Njia 5 za kutokuwa mwanasheria

Updated: May 31

Njia 5 za kutokuwa mwanasheria


Je! unajua kwamba kama wewe ni mfuasi wa sheria umetengwa na Kristo? Hivi ndivyo Paulo aliwaambia Wagalatia. Wengine walikuwa wakijaribu kuokolewa kwa sheria na Paulo alisema kwamba wanahubiri injili ya uwongo, kwamba walitengwa na Yesu.Je, unajua kuwa ukiwa mfuasi wa sheria unajivunia na unafikiri kuna mambo mazuri ndani yako? Huu ni uwongo unaohitaji kuondolewa ili uwe mkristo wa kweli Zijue njia 5 za kutokuwa mfuasi wa sheria.


Mfano wa mfarisayo na mtoza ushuru unaonyesha jambo hili vizuri. Mfano wa Mfarisayo na mtoza ushuru Tunamwona mfarisayo akijiona kuwa ni mwema, mtoza ushuru anajua yeye ni mtu mbaya uko upande gani?


Mfano wa Mfarisayo na Mtoza Ushuru

Luka 18 9 Yesu aliwaambia mfano huu watu wengine waliojiamini kuwa wao ni wema na kuwadharau wengine: 10 Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na mwingine mtoza ushuru. 11 Yule Farisayo akasimama peke yake na kusali: ‘Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine—wanyang’anyi, watenda mabaya, wazinzi—au hata kama huyu mtoza ushuru. 12 Mimi hufunga mara mbili kwa juma na kutoa sehemu ya kumi ya kila kitu ninachopata.’


13 “Lakini mtoza ushuru akasimama kwa mbali. Hakutaka hata kutazama mbinguni, bali alijipiga kifua na kusema, ‘Mungu, nihurumie mimi mwenye dhambi.’ 14 “Nawaambia ya kwamba mtu huyu alikwenda nyumbani akiwa amehesabiwa haki mbele za Mungu kuliko yule mwingine. Kwa maana wote wajikwezao watashushwa, na wale wajinyenyekezao watakwezwa.”


1 Kubali wewe si mzuri

Njia pekee ambayo unaweza kujisafisha kutokana na ushikaji sheria ni kutambua kwamba wewe si mwema na ni Mungu pekee aliye mwema. Usipofanya hivyo hakuna matumaini kwako. Ukiuliza swali kwa watu mia moja mitaaniJe, wewe ni mtu mzuri

Ni wangapi watasema mimi ni mtu mzuri? Karibu kila mtu

Inaonyesha kwamba uhalali upo karibu kila mahali katika jamii. Baadhi ya nchi zinazingatia sheria zaidi kuliko zingine.


Mfarisayo na mtoza ushuru wanaonyesha kuwa unaweza kuwa mkristo na kuwa mtu mbaya. Jina christian halimaanishi chochote. Biblia inasema hakuna aliye mwema hata mmoja wote wamepotea hakuna amtafutaye Mungu


Biblia inasema pia kwamba tusipounganishwa kwenye mzizi tawi halina uzima wa kiroho ndani yake .Biblia inasema kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Tukubali ukweli kwamba hakuna mtu mzuri duniani hata mmoja


Kazi zetu zote nzuri ni kama vitambaa vichafu. Unaweza kufanya uwezavyo na bila Mungu bado ni mbaya kwani nia ni mbaya, ubinafsi, ufisadi. Yesu alipochukuliwa mitume wote walikimbia. Sisi ni wanadamu, tu mavumbi, tu udongo, wanadamu si Mungu. Hajawahi kuwepo binadamu mwema tangu kuumbwa kwa ulimwengu.


Wanadamu wengine ni wabaya kidogo kuliko wengine, lakini bado ni waovu kwani ndani ya wanadamu hakuna kitu kizuri. Paulo alisema najua ya kuwa ndani yangu, lililo ndani ya mwili wangu halikai neno jema. Ninapotaka kutenda mema, mabaya yamo ndani yangu.


Ikiwa Paulo Mkristo bora zaidi ambaye hata aliishi anaweza kusema kwamba wewe na mimi ni waovu zaidi? Je, Paulo alikuwa mfarisayo ndiyo lakini Mungu alimbadilisha Paulo kutambua hali yake ya dhambi na kupokea haki ya Yesu. Paulo aliwaua wakristo na katika ushika-sheria wake alifikiri alikuwa anafanya tendo jema.


Mfano wa Mfarisayo na mtoza ushuru unaonyesha kwamba baadhi ya Wakristo wanatambua kwamba wao ni waovu na wanaweza kupokea haki ya Yesu kwa imani. Usipomwomba Yesu haki yake kila siku utashindwa.2 Kubali wewe ni mwenye dhambi

Je, umewahi kutenda dhambi? Basi wewe si mtu mzuri. Baadhi ya makanisa hufundisha kwamba matendo yako mema huondoa matendo mabaya. Hakuna wakati Adamu na Hawa walitenda dhambi na walikufa. Vivyo hivyo kwako na kwangu kwa dhambi moja tu wewe na mimi tunastahili kufa.

Mshahara wa dhambi ni mauti


Dhambi ni uvunjaji wa sheria. Si sheria ya binadamu dhambi ni uvunjaji wa sheria ya Mungu. Tunahitaji kushika sheria za wanadamu pia kwa sababu Mungu alisema hivyo. Sisi ni wenye dhambi na wanadamu wote wamefanya dhambi, jambo la kufurahisha kujua kwamba Yesu hakuwahi kufanya dhambi alipokuwa duniani. Hii ndiyo sababu Yesu aliweza kulipa gharama yetu pale msalabani.


Mfarisayo na mtoza ushuru wanaonyesha kwamba mfarisayo alijipiga kifua akisema Mungu, mimi ni mungu ninafanya hivi na hivi. Inafurahisha kuona kwamba wanasheria wanafikiri kwamba wakifanya jambo wanapata haki. Hii inaonyesha mioyo yao mbovu wanapojaribu kununua kibali cha Mungu, wanajaribu kupokea haki kwa kufanya .


Hivyo inaonesha kuwa washika sheria na mafarisayo si wazuri kwani kuwa wema ingekuwa ndivyo tulivyo na tungekuwa wema tusingehitaji kufanya mambo ya kudai wema wetu. Wema wetu ungekuwa ndani yetu tayari. Kwa kusema tu nafanya hivi mimi ni mtu mwema inathibitisha kwamba wanasheria ni waovu.


Je, Paulo alikuwa mfarisayo ndiyo lakini katika Wagalatia Paulo alisema hivyo

Kwamba hakuna mtu anayehesabiwa haki kwa sheria mbele za Mungu ni dhahiri Hapa tunaona kwamba wanadamu wanaweza kuonekana kuwa watu wema machoni pa wanadamu. Lakini ni nini muhimu kukubaliwa na Mungu au kukubaliwa na wanadamu? Yakobo 4 4 Je, hamjui kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Kubali wewe ni mwenye dhambi3 Kubali kwamba Yesu pekee ndiye mwema

Vijana matajiri walipokuja kwa Yesu alisema watu wema Yesu alisema

Hakuna aliye mwema ila Mungu


Tunaona hapa mwanasheria mwingine ambaye Yesu anajaribu kumfanya aone kwamba alikuwa anajaribu kupata wokovu kwa matendo. Bibilia iko wazi Mungu pekee ndiye mwema, wