top of page
Ieškoti

Galatams 4: Biblijos studijų klausimai

. Galatams 4: Biblijos studijų klausimai

Galatams knyga yra viena nuostabiausių knygų, kurias Dievas mums atsiuntė, kad sužinotume apie teisumą tikėjimu. Šiame skyriuje Šventosios Dvasios įkvėptas Paulius paliečia teisumą tikėjimu maždaug skyriaus pabaigoje. Mes esame Dievo pašaukti daug kalbėti šia tema, nes tai yra labiausiai reikalingas supratimas ir patirtis, kurios krikščionims reikia ir trūksta.

Galime turėti visas žinias, bet jos nieko neduoda, jei nesame panašūs į Jėzų

Galatams 4: Biblijos studijų klausimai padeda mums aiškiau suprasti, kaip galime gauti teisumą, kurio neturi nė vienas žmogus. Deja, daugelis žmonių teigia esą teisūs, bet nesupranta, kad tai iliuzija. Žmogaus pasididžiavimas nori tikėti, kad jie yra geri. Biblija sako, kad jei nesuvokiame ir nesame pakankamai sąžiningi, kad suvoktume, jog nėra vieno gėrio, tada neatsiversime ir liksime pasiklydę, net jei tvirtiname, kad tikime Jėzų. Pasigilinkime į Galatams 4 skyrių: Biblijos studijų klausimai


GA 4 4 Dabar sakau: įpėdinis, kol jis yra vaikas, niekuo nesiskiria nuo tarno, nors yra visų viešpats.

Kas yra Dievo paveldėtojas? Panagrinėkime Galatams 4: Biblijos studijų klausimai Žemėje Jėzus atėjo kaip tarnas, norėdamas parodyti, kas yra dangaus dvasia. Iš tikrųjų viskas danguje labai skiriasi nuo dalykų žemėje. Danguje padaryti kitus laimingus ir tarnauti kitiems yra didžiausias džiaugsmas. Žemėje žmonės mėgsta būti aptarnaujami ir trypia kitus. Jėzus davė mums pavyzdį. Jėzus niekuo nesiskyrė nuo žemiškų tarnų, tačiau Jėzus yra visko kūrėjas. Nuolankūs ir nuolankūs, jei norime patekti į dangų, turime gauti šias savybes.


GA 4 2 Bet yra globėjų ir valdytojų pavaldus iki tėvo paskirto laiko.

Kas yra valdytojai ir mokytojai Galatams 4: Biblijos studijų klausimai Žemėje taip pat yra žemiški valdovai, Biblijoje niekada nesakoma, kad jie yra Dievo atsiųsti, bet sakoma, kad turime paklusti žemiškiems valdovams. Ne todėl, kad paklusdami tapsime šventi, nes galime laikytis visų žemiškų taisyklių ir vis tiek būti savanaudiški, išdidūs, nemylimi, nemalonūs. Jėzui


žemėje taip pat galiojo tokios taisyklės kaip gravitacija, poreikis valgyti ir miegoti. Prieš tapdamas žmonėmis žemėje, Jėzus nebuvo pavaldus. Jėzus hebrajams sako, kad visame kame reikėjo tapti tokiais, kaip vyrai, kad išlaikytų išbandymą, gyventų be nuodėmės ir pasiektų pergalę. Tikėdami Jėzaus auka dabar galime būti atleistos visos mūsų nuodėmės ir vieną dieną tikėtis gyventi amžinai ten, kur nebebus liūdesio, nebebus ašarų ir mirties.


RE 2 10 Būk ištikimas iki mirties, ir aš tau duosiu Gyvybės vainiką.

