top of page
Zoeken

Christus onze gerechtigheid AG Daniells 2

Christus onze gerechtigheid AG Daniells 2

Abraham is de enige manier

Voor hem werkt dat niet? Maar gelooft in Hem die de goddelozen rechtvaardigt, zijn geloof wordt tot gerechtigheid gerekend

God is rechtvaardig in? Al Zijn wegen

David beschreef ook ? De zaligheid van de mensen aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken ro 4 6
Gerechtigheid door geloof uitdrukken? De meest geweldige transactie. In deze wereld

Gerechtigheid door geloof uitdrukken? De grootste transactie die God in zijn oneindige volheid aan de mensheid schenkt

Geloof was? Toegerekend aan Abraham voor gerechtigheid ro 4 9


De wet van God eist? Gerechtigheid van allen die onder zijn jurisdictie vallen

Hoe hebben ze zichzelf gemaakt? Niet in staat deze gerechtigheid te geven door overtreding

Wat heeft dit mannen gemaakt? Onder de veroordeling van de wet

De gerechtigheid van God zonder? De wet wordt gemanifesteerd, getuige de wet en de profeten


Zelfs de gerechtigheid van God? Dat is door het geloof van Jezus Christus voor allen en voor allen die geloven ro 3 21,22

Gerechtvaardigd zijn? Vrijelijk door zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, die God heeft voorgesteld als een verzoening. Door geloof in Zijn bloed

Voor hem werkt dat niet? Maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigde, zijn geloof wordt tot gerechtigheid gerekend

Wat een geweldige oplossing? Voor het vreselijke probleem van de zonde
Velen hebben de weg gemist

Wat is vreemd en verdrietig? Dat deze eenvoudige en mooie weg van gerechtigheid zo moeilijk lijkt te zijn voor het natuurlijke vleselijke hart om te accepteren

Waarom bereikte Israël de wet van gerechtigheid niet? Omdat ze het door werken zochten


Wat is het geheim van het falen van Israël? Onwetend zijn van Gods gerechtigheid en rondgaan om hun eigen gerechtigheid te vestigen, hebben zichzelf niet onderworpen aan de gerechtigheid van God


Cor Ch 2 een bericht van het hoogste belang

Wat voor werk doet de rechtvaardige door geloofsboodschap? Reinigend regenererend werk

Waarom stuurde God deze boodschap? in genade

Andere reden ? Velen hadden Jezus uit het oog verloren, ze moesten hun ogen gericht hebben op Zijn goddelijke persoon Zijn verdiensten en Zijn onveranderlijke liefde voor de menselijke familie


Cor ch 3 voorbereidende berichten

Welke twee boodschappen heeft God altijd naar zijn volk gestuurd? De serieuze resultaten die zouden komen tenzij ze naar Hem terugkeerden

Bericht twee? Wat was er nodig om hen te helpen?

Waarop lijkt de boodschap van gerechtigheid door geloof? Boodschap kwam volk van God in oude tijden


De boodschap van 1887

Wat was de boodschap van 1887'? Waarschuwing voor gevaar een specifiek kwaad formalisme, vormen, ceremonies

Hoe lang heeft dit bericht geduurd? Hele jaar 1887 in overzicht en aankondigen

Het is mogelijk om te zijn? Formele gedeeltelijke gelovige en het eeuwige leven verliezen


Het is mogelijk om bijbelinjecties te gehoorzamen als christen en? Verdwijn omdat u essentiële kwalificaties mist die een christelijk karakter vormen

De naleving van? Externe vormen zullen nooit voldoen aan de grote behoeften van de ziel

Gewoon een beroep? van Christus is niet genoeg om iemand voor te bereiden om de rest van het oordeel te doorstaan
Er is in de kerk ? Te veel formaliteit

Degenen die beweren zich door de bijbel te laten leiden, misschien? Wees als de pretentieuze vijgenboom zonder fruit

Een formele ronde van ? Religieuze diensten worden gehouden

Maar ? Waar is de liefde van Jezus spiritualiteit sterft

Meer stilstaan ​​bij? Praktische godsvrucht

Veel minder aan? Mechanische regelingen


Het hele jaar bleven er berichten komen die ons vertelden ? We vertrouwden teveel vormen ceremonies theorieën mechanische arrangementen

