top of page
Search

Galatiešiem 4: Bībeles studiju jautājumi

Galatiešiem 4: Bībeles studiju jautājumi

Vēstule Galatiešiem ir viena no brīnišķīgākajām grāmatām, ko Dievs mums sūtīja, lai uzzinātu par taisnību ticībā. Šajā nodaļā Pāvils, Svētā Gara iedvesmots, pieskaras taisnībai ticībā aptuveni nodaļas beigās. Mēs esam Dieva aicināti daudz runāt par šo tēmu, jo tā ir visnepieciešamākā izpratne un pieredze, kas kristiešiem ir vajadzīga un pietrūkst.

Mums var būt visas zināšanas, bet no tām nav nekāda labuma, ja mēs neesam līdzīgi Jēzum.

Galatiešiem 4: Bībeles studiju jautājumi palīdz mums skaidrāk saprast, kā mēs varam saņemt taisnību, kāda nav nevienam cilvēkam. Diemžēl daudzi cilvēki apgalvo, ka ir taisnīgi, bet viņi nesaprot, ka tā ir ilūzija. Cilvēka lepnums vēlas ticēt, ka viņi ir labi. Bībele saka: ja mēs neapzināmies un neesam pietiekami godīgi, lai saprastu, ka nav neviena laba, tad mēs neesam atgriezušies un paliekam pazuduši, pat ja apgalvojam, ka ticam Jēzum. Padziļināsimies Galatiešiem 4: Bībeles studiju jautājumi


GA 4 4 Tagad es saku: mantinieks, kamēr viņš ir bērns, ne ar ko neatšķiras no kalpa, lai gan viņš ir visa kungs.

Kurš ir Dieva mantinieks? Studēsim Galatiešiem 4: Bībeles studiju jautājumi Uz zemes Jēzus nāca kā kalps, lai parādītu, kas ir debesu gars. Patiesībā lietas debesīs ir ļoti atšķirīgas no lietām uz zemes. Debesīs darīt citus laimīgus un kalpot citiem ir vislielākais prieks. Uz zemes cilvēkiem patīk, ja viņiem kalpo un mīda citus. Jēzus mums sniedza piemēru. Jēzus ne ar ko neatšķīrās no zemes kalpiem, tomēr Jēzus ir visa radītājs. Lēnprātīgiem un pazemīgiem mums ir jāsaņem šīs īpašības, ja mēs vēlamies nokļūt debesīs.

GA 4 2 Bet ir audzinātāju un pārvaldnieku pakļautībā līdz tēva noteiktajam laikam.

Kas ir pārvaldnieki un pasniedzēji Galatiešiem 4: Bībeles studiju jautājumi Uz Zemes ir arī zemes valdnieki, Bībelē nekad nav teikts, ka tos ir sūtījis Dievs, bet teikts, ka mums ir jāpakļaujas zemes valdniekiem. Ne tas, ka paklausība liks mums kļūt svētiem, jo mēs varam


ievērot visus zemes likumus un joprojām būt savtīgi, lepni, nemīloši, nelaipni. Jēzus uz zemes bija pakļauts arī tādiem noteikumiem kā gravitācija, nepieciešamība ēst un gulēt. Tie, kam Jēzus nebija pakļauts, pirms viņš kļuva par cilvēkiem uz zemes. Jēzus ebrejiem saka, ka visās lietās bija jākļūst par tādiem, lai izturētu pārbaudi un dzīvotu bezgrēcīgu dzīvi un gūtu uzvaru. Ticot Jēzus upurim, mēs tagad varam tikt piedoti visi mūsu grēki un kādu dienu cerēt dzīvot mūžīgi, kur vairs nebūs bēdu, vairs nebūs asaru un nāves.


RE 2 10 Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu Dzīvības kroni.