Svarbu ne tai, kaip tu pradedi savo krikšto gyvenimą, bet kaip tu jį užbaigi, nes viskas gali nukristi. Tai yra velnių doktrina, mokoma daugelyje krikščionių bažnyčių, teigiančių, kad žmogus visada yra išgelbėtas. Ne, mes matėme, kad Izraelis atmetė dabartinę tiesą ir buvo atstumtas. Nojaus laikais žmonės atmetė žinią įeiti į Nojaus laivą ir buvo atmesti. Šiuolaikinė krikščionybė atmetė pirmąją angelų žinią ir tapo Babilonu.
Tai labai svarbu, kad turime sekti Viešpaties pėdomis ir priimti naują tiesą. Daugelis žmonių priima vieną Biblijos dalį ir atmeta bet kokią naują Dievo jiems siunčiamą žinią. Jie sako, kad jokia mama nebuvo šios bažnyčios narė, ir man tai yra pakankamai gera. Ir tai darydami jie atmeta Jėzų. Galatams 4: Biblijos studijų klausimai mums sako, kad tai galima padaryti tik su Jėzaus teisumu. Žmonės neturi teisumo. Tik Dievas turi teisumą ir gali duoti mums savo teisumą.


RE 21 4 Ir Dievas nušluostys visas ašaras nuo jų akių, ir nebebus mirties, nei liūdesio, nei verksmo, nei skausmo. nes buvę dalykai praėjo“.

GA 4 3 Netgi mes, būdami vaikais, buvome pasaulio stichijų vergijoje:

Žydų tauta buvo nelaisvėje. Kadangi Jėzaus mirtis ant kryžiaus vis dar buvo ateityje, jie turėjo parodyti savo tikėjimą aukodami gyvulius, parodydami, kad tiki, kad vieną dieną Mesijas mirs ant kryžiaus.


Jėzui mirus, mes nebesame pasmerkti įstatymo. Turime laikytis 10 įsakymų, nes nuodėmė yra įstatymo pažeidimas. Bet mums tereikia prašyti atleidimo už savo nuodėmes. Ir mums nereikia neštis gyvūno, nes Jėzus jau mirė ant kryžiaus. Jėzaus meilė tau yra tokia didžiulė, kad Jis mieliau norėjo mirti ant kryžiaus, o ne būti atskirtas nuo tavęs visam laikui. Kokia nuostabi yra Dievo meilė tau asmeniškai.


GA 4 4 Bet kai atėjo laiko nešvarumai, Dievas atsiuntė savo Sūnų, kilusį iš moters, pavaldų įstatymui,

Studijuodami Galatams 4 skyrių: Biblijos studijų klausimai sužinome, kad Jėzus, kai buvo pakrikštytas, pasakė, kad laikas jau atėjo. Kuris laikas išsipildė? 2300 dienų pranašystės 69 savaitės. Jis prasideda Danieliaus 9 skyriuje, kuriame pasakojama, kada Jeruzalė bus atstatyta, ir baigiasi 1844 m., ty po 2300 metų. Gabrielius sako, kad nuo Jeruzalės, atstatytos iki Mesijo krikšto, yra 69 savaitės iš 490 metų nuo 457 m. pr. Kr., o tai yra 27 metai. Iš tikrųjų atėjo laiko nešvarumai ir Jėzus buvo pakrikštytas ir mirė tiksliai taip, kaip mums pasakė 2300 dienų pranašystė.GA 4 5 Išpirkti tuos, kurie buvo pavaldūs įstatymui, kad gautume įsūnius.

Ne tai, kad Senojo Testamento žmonės buvo išgelbėti įstatymo, kaip mes visi esame išgelbėti malone. Jei kas nors galėtų būti išgelbėtas jų darbais, Jėzui nebūtų reikėję mirti ant kryžiaus. Tačiau jie buvo pasmerkti įstatymo, nes Mesijas dar nebuvo gimęs.


Jie turėjo kažkaip parodyti savo tikėjimą i. Ir Dievas pasirinko, kad jie parodytų savo tikėjimą aukodami gyvulius anksčiau, kai jie nusidėjo. Galatams 4: Biblijos studijų klausimai sužinome, kad jie buvo atpirkti, taip pat Jėzaus krauju, kuris apvalo mus nuo visų nuodėmių. Ar tiki, kad Jėzus mirė už tave? Ar prašote atleidimo už visas savo nuodėmes? Tada galite patikėti, kad jums tikrai atleista.


GA 4 6 Kadangi jūs esate sūnūs, Dievas atsiuntė savo Sūnaus Dvasią į jūsų širdis, šaukiančią: “Aba, Tėve”.


