nooit verbreken


Hier gebruikt de Engel des Heren woorden zoals ik u uit Egypte en het land dat ik bij uw vaderen gezworen heb, heb meegevoerd. Er is geen twijfel, is Jezus de Engel des Heren? Ja Zoals de Vader nooit op aarde is verschenen.

EX 33 20 En hij zei: Gij kunt mijn aangezicht niet zien; want niemand zal mij zien en leven.
Is Jezus de Engel des Heren? Gideon

In eerste instantie zien we dat Gideon niet weet dat het Jezus is, omdat hij naar God verwijst en denkt dat deze persoon die verschijnt alleen een engel kan zijn. En de Engel des Heren zien we het liefdevolle nederige karakter van Jezus die niet meteen zegt. Ik ben God, maar ik geef altijd eer aan de Vader.

JU 6 12 Toen verscheen de engel van de Heer aan hem en zei tot hem: "De Heer is met u, o heldhaftige man." 13 En Gideon zei tegen hem: "Alstublieft, mijn heer, als de Heer met ons is, waarom is ons dit dan allemaal overkomen? En waar zullen zijn wonderbaarlijke daden zijn die onze vaders ons vertelden, zeggende: 'Heeft de Heer ons niet uit Egypte gehaald?' Maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Median gegeven.'


Tot dusver lijkt het erop dat deze Engel des Heren niet God is, aangezien hij naar de Vader verwijst als God in uitspraken als:

De Heer is bij je. Betekent dit dat Hij niet God is. Geen Jezus nederigheid verwijst naar de aanbidding van de Vader.

JU 6 16 En de Heer zei tegen hem: "Maar ik zal met je zijn, en je zult de Midinettes als één man slaan."

Maar hier in het verhaal ontdekken we dat de Engel des Heren Jezus is zoals Hij zegt dat ik bij je zal zijn, hoofdletter. En alleen God kan iemand macht geven om een ​​natie te overwinnen


Nadat Gideon een offer bracht, bereikte de Engel des Heren de staf die Hij in zijn hand had en kwam er vuur uit, op hetzelfde moment verdween de Engel des Heren. Gideon was bang toen hij dacht dat hij God de Vader zag.

JU 6 . 22 Toen bemerkte Gideon dat hij de engel van de Heer was. En Gideon zei: "Helaas, o Here God! Want nu heb ik de engel des Heren van aangezicht tot aangezicht gezien.” 23 Maar de Heer zei tegen hem: Vrede zij u. Wees niet bang; je zult niet sterven.” 24 Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer en noemde het: De Heer is vrede. Tot op de dag van vandaag staat het nog steeds in Ofrah, dat toebehoort aan de AbiëzrietenIs Jezus de Engel des Heren? Ja, zoals Jezus hem zegt.

JU 6 23 “Vrede zij u. Wees niet bang; je zult niet sterven.” 24 Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer en noemde het: De Heer is vrede. Tot op de dag van vandaag staat het nog steeds in Ofra, dat toebehoort aan de Abiëzrieten.

Hier hebben we ook het absolute bewijs dat Jezus God is als Gideon Hem aanbidt en Jezus de aanbidding accepteert.


Is Jezus de Engel des Heren? Samson

Jezus verschijnt als de Engel des Heren aan de ouders van Sanson.

JU 13 3 de engel des Heren verscheen aan de vrouw en zei tegen haar: Zie, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard, maar u zult zwanger worden en een zoon baren.

Simsons moeder vertelt haar man dat ze zag wat een engel leek en dat ze niet weet wie Hij was


JU 13 6 Toen kwam de vrouw en zei tegen haar man: c"Er kwam een ​​man van God naar me toe, en zijn uiterlijk was als het uiterlijk van de engel van God, heel ontzagwekkend. dIk heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam, en hij vertelde me niet hoe hij heette, 7 maar hij zei tegen me: 'Zie, je zult zwanger worden en een zoon baren. Drink dan geen wijn of sterke drank en eet niets onreins, want het kind zal een nazireeër voor God zijn vanaf de baarmoeder tot de dag van zijn dood.'”