Tas nav tas, kā jūs sākat savu kristīgo dzīvi, bet kā jūs to pabeidzat, jo viss var izkrist. Tā ir velnu doktrīna, ko māca daudzās kristiešu baznīcās, kas saka, ka cilvēks vienmēr tiek izglābts. Nē, mēs redzējām, ka Israēls noraidīja pašreizējo patiesību un tika noraidīts. Noasa laikos cilvēki noraidīja vēsti iekļūt Noasa šķirstā un tika noraidīti. Mūsdienu kristietība noraidīja pirmo eņģeļu vēstījumu un kļuva par Babiloniju.
Tas ir ļoti svarīgi, lai mums būtu jāseko Tā Kunga pēdām un jāpieņem jauna patiesība. Daudzi cilvēki pieņem vienu Bībeles daļu un noraida jebkuru jaunu vēsti, ko Dievs viņiem sūta. Viņi saka, ka neviena mamma nebija šīs draudzes locekle, un man tas ir pietiekami labi. Un to darot, viņi noraida Jēzu. Galatiešiem 4: Bībeles studiju jautājumi mums saka, ka to var izdarīt tikai ar Jēzus taisnību. Cilvēkiem nav taisnības. Vienīgi Dievam ir taisnība un Viņš var dot mums savu taisnību.


RE 21 4 Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, ne bēdu, ne raudu, ne sāpju vairs nebūs; jo iepriekšējais ir pagājis."

GA 4 3 Arī mēs, būdami bērni, bijām pasaules stihiju verdzībā:

Ebreju tauta bija verdzībā. Tā kā Jēzus nāve pie krusta vēl bija nākotnē, viņiem bija jāparāda sava ticība dzīvnieku upurēšanai, parādot, ka viņi tic, ka kādu dienu Mesija mirs pie krusta.


Kad Jēzus nomira, mēs vairs neesam pakļauti bauslības nosodīšanai. Mums ir jāievēro 10 baušļi, jo grēks ir likuma pārkāpums. Bet mums tikai jālūdz piedošana par saviem grēkiem. Un mums nav jānes dzīvnieks, jo Jēzus jau nomira pie krusta. Jēzus mīlestība pret jums ir tik milzīga, ka Viņš deva priekšroku mirt pie krusta, nevis būt šķirtam no jums uz mūžību. Cik pārsteidzoša ir Dieva mīlestība pret jums personīgi.


GA 4 4 Bet, kad pienāca laika netīrība, Dievs sūtīja savu Dēlu, kas bija no sievas un bija pakļauts likumam,

Studējot Galatiešiem 4: Bībeles studiju jautājumi Mēs uzzinām, ka Jēzus, kad Viņš tika kristīts, teica, ka laiks ir piepildīts. Kurš laiks tika izpildīts? 2300 dienu pravietojuma 69 nedēļas. Tas sākas ar Daniēla 9. nodaļu, kas mums stāsta, kad Jeruzāleme tiek atjaunota, un beidzas 1844. gadā, kas ir 2300 gadus vēlāk. Gabriels saka, ka no Jeruzalemes, kas tika pārbūvēta, lai Mesija kristītu, ir 69 nedēļas no 490 gadiem no 457. gada p.m.ē., kas ir 27. gads. Patiešām, ir pienācis laiks, un Jēzus tika kristīts un nomira tieši tā, kā mums stāstīja 2300. dienu pravietojums.
GA 4 5 Lai izpirktu tos, kas bija zem bauslības, lai mēs varētu pieņemt dēlus.

Ne jau vecās derības cilvēki tika izglābti ar likumu, tāpat kā mēs visi esam glābti no žēlastības. Ja kāds varētu tikt izglābts ar saviem darbiem, tad Jēzum nebūtu jāmirst pie krusta. Bet viņi bija pakļauti likuma nosodīšanai, jo Mesija vēl nebija dzimis.

Viņiem bija kaut kādā veidā jāparāda sava ticība i. Un Dievs izvēlējās viņiem parādīt savu ticību dzīvnieku upurēšanai agrāk, kad viņi grēkoja. Galatiešiem 4: Bībeles studiju jautājumi mēs uzzinām, ka viņi ir izpirkti, un mēs arī ar Jēzus asinīm, kas attīra mūs no visiem grēkiem. Vai tu tici, ka Jēzus nomira par tevi? Vai tu lūdz piedošanu par visiem saviem grēkiem? Tad jūs varat ticēt, ka jums patiešām ir piedots.


GA 4 6 Un tā kā jūs esat dēli, Dievs ir sūtījis sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Abba, Tēvs!