Šventoji Dvasia moko mus tiesos, o Šventoji Dvasia įtikina mus nuodėme? Be Jo mes nejaustume poreikio atgailauti, nes prigimtinė širdis yra priešiška Dievui. Mūsų protas yra aptemęs ir mes nežinome skirtumo tarp tiesos ir melo, nebent Šventoji Dvasia mums to apreikš. Šventoji Dvasia guodžia mus nelaimėje, jos buvimas suteikia vilties ir meilės. Galime eiti į priekį, žinodami, kad Jėzus tave myli ir tu jauti jo neįtikėtiną mylintį buvimą savo širdyje.


GA 4 7 Todėl tu nebe tarnas, o sūnus; o jei sūnus, tai Dievo paveldėtojas per Kristų.

Kai Dievas duoda mums savo teisumą, mes tampame Dievo sūnumis gimdami, bet ir atpirkdami. Mūsų charakteris yra tai, kas verčia mus identifikuoti Dievo. Ar mes nuolankūs ir nuolankūs kaip Jėzus? Ne, tada mes nepriklausome Dievui.

GA 4 8 Tačiau, nepažindami Dievo, tarnavote tiems, kurie iš prigimties nėra dievai.


Žinių stoka gali būti sugriauta, nes visi turime pareigą išsiaiškinti Kodėl mes čia? Kas yra tiesa? Turime išsiaiškinti, kas yra tiesa. Vadovautis tuo, kuo visuomenė tiki, Dievas nepriimtinas, nes Biblija sako, kad visuomenė yra nedora ir puolusi. Sekti daugybe ir daryti pikta nėra teisinga. Kitų sekimas nebus Dievo pasiteisinimas. Negalima pasakyti. Aš padariau kaip kiti. Mes visi esame atsakingi, kad išsiaiškintume, kas yra tiesa.


Dievas yra tiesa, Biblija yra tiesa. Jei neskiriame laiko tiesos paieškai, tai reiškia, kad nepakankamai rūpinamės savo gyvenimu ir amžinuoju gyvenimu/ Galatams 4: Biblijos studijų klausimai mums sako, kad tiesos pažinimas yra vienas žingsnis, tačiau atsivertimas yra Dievo teisumo priėmimas. šėtonas žino tiesą, bet jo neišgelbės.
GA 4 9 Bet dabar, kai pažinote Dievą, o tiksliau, Dievas jus pažino, kaip jūs vėl atsigręžiate į silpnąsias ir elgetaiškas stichijas, kurioms vėl trokštate būti vergijoje?

Čia Paulius kalba apie žmones, kurie žinojo, kad Jėzus mirė už juos, ir vis tiek norėjo būti išgelbėti darbais. Žmonėms patinka tikėti, kad juose yra gėrio, jie nori didžiuotis ir pasakyti, kad jiems Dievo nereikia. Taip jie panaikina Jėzaus kryžių ir padaro jį niekais. Tai labai įžeidžia Dievą.


Deja, visas mūsų pasaulis pilnas teisininkų, kurie mano, kad jie yra geri ir šventi. Tai visiškas melas ir apgaulė. Nė vienas nėra geras, nėra nė vieno, kuris ieškotų Dievo.

MT 19 17 Jis jam tarė: “Kodėl vadini mane geru? Nėra nieko gero, tik vienas, tai yra Dievas. Bet jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų.

Paulius čia sako, kad tas, kuris pamiršta, nesupranta, kad esame išgelbėti tik malone, yra nuodėmės vergijoje. Kaip žmonės negali išsivaduoti iš nuodėmės. Žmonės negali išsivaduoti iš blogio valdžios ir daryti gera, jei Dievas nepadeda jam savo teisumo.

GA 4 10 Jūs stebite dienas, mėnesius, laikus ir metus.

Čia nekalbama apie šabo dieną, kaip kai kurie teigia. Jei grįšime į Kolosiečiams 2 skyrių, jame kalbama apie įsakymų įstatymą, kuris buvo prikaltas prie kryžiaus. Ar 10 įsakymų buvo prikalti prie kryžiaus? Ne Kodėl Nes su įstatymu yra nuodėmės pažinimas. Ir aš nepažinojau nuodėmės, nebent įstatymas sakė, kad tu negeisi.