Wat is formalisme? meest bedrieglijke en verwoestende

Het is ? De verborgen nietsvermoedende rots waarop de kerk door de eeuwen heen wel nacht vernielde


Wat is een gevaar van de laatste dagen? Vormen van godsvrucht

God waarschuwt zijn kerk? Om te ontsnappen aan de gevaren van formalisme


Wat is verzonden om van te redden?

formalisme? Gerechtigheid door geloof boodschap

Deze beweging is? Van God is het voorbestemd om glorieus te triomferen

Niet alleen kwamen waarschuwingen tegen formulieren? Daarmee kwam de boodschap van gerechtigheid door geloof


Grootste en meest dringende behoefte

Wat is onze meest dringende behoefte? Een heropleving van ware godsvrucht

Dit zoeken? Zou ons eerste werk moeten zijn

Zijn er personen in de kerk? Wie zijn niet bekeerd?

De belemmering voor? Kracht en succes zijn veel groter van de kerk zelf dan van de wereld


Ach, wat heerst er in de kerk? Trots hypocrisie bedrog liefde voor kleding frivoliteit amusement verlangen naar suprematie

Wat zijn deze? Al deze zonden hebben de geest vertroebeld, zodat eeuwige dingen niet worden onderscheiden

Wie heeft het vergeten wetboek meegebracht? Ezra


De toe te passen remedie

Er is een groot verschil tussen ? Voorgewende vereniging en een echte verbinding met Christus door geloof

Wat kan niet worden overwonnen zonder vereniging met Christus? De macht van het kwaad die zo wordt geïdentificeerd met de menselijke natuur

Christus eerst? Kies ervoor dat we een oneindige prijs betalen voor onze verlossing.


Wat moet worden overwonnen? Trots egoïsme ijdelheid wereldsgezindheid zonde in al zijn vormen
Een opzienbarend bericht

Zijn niet de symptomen van? Verval en verval pijnlijk zichtbaar in het midden van christelijke kerken vandaag

Wat is er met sda gebeurd? Geestelijke dood

Sda die zich zou moeten manifesteren? Leven en ijver

Wat kracht? Heeft de kabel doorgesneden die hen aan de eeuwige rots verankerde

Ze drijven af? Weg naar zee zonder kaart of kompas

Welke situatie? Kan alarmerender zijn dan dit

Het hele hart tot Hem wenden? Wie alleen kan ons vasthouden


Terug naar veilige ankerplaats

Het is niet genoeg om? Wees bekend met de argumenten van de waarheid


Het hoogtepunt van het voorbereidende bericht

Laat er een woning zijn? Bij de vernedering zelfverloochening zachtmoedigheid. nederigheid van Christus

Dat ? Trotse egoïstische harten zien misschien het verschil tussen zichzelf en het patroon


Jezus binnen laten? Hoe neerbuigend om gevallen mannen te redden

Waartoe was Jezus niet verplicht? Draag de vloek van God als borg voor het gevallen ras

Waarom is gerechtigheid door geloof van God? Het draagt ​​de goddelijke geloofsbrieven die het is als vrucht tot heiligheid

Wat bracht de boodschap van gerechtigheid door geloof? Vrede hoop vreugde

Wat was het ? Het allerhoogste element dat nodig is om een ​​volk voor te bereiden om God te ontmoeten


Hoe probeert de wetticist af te zien van zonde? In eigen kracht

Waartoe roept dit bericht op? Om zijn volk ertoe aan te zetten zich te bekeren en hun eerste werk te doen

Want wat ontvingen sommigen geen gerechtigheid door het geloof? Om een ​​ontwaken onder de mensen te voorkomen

Ze gaven ? De trompet een onzeker geluid
Wat verklaarden deze mannen? De wet moet gepredikt worden, niet de gerechtigheid van Christus

Hoe zal gerechtigheid door geloof 3 e engel worden behandeld? Het zal niet worden begrepen, het zal een vals licht worden genoemd door degenen die weigeren in zijn voortschrijdende glorie te wandelen

Is er verdriet in de hemel? Over de geestelijke blindheid van veel van onze broeders