Svētais Gars māca mums patiesību, Svētais Gars pārliecina mūs par grēku? Bez Viņa mēs nejustu vajadzību nožēlot grēkus, jo dabiskā sirds ir naidā pret Dievu. Mūsu prāti ir aptumšoti, un mēs nezinām patiesības un melu atšķirību, ja vien Svētais Gars mums to neatklāj. Svētais Gars mūs mierina bēdās, Viņa klātbūtne dod mums cerību un mīlestību. Mēs varam iet uz priekšu, zinot, ka Jēzus tevi mīl un tu vari sajust viņa neticamo mīlestības pilno klātbūtni savā sirdī.


GA 4 7 Tāpēc tu vairs neesi kalps, bet gan dēls; un ja dēls, tad Dieva mantinieks caur Kristu.

Kad Dievs mums dod savu taisnību, mēs kļūstam par Dieva dēliem pēc piedzimšanas, bet arī pēc pestīšanas. Mūsu raksturs ir tas, kas liek mums būt Dievam identificētiem. Vai mēs esam lēnprātīgi un pazemīgi kā Jēzus? Nē, tad mēs nepiederam Dievam.

GA 4 8 Bet tad, kad jūs Dievu nepazināt, jūs kalpojāt tiem, kas pēc būtības nav dievi.


Zināšanu trūkums var likt cilvēkam tikt iznīcinātam, jo mums visiem ir pienākums noskaidrot Kāpēc mēs esam šeit? Kas ir patiesība? Mums ir jānoskaidro, kas ir patiesība. Sekošana tam, kam sabiedrība tic, Dievam nebūs pieņemama, jo sabiedrība, pēc Bībeles teiktā, ir ļauna un kritusi. Nav pareizi sekot daudziem, lai darītu ļaunu. Sekošana citiem nebūs Dieva attaisnojums. Nevar pateikt. Es darīju tāpat kā citi. Mēs visi esam atbildīgi par patiesības noskaidrošanu.

Dievs ir patiesība, Bībele ir patiesība. Ja mēs neatvēlam laiku, lai meklētu patiesību, tas nozīmē, ka mums nepietiekami rūp mūsu dzīve un mūžīgā dzīvība/ Galatiešiem 4: Bībeles studiju jautājumi mums saka, ka patiesības izzināšana ir viens solis, bet Dieva taisnības saņemšana ir vieta, kur atgriezties. nāk no tā, ka sātans zina patiesību, bet tas viņu neglābs.
GA 4 9 Bet tagad, kad jūs esat iepazinuši Dievu vai, pareizāk sakot, Dievs jūs esat atpazinuši, kā jūs atkal pievēršaties vājajiem un nabadzīgajiem elementiem, kam jūs atkal vēlaties būt verdzībā?

Šeit Pāvils runā par cilvēkiem, kuri zināja, ka Jēzus ir miris par viņiem, un tomēr vēlējās tikt glābti ar darbiem. Cilvēkiem patīk ticēt, ka viņos ir labs, viņi vēlas būt lepni un teikt, ka Dievs viņiem nav vajadzīgs. Tādējādi viņi atceļ Jēzus krustu un padara to par nederīgu. Tas ir ļoti aizskaroši Dievam.


Diemžēl visa mūsu pasaule ir pilna ar juristiem, kuri uzskata, ka viņi ir labi un svēti. Tie ir totāli meli un krāpšana. Neviens nav labs, nav neviena, kas meklē Dievu.

MT 19 17 Un viņš tam sacīja: Kāpēc tu mani sauc par labu? nav neviena laba, kā vien viens, tas ir, Dievs; bet, ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus.

Pāvils šeit saka, ka tas, kurš aizmirst, nesaprot, ka mēs esam izglābti tikai žēlastībā, ir grēka verdzībā. Tāpat kā cilvēki nevar atbrīvot sevi no grēka. Cilvēki nevar atbrīvoties no ļaunuma varas un darīt labu, ja vien Dievs nepalīdz viņam ar savu taisnību.

GA 4 10 Jūs ievērojat dienas un mēnešus, un laikus un gadus.