Šiais metais, mėnesiai buvo kasmetiniai šabai daugiskaita, kurie patenka į bet kurią savaitės dieną, kuri rodė Jėzų ant kryžiaus. Septintosios dienos šabas nėra tų kasmetinių švenčių dalis, o septintosios dienos šabas nurodo kūrybą. Kaip kiekvienas negali žlugti, taip ir šabas negali žlugti. Tiesą sakant, Biblija sako, kad danguje visi švęs sabatą.

IS 66 22 Nes kaip naujas dangus ir nauja žemė, kuriuos padarysiu, liks mano akivaizdoje,sako Viešpats, taip išliks jūsų palikuonys ir jūsų vardas.

23 Ir bus taip, kad nuo vieno jauno mėnulio iki kito ir nuo vieno šabo iki kito visi žmonės ateis pagarbinti prieš mane,sako Viešpats.


GA 4 11 Aš bijau tavęs, kad neturėčiau tavo darbo veltui.

Kai kas nors išgirsta tiesą, kad niekas nėra išgelbėtas savo darbais ir kad jokiame žmoguje nėra teisumo. Kai jie grįžta tikėdami, kad juose yra kažkas gero ir kad jų darbai juos gelbsti, atrodo, kad pamokslas jiems buvo nevaisingas ir kad jų išdidumas neleido priimti nuostabios laisvės tiesos, kad niekas nebus išgelbėtas. teisės darbai. Arba, kad jei tai yra darbai, tai nėra daugiau ar malonė. Tie asmenys grįžta į legalistinį gyvenimą, kuris negali patekti į dangų, jei nepašalina savo išdidžios savo teisumo širdies.
GA 4 12 Broliai, prašau jūsų, būkite tokie, kokie esu. Nes aš esu toks, kaip jūs.

Paulius buvo teisininkas, Dievo malonė suteikė jam laisvę būti fariziejumi. Kaip buvo Paulius, būtų buvę gerai, kad prie legalizmo grįžtantys galatai būtų tokie, kokie buvo Paulius. Laisvas Jėzuje. Tiesą sakant, Paulius sako, kad viskas yra leistina asmeniui, turinčiam Kristaus teisumą. Tai nereiškia, kad galime nusidėti.


Tačiau kai daugelis krikščionių susilaiko nuo daugelio dalykų, laisvas krikščionis leidžia sau visiškai mėgautis gyvenimu ir žino, kad visas gėris jame gali kilti tik iš Dievo, tad kam dėti visokias pastangas, kad būtum geras, kai tavo jėgomis tai neįmanoma. būti ar daryti gera?

1 CO 6 12 „Man viskas leistina, bet ne viskas naudinga: viskas man leistina, bet aš nebūsiu niekieno valdoma“.

1 CO 9 11 11 Jei pasėjome tarp jūsų dvasinę sėklą, ar per daug, jei pjauname iš jūsų materialų derlių? 12 Jei kiti turi teisę į jūsų paramą, ar neturėtume jos turėti dar daugiau?


GA 4 13 Jūs žinote, kaip dėl kūno silpnumo aš iš pradžių jums skelbiau Evangeliją. 14 Jūs nepaniekinote ir neatmetėte mano gundymo, kuris buvo mano kūne. bet priėmė mane kaip Dievo angelą, kaip Kristų Jėzų.

Galatai priėmė Paulių kaip Dievo siųstą. Tačiau dažnai nebent iki galo studijuojame šią teisumo tikėjimu temą arba reguliariai ją peržiūrime. Tada prigimtinė širdis ima viršų ir nori susigrąžinti galią, tikinčią, kad žmonės yra geri ir jiems nereikia Dievo. Galatams 4: Biblijos studijų klausimai sako, kad tik tas, kuris turėjo Dievo teisumą, galės patekti į dangų.

MT 22 13 Karalius tarė tarnams: “Suriškite jam rankas ir kojas, paimkite ir išmeskite į išorinę tamsą. bus verksmas ir dantų griežimas“.