E white roept elke minister op om te vertrekken? Trots, strijd, suprematie en nederig hun harten

Waarom wil Satan niet dat gerechtigheid door geloof wordt aangeboden? Zijn macht zou worden gebroken


Wat houdt kerken zwak? De kilheid van hart, het ongeloof van degenen die geloof zouden moeten hebben

Hoe heet ongeloof? Een boos hart van ongeloof

De tijd van de test is net aangebroken? Want het luide gebraad van de derde engel is al begonnen in de openbaring van de gerechtigheid van Christus

Dit is de ? Begin van het licht van de engel wiens heerlijkheid de hele aarde zal vullen


Toen zag ik een andere machtige engel? Opgedragen om naar de aarde af te dalen om zijn stem te verenigen met de derde engel

Het licht welke? Woonde deze engel overal gepenetreerd

Het werk van deze engel komt binnen? Op het juiste moment om deel te nemen aan het laatste grote werk van de derde engelenboodschap terwijl het aanzwelt tot een luide kreet

Terwijl het verlossingswerk wordt afgesloten? Er zullen problemen op aarde komen en de naties zullen boos zijn


Nog? In toom gehouden om het werk van de derde engel niet te belemmeren

In die tijd? De late regen zal komen om de luide stem van de derde engel kracht te geven

En heiligen voorbereiden? Om te staan ​​in een periode waarin de zeven laatste plagen zullen worden uitgestort


De dagen waarin we leven zijn ? Veelbewogen en vol gevaar

De tekenen van? De komst van het einde zijn ticketing om ons heen

Moeten er evenementen plaatsvinden? Dat zal van een verschrikkelijker karakter zijn dan welke wereld dan ook die tot nu toe is gezien

De tijd van ? De test staat voor de deur, want het luide gebraad van de derde engel is al begonnen in de verheerlijking van de gerechtigheid van ChristusDit is de ? Begin van het licht van de engel wiens glorie de hele aarde zal vullen

Als u de tijd van moeite zou doorstaan? U moet Christus kennen en de gave van zijn gerechtigheid toe-eigenen die Hij aan de berouwvolle zondaar toeschrijft


Cor ch 5

Waarop zal de luide bak lijken?vergelijkbaar met dat wat door de discipelen werd gemaakt?


Wat zal er overvloediger zijn? Latere regen?

Wat was de vroege regen? Werk van apostelen eerste eeuw


Cor ch 6

Wat is de 3 engel in waarheid? Gerechtigheid door geloof

Rechtvaardiging door geloof is Gods weg? Overtuigen van zondaars van hun schuld, hun veroordeling, hun volkomen ongedaan gemaakte en verloren toestand

Het is ook ? Gods manier om zwakke, zondige, verslagen mannen te veranderen in sterke, rechtvaardige zegevierende christenen


Wat is het geloof van Jezus? Het geheim van hun rijke diepe ervaring

Wat deed het geloof van Jezus? Dat geloof waarmee Jezus triomfeerde over de machten der duisternis

Door dit geloof? We zijn gemachtigd om de geboden van God te onderhouden

Om dit geloof niet te betreden? Om echte verlossende deugd van de derde engelenboodschap te missen


Tenzij dit wordt gewonnen? Gelovige zal theorieën, doctrines, vormen,

Dat zal blijken? Een fatale en vreselijke fout

Wat kan niet redden van de zonde? De theorie de doctrines

Waar worden we voor gewaarschuwd? Deze fatale fout maken

Welke fout ? Formalisme met vorm van kennis en van de waarheid in de wet

Wat is de rots die ontelbare duizenden heeft vernield? Geen gerechtigheid hebben door geloof


Cor ch 7

Wat is niet de gerechtigheid uit het oog verliezen door geloof? Het is missen wat essentieel is in de pan van verlossing


Cor ch 8

Scoren van mannen hebben gepredikt dat waren? Onbekeerd, ongeheiligd, onheilig

Moeten we meer hebben? Dan een intellectueel geloof in de waarheid

Onze doctrines kunnen correct zijn, maar? Dit is niet voldoende

Een geloof in theorie? Is niet genoeg

Het probleem met ons werk? We zijn tevreden geweest met het presenteren van een koude theorie van de waarheidEen reorische kennis? Van de waarheid is j essentieel