Simsons moeder zegt zelfs dat er een man van God naar mij toe kwam, dan zegt ze dat Hij de gedaante had van de engel des Heren.


Manoah biedt Jezus eten aan en Jezus die we hier zien, geeft eer aan de Vader. Dit aan de oppervlakte lezer zou kunnen betekenen dat dit niet Jezus is. Maar dit is gewoon Jezus nederigheid in het geven van eer aan de Vader alleen.

JU 13 16 En de engel van de Heer zei tegen Manoah: "Als je me vasthoudt, zal ik niet van je eten eten. Maar als u een brandoffer bereidt, offer het dan aan de Heer.” (Want Manoah wist niet dat hij de engel des Heren was.)Toch bewijst het einde van het vers dat het Jezus was. Wanneer we de bijbel lezen, moeten we altijd de context lezen en bestuderen om de volledige betekenis van de gegeven bijbelwaarheid te kennen. Als we blijven lezen, hebben we de puzzelstukjes om te begrijpen. Is Jezus de Engel des Heren? Ja, zoals Hij aanbidding aanvaardt, die geen engel ontvangt.


De moeder van Manoah Simson vraagt ​​Hem hoe hij heet. De Engel des Heren zegt dat zijn naam te wonderbaar is om bekend te worden. Wat een geweldig antwoord.

JU 13 18 'En de engel des Heren zei tot hem: "Waarom vraagt ​​u naar mijn naam, aangezien die wonderbaarlijk is?"'


Terwijl het offer opnieuw wordt gegeven, gaat een vlam omhoog naar de hemel en opnieuw wordt hier de Engel des Heren aanbeden en Hij aanvaardt de aanbidding

JU 13 20 En toen de vlam van het altaar opsteeg naar de hemel, ging de engel des Heren omhoog in de vlam van het altaar. Nu stonden Manoah en zijn vrouw te kijken en ze vielen op hun aangezichten op de grond.


Is Jezus de Engel des Heren? Mozes brandende braamstruik

Mozes hoedde de kudde toen de Engel des Heren aan hem verscheen. Hoe kunnen we in deze bijbelse waarheid weten dat het Jezus is? Laten we lezen

EX 3 Nu weidde Mozes de kudde van Jetro, zijn schoonvader, de priester van Midian, en hij leidde de kudde naar de andere kant van de woestijn en kwam bij Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in vlammen van vuur vanuit een struik. Mozes zag dat hoewel de struik in brand stond, hij niet verbrandde.


Als we het onderwerp niet kennen, kunnen we denken dat het gewoon een engel is. Maar het volgende vers zegt:

EX 3 4 Toen de Heer zag dat hij naar hem toe was gegaan om te kijken, riep God hem vanuit de struik toe: 'Mozes! Mozes!"


EX 3 Nu weidde Mozes de kudde van Jetro, zijn schoonvader, de priester van Midian, en hij leidde de kudde naar de andere kant van de woestijn en kwam bij Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in vlammen van vuur vanuit een struik. Mozes zag dat hoewel de struik in brand stond, hij niet verbrandde.


Als we het onderwerp niet kennen, kunnen we denken dat het gewoon een engel is. Maar het volgende vers zegt:

EX 3 4 Toen de Heer zag dat hij naar hem toe was gegaan om te kijken, riep God hem vanuit de struik toe: 'Mozes! Mozes!"


Jezus was degene die Israël in de woestijn leidde en zijn volk leidde in het Oude Testament. Dit is een verbazingwekkende bijbelse waarheid over de liefde van God. Jezus wilde dicht bij zijn volk zijn om hen te zegenen, voorspoedig te maken en te leiden. Elke keer dat de Engel des Heren verscheen, wordt Hij aanbeden.


Dit is verbazingwekkend, wat een liefdevol verhaal van de liefde van Jezus voor jou die klaar staat om naast je te komen om je te helpen in al je behoeften. Heb je Jezus eerder in je hart aangenomen? Herhaal na mij Vader God vergeef mijn zonden, kom in mijn hart. Geef mij uw gerechtigheid, zegen en voorspoed mij alstublieft in de naam van Jezus. Amen.

8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page