GA 4 15 Kur tada yra ta palaima, apie kurią kalbėjote? Aš liudiju jus, kad jei būtų buvę įmanoma, būtumėte išplėšę savo akis ir jas man davę. 4 16 Argi aš tapau tavo priešu, nes sakau tau tiesą?


Kai kurie žmonės nemėgsta tiesos ir mano, kad mes jiems nusiteikę, kai sakome jiems tiesą iš Biblijos. Tačiau Dievas kviečia mus skelbti ir sakyti žmonėms, ką Biblija sako, kad jie būtų išlaisvinti ir pagaliau būtų išgelbėti.


Kai kurie teisininkai nekenčia teisumo pagal tikėjimo žinią, nes sako, kad žmonės yra blogi ir negali atnešti Dievui nieko gero. Tai visiškai pažeidžia išdidumo galią, nes išdidus žmogus tiki, kad tai, ką Dievas duoda ir daro per jį, yra iš jo paties. Išdidus žmogus netiki, kad Dievas veikia per jį. Net jei jis teigia esąs krikščionis, išdidus žmogus visada tiki, kad jie daro tai, ką daro. Išdidžiam žmogui labai sunku patikėti, kad jis nėra geras.GA 4 17 Jie uoliai tave veikia, bet blogai; taip, jie jus pašalintų, kad galėtumėte jiems paveikti. 4 18 Bet gera būti uoliai veikiamam gero dalyko visada, o ne tik tada, kai esu su tavimi.

Kai kurie žmonės Glatijoje iškraipo jausmus, kad juos išgelbėjo darbai, ir šis dvasinis išėjimas buvo klaidingas ir apgaulė. Galatams 4: Biblijos studijų klausimai moko, kad žmonės negali išsigelbėti nuo jo darbų. Kasdien turime prašyti Dievo, prašau, Tėve Dieve, duok man savo teisumą Jėzaus vardu amen.


GA 4 19 Mano vaikeliai, iš kurių vėl gimdamas kankinuosi, kol jumyse susiformuos Kristus, 20 Noriu dabar būti su jumis ir pakeisti savo balsą. nes aš abejoju tavimi. 21 Sakykite man, kurie trokštate būti įstatymo valdžioje, argi neklausote įstatymo?


Paulius sužinojo ir įtarė, kad galatai keičia savo tikėjimą Biblija, priimdami legalistines idėjas, skiriančias juos nuo Jėzaus. Teisininku gali būti tas, kuris sunkiai dirba bažnyčioje, bažnyčios vadovas gali būti teisininkas. Į teisininką galima žiūrėti kaip į gerą žmogų. Tačiau visas jo teisumas Jėzui neturi jokios įtakos, nes tai yra apgaulė, nes niekas negali būti geras. Savęs teisumas yra apgaulė.

GA 5 4 Kristus tapo nenaudingas jums, kas iš jūsų būtų išteisintas pagal įstatymą. jūs iškritote iš malonės.


GA 4 22 Nes parašyta, kad Abraomas turėjo du sūnus: vieną iš vergės, kitą iš laisvos moters. 23 Bet tas, kuris buvo iš vergės, gimė pagal kūną. bet jis iš laisvos moters buvo pažadėtas.

Abi Abraomo moterys buvo toje pačioje šeimoje, toje pačioje bažnyčioje, tačiau viena buvo legalistė ir pasimetusi, viena atsivertusi ir mylima, kad tik Dievas gali suteikti jai galią daryti gera.


GA 4 24 Kas yra alegorija, nes tai yra dvi sandoros; tas iš Sinajaus kalno, kurio lytis perėjo į vergiją, tai yra Agaras.

Tai nereiškia, kad mes neturime laikytis 10 įsakymų. Naujoji sandora yra tik ta, kad Dievas įdeda 10 įsakymų į mūsų širdis. Tačiau senosios sandoros žmonės reiškia tuos, kurie tiki, kad buvo išgelbėti darbais. Tai nereiškia, kad Senojo Testamento žmonės buvo legalistai.Legalizmas yra nelaisvė, nes norint padaryti gera, reikia nuolat galvoti ir dirbti. Tikėjimo teisumas leidžia Dievui viską padaryti per jį be jokių pastangų. Kokia nuostabi laisvės žinutė.