Šeit nav runa par sabatu, kā daži apgalvo. Ja mēs atgriežamies pie Kolosiešiem 2. nodaļas, tajā ir runāts par priekšrakstu likumu, kas tika pienaglots pie krusta. Vai 10 baušļi tika pienagloti krustā? Nē Kāpēc Jo ar likumu ir grēka atziņa. Un es nepazinu grēku, ja vien bauslība neteica, ka tev nebūs iekārot.


Šie gadi, mēneši bija ikgadēji sabati daudzskaitlī, kas iekrita jebkurā nedēļas dienā, kas norādīja uz Jēzu pie krusta. Septītās dienas sabats neietilpst ikgadējā svētku dienā, un septītās dienas sabats norāda uz radīšanu. Tā kā katrs nevar neizdoties, tad sabats nevar neizdoties. Patiesībā Bībele saka, ka debesīs visi ievēros sabatu.

IS 66 22 Jo kā jaunas debesis un jaunā zeme, ko Es radīšu, paliks Manā priekšā, saka Tas Kungs, tā paliks jūsu dzimums un jūsu vārds.

23 Un notiks, ka no viena jauna mēness uz otru un no viena sabata uz otru, visa miesa nāks pielūgt Manā priekšā, saka Tas Kungs.


GA 4 11 Es baidos no jums, lai es nebūtu veltījis jums darbu.

Kad kāds dzird patiesību, ka neviens nav izglābts ar viņa darbiem un ka nevienā cilvēkā nav taisnības. Kad viņi atgriežas, ticot, ka viņos ir kaut kas labs un ka viņu darbi viņus glābj, šķiet, ka sludināšana viņiem bija neauglīga un ka viņu lepnums neļāva viņiem pieņemt apbrīnojamo brīvības patiesību, ka neviens netiks glābts ar likumu darbi. Vai arī, ja tas ir ar darbiem, tad tas nav vairāk vai žēlastība. Šīs personas atgriežas likumīgā dzīvē, kas nevar iekļūt debesīs, ja vien viņi neizņem savu lepno paštaisnuma sirdi.
GA 4 12 Brāļi, es jūs lūdzu, esiet kā es; jo es esmu tāds pats kā jūs; jūs nemaz neesat mani ievainojuši.

Pāvils bija jurists, Dieva žēlastība viņam deva brīvību no farizeja. Tāds kā Pāvils, galatiešiem, kuri atgriezās pie likumības, būtu bijis labi, ja tie būtu tādi paši kā Pāvils. Brīvs Jēzū. Patiesībā Pāvils saka, ka cilvēkam ar Kristus taisnību viss ir atļauts. Tas nenozīmē, ka mēs varam grēkot.


Bet, kad daudzi kristieši atturas no daudzām lietām, brīvais kristietis ļauj sev pilnībā izbaudīt dzīvi un zina, ka viss labais viņā var nākt tikai no Dieva, tad kāpēc pielikt visas pūles, lai būtu labi, ja tas nav iespējams jūsu pašu spēkos. būt vai darīt labu?

1 CO 6 12 "Viss man ir atļauts, bet ne viss ir lietderīgi: viss man ir atļauts, bet es nepakļūšu neviena varā."

1 CO 9 11 11 Ja mēs esam iesējuši jūsu vidū garīgo sēklu, vai tas ir par daudz, ja mēs no jums pļaujam materiālo ražu? 12 Ja citiem ir šīs tiesības uz jūsu atbalstu, vai mums tās nevajadzētu būt vēl vairāk?


GA 4 13 Jūs zināt, kā es sākumā jums sludināju evaņģēliju miesas vājuma dēļ. 14 Un manu kārdinājumu, kas bija manā miesā, jūs nenicinājāt un neatstājāt; bet pieņēma mani kā Dieva eņģeli kā Kristu Jēzu.

Galatieši pieņēma Pāvilu kā Dieva sūtītu. Bet bieži vien, ja vien mēs pilnībā nepētām šo tēmu par taisnību ticībā vai arī nepārskatām to regulāri. Tad dabiskā sirds pārņem un vēlas atgūt spēku, kas tic, ka cilvēki ir labi un viņiem Dievs nav vajadzīgs. Galatiešiem 4: Bībeles studiju jautājumi saka, ka tikai tas, kam ir Dieva taisnība, varēs iekļūt debesīs.