Maar? Het zal ons niet redden

De grootste misleiding? Een reorische kennis van de waarheid is voldoende

Kunnen mannen geloof belijden? Als het hen niet oprecht, vriendelijk, geduldig en verdraagzaam maakt, is het een vloek


In het leven van velen in kerkboeken? Er is geen echte verandering geweest, geen echte bekering. Hun karakter onthult veel onvolkomenheden

Onze hoop? Kennis dat Christus onze gerechtigheid is

Een koude juridische religie? Kan nooit zielen tot Christus leiden

Voor? Het is een liefdeloze religie zonder Christus

Het spaarzout? Is de pure eerste liefde

De liefde van Jezus? Het goud geprobeerd in het vuur


Wat is legalistische religie waard? Als zout dat zijn smaak heeft verloren

Hoe wettisch het aanbod ontbreekt? Drukke activiteitsijver die Christusloos is

Formulieren en ceremonies? Maak het hart niet goed en het karakter puur

Hoe presenteerde Jezus de farizeeër religie? Verstoken van reddend geloof

Naam kerkbelijdenis inschrijven? Geen waarde van hart niet veranderd


,Mannen kunnen kerkleden serieus werken? En onbekeerd zijn

Wat maakt het hart niet goed en het karakter niet zuiver? Hoge pretenties vormen ceremonies

Wat zijn vormen van religie? Niets meer dan egoïsme

Is het pijnlijk om te zien? Het egoïsme dat leeft in de harten van veel door God beleden gelovigen


Zijn er velen die een religie hebben? Van uiterlijke vormen en vieringen

Allen die aannemen? De versieringen van het heiligdom, maar niet bekleed met Christus' gerechtigheid, zullen verschijnen in de schande van hun eigen naaktheid

Hadden de vijf dwaze maagden een lamp? Wat betekent kennis van de bijbelZe hadden niet? De genade van Christus

Dag voor dag ? Ze gingen door een ronde van ceremonies en externe taken, maar hun dienst was levenloos

Hun religie was ? Een droge schil zonder de echte korrels

Ze hielden vast aan ? Vormen maar ze werden misleid in hun christelijk leven vol Delftse gerechtigheid


Lukt het niet om lessen te leren op de school van Christus? Wat hen wijd zou hebben gemaakt tot zaligheid.

Terwijl we zijn toegenomen in? Eigengerechtigheid en vertrouwen in ceremonies en afhankelijk zijn van rigide regels kunnen we het werk voorlopig niet doen

De naleving van! Uiterlijke vormen zullen nooit het grote gebrek van de menselijke ziel zijn


Een loutere belijdenis van Christus? Is niet genoeg om iemand voor te bereiden om de toets van het oordeel te doorstaan

Wat is verfoeilijk voor God? Vasten en bidden in een zelfrechtvaardigende geest

Wat verkondigt uiterlijke vernedering., Opgelegde offerande, aan de wereld? Dat de dader van deze dingen zichzelf rechtvaardig acht

Deze dingen vragen aandacht? Aan de waarnemer die zegt dat deze man recht heeft op de hemel

Maar het is alles? een misleiding


Werken niet? Koop ons een toegang tot de hemel

Er zijn velen die lijken? Om je voor te stellen dat vieringen van buitenaf voldoende zijn voor redding

Maar formalisme zal? Falen om de vrede van God te brengen

Wie heeft vormen van religie en godsvrucht? Degenen die geen dagelijkse ervaring hebben met de dingen van God

Verschijning van licht in. Kerkelijke vorm van godsvrucht lijkt misschien goed te werken? Maar kan net zo verstoken zijn van genade als de heuvels van Gilboa


Cor ch 9

Wat lijkt ongelooflijk maar duidelijk gezegd is een feit? Dat gerechtigheid door geloof uit het oog zou worden verloren door velen aan wie de laatste boodschap van de hemel is toevertrouwd

Degenen die beweren de 3e engelenboodschap te geloven? Door het geloof de gerechtigheid uit het oog verloren

Er is niet op honderd dat ? Begrijpt voor zichzelf gerechtigheid door geloof

7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page