GA 4 25 Nes šis Agaras yra Sinajaus kalnas Arabijoje ir atsako dabartinei Jeruzalei, kuri yra vergijoje su savo vaikais. 26 Bet aukštesnė Jeruzalė yra laisva, kuri yra mūsų visų motina.


Jeruzalė žymima kaip teisumas per tikėjimą, o Sinajaus kalnas – kaip legalistai. Įstatymas tik nurodo mus į nuodėmę, bet negali mums padėti turėti galios daryti gera. Tos dvi žmonių grupės gyvena pasaulyje. Teisumu iš tikėjimo žmogus gali būti ateistas, musulmonas, o krikščioniškasis pasaulis yra padalintas į legalistus ir teisumą. Įžengti į dangų su savo teisumu neįmanoma.


MT 22 12 Jis tarė jam: “Bičiuli, kaip čia atėjai neturėdamas vestuvinio drabužio? Ir jis buvo be žado. 13 Tada karalius tarė tarnams: Suriškite jam rankas ir kojas, išmeskite ir išmeskite į išorinę tamsą, ten bus verksmas ir dantų griežimas.


GA 4 27 Nes parašyta: 'Džiaukis, nevaisinga, kuri negimdote! Išsiveržk ir verk, kuris nekankina, nes dykynė turi daug daugiau vaikų nei ji, kuri turi vyrą. 28 Dabar mes, broliai, kaip ir Izaokas, esame pažado vaikai. 29 Bet kaip anuomet gimęs pagal kūną persekiojo gimusįjį pagal Dvasią, taip yra ir dabar.

Šis persekiojimas tęsiasi šiandien, daugelyje bažnyčių.Kai ateinate su laisvės žinia, kurią Dievas atsiuntė tam, kad galėtume džiaugtis ir mėgautis gyvenimu, sužinome, kad daugelis krikščionių yra vergijoje ir mano, kad jiems reikia susilaikyti nuo džiaugsmo, laimės ir malonumo, kad būtų išgelbėti. Deja, daugelis čia ne tik gyvens liūdnus gyvenimus, bet ir praras amžinąjį gyvenimą, nes tiki, kad yra išgelbėti darbais, todėl Jėzaus kryžius taps niekais. Paulius sako, kad jie yra atskirti nuo Kristaus.


GA 5 4 Jūs esate atskirti nuo Kristaus, kurie bandote būti išteisinti įstatymu. tu iškritai iš malonės.

Legalistas negali susidoroti su tuo, kad tas, kuris teigia esąs tikintysis, mėgaujasi savimi, yra laimingas ir kupinas malonumų/ Jie negali suprasti, kad nėra liūdnas kaip jie ir nelaimingas. Jie nori, kad visi būtų legalizmo ir taisyklių bei tradicijų, kurios neturi jokios reikšmės Dievui, vergijoje.

GA 4 30 Tačiau ką sako Raštas? Išvarykite vergę ir jos sūnų, nes vergės sūnus nebus paveldėtojas su laisvosios sūnumi. 31 Taigi, broliai, mes nesame vergės, bet laisvųjų vaikai.

Tai labai iškilminga mintis, kad Paulius čia sako, kad legalistai nėra iš jo paties šeimos, legalistai nepaveldės amžinojo gyvenimo, legalistai nėra išgelbėti, jie yra atskirti nuo Jėzaus, bet tuo pačiu teigia esą krikščionys. Ar nusižeminsime, kad pamatytume, jog nesame geri, ir prašysime Dievo jo teisumo, be kurio niekas nebus išgelbėtas?


O gal mes didžiuosimės ir tvirtinsime klaidingą įsitikinimą, kad esame geri ir šventi, kuriems nieko nereikia? Melskime, Tėve Dieve, atleisk mūsų nuodėmes, padėk mums suprasti, kad mes nesame geri ir tik tu turi teisumą. Duok mums savo teisumą. Palaimink ir išgydyk mus, padėk mums kasdien vaikščioti su tavimi, duok mums mūsų širdies troškimus Jėzaus vardu amen.


9 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page