MT 22 13 Tad ķēniņš sacīja kalpiem: Sasieniet viņam rokas un kājas, paņemiet viņu un izmetiet ārējā tumsā! būs raudāšana un zobu griešana.”


GA 4 15 Kur tad ir tā svētība, par kuru jūs runājāt? jo es jums apliecinu, ka, ja tas būtu bijis iespējams, jūs būtu izrāvuši savas acis un atdevuši tās man. 4 16 Vai tad es esmu kļuvis jūsu ienaidnieks, jo es jums saku patiesību?

Dažiem cilvēkiem nepatīk patiesība un viņi uzskata, ka mēs esam pret viņiem, kad stāstām viņiem patiesību no Bībeles. Bet Dievs aicina mūs sludināt un stāstīt cilvēkiem, kas teikts Bībelē, lai viņi tiktu atbrīvoti un beidzot tiktu izglābti.


Daži juristi ienīst taisnību pēc ticības vēsts, jo tā saka, ka cilvēki ir ļauni un nevar nest Dievam neko labu. Tas pilnībā sagrauj lepnuma spēku, jo lepns cilvēks tic, ka tas, ko Dievs dod un dara caur viņu, ir no viņa paša. Lepns cilvēks netic, ka Dievs darbojas caur viņu. Pat ja viņš apgalvo, ka ir kristietis, lepns cilvēks vienmēr tic, ka viņš ir tie, kas paveic to, ko viņi dara. Lepnam cilvēkam ir ļoti grūti noticēt, ka viņš nav labs.GA 4 17 Viņi jūs dedzīgi ietekmē, bet ne labi; jā, viņi jūs izslēgtu, lai jūs varētu viņus ietekmēt. 4 18 Bet ir labi būt dedzīgi ietekmētam vienmēr labā lietā, un ne tikai tad, kad esmu kopā ar jums.

Daži cilvēki Glatijā sakrāja jūtas, ka viņi tika izglābti ar darbiem, un šī garīgā izeja bija nepatiesa un maldināšana. Galatiešiem 4: Bībeles studiju jautājumi māca, ka cilvēki nevar izglābties no viņa darbiem. Katru dienu mums jālūdz Dievam, lūdzu, Tēvs Dievs, dod man savu taisnību Jēzus vārdā āmen.


GA 4 19 Mani bērniņi, no kuriem es no jauna piedzimu, līdz Kristus taps jūsos, 20 Es vēlos būt kopā ar jums tagad un mainīt savu balsi; jo es šaubos par tevi. 21 Sakiet man, jūs, kas gribat būt zem bauslības, vai jūs nedzirdat likumu?


Pāvils uzzināja un viņam bija aizdomas, ka galatieši maina savu ticību Bībelei, pieņemot likumīgas idejas, kas viņus atdala no Jēzus. Jurists var būt kāds, kas smagi strādā baznīcā, baznīcas vadītājs var būt jurists. Juristu var uzskatīt par labu cilvēku. Tomēr Jēzum viņa paštaisnumam nav nekādas ietekmes, jo tā ir krāpšana, jo neviens nevar būt labs. Paštaisnums ir maldināšana.

GA 5 4 Kristus jums ir kļuvis nederīgs, ikviens no jums tiek attaisnots pēc bauslības; jūs esat atkrituši no žēlastības.


GA 4 22 Jo ir rakstīts, ka Ābrahāmam bija divi dēli, viens no kalpones, otrs no brīvnieces. 23 Bet tas, kas bija no kalpones, ir dzimis pēc miesas; bet viņš no brīvās sievietes bija apsolīts.

Abas Ābrahāma sievietes bija vienā ģimenē, vienā draudzē, tomēr viena bija juriste un pazudusi, viena bija atgriešanās un mīlēja, ka tikai Dievs var dot viņai spēku darīt labu.


GA 4 24 Kas ir alegorija, jo šīs ir abas derības; tas no Sinaja kalna, kura dzimte bija verdzība, kas ir Agars.

Tas nenozīmē, ka mums nav jāpilda 10 baušļi. Tā kā jaunā derība ir tikai tāda, ka Dievs ieliek mūsu sirdīs 10 baušļus. Bet vecās derības cilvēki ir tie, kas tic, ka ir izglābti ar darbiem. Tas nenozīmē, ka vecās derības cilvēki būtu juridiski.


Legālisms ir verdzība, jo cilvēkam ir nepārtraukti jādomā un jāstrādā, lai mēģinātu darīt labu. Taisnība ticībā ļauj Dievam darīt visu caur sevi bez jebkādām pūlēm no viņa puses. Kāds pārsteidzošs brīvības vēstījums.

GA 4 25 Jo šis Agars ir Sinaja kalns Arābijā un atbild Jeruzālemei, kas tagad ir, un ir verdzībā ar saviem bērniem. 26 Bet Jeruzaleme, kas ir augšā, ir brīva, kas ir mūsu visu māte.


Jeruzaleme tiek apzīmēta kā taisnība ticībā un Sinaja kalns kā likumdevēji. Bauslība tikai norāda uz grēku, bet tā nevar palīdzēt mums iegūt spēku darīt labu. Šīs divas cilvēku grupas dzīvo pasaulē. Ticības attaisnojoša persona var būt ateists, musulmaņu ekts, un kristīgā pasaule ir sadalīta legālistā un taisnībā. Ieiet debesīs ar mūsu pašu taisnību nav iespējams.


MT 22 12 Un viņš sacīja viņam: Draugs, kā tu nonāci šeit bez kāzu drēbēm? Un viņš palika bez vārdiem. 13 Tad ķēniņš sacīja kalpiem: Sasieniet viņam rokas un kājas, aizvediet viņu un izmetiet viņu ārējā tumsā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana.


GA 4 27 Jo ir rakstīts: Priecājies, neauglīgā, kas nedzemdē! lauzies ārā un raudi, tu, kas neslimo, jo pamestajai ir daudz vairāk bērnu nekā tai, kurai ir vīrs. 28 Tagad mēs, brāļi, tāpat kā Īzāks, esam apsolījuma bērni. 29 Bet kā toreiz miesas dzimušais vajāja to, kas dzimis pēc Gara, tā tas ir arī tagad.

Šīs vajāšanas ir beigušās šodien, daudzās baznīcās.MT 22 12 Un viņš sacīja viņam: Draugs, kā tu nonāci šeit bez kāzu drēbēm? Un viņš palika bez vārdiem. 13 Tad ķēniņš sacīja kalpiem: Sasieniet viņam rokas un kājas, aizvediet viņu un izmetiet viņu ārējā tumsā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana.


GA 4 27 Jo ir rakstīts: Priecājies, neauglīgā, kas nedzemdē! lauzies ārā un raudi, tu, kas neslimo, jo pamestajai ir daudz vairāk bērnu nekā tai, kurai ir vīrs. 28 Tagad mēs, brāļi, tāpat kā Īzāks, esam apsolījuma bērni. 29 Bet kā toreiz miesas dzimušais vajāja to, kas dzimis pēc Gara, tā tas ir arī tagad.

Šīs vajāšanas ir beigušās šodien, daudzās baznīcās.

GA 4 30 Tomēr ko saka Raksti? Izdzen kalponi un viņas dēlu, jo kalpones dēls nebūs mantinieks kopā ar brīvās sievas dēlu. 31 Tātad, brāļi, mēs neesam kalpones bērni, bet brīvā.

Tā ir ļoti svinīga doma, ka Pāvils šeit saka, ka juristi nav no viņa paša ģimenes, likumisti nemantos mūžīgo dzīvību, likumisti nav glābti, viņi ir šķirti no Jēzus, bet tajā pašā laikā apgalvo, ka ir kristieši. Vai mēs pazemosimies, lai redzētu, ka neesam labi, un lūgsim Dievam viņa taisnību, bez kuras neviens netiks izglābts?


Vai arī mēs būsim lepni un apgalvosim, ka esam labi un svēti, kam nekas nav vajadzīgs? Lūgsim, Tēvs Dievs, lūdzu, piedod mūsu grēkus, palīdzi mums saprast, ka mēs neesam labi un tikai Tev ir taisnība. Dod mums savu taisnību. Svētī un dziedini mūs, palīdzi mums katru dienu staigāt kopā ar tevi, lūdzu, dod mums mūsu sirds vēlmes Jēzus vārdā āmen.


4 views0 comments

Comentários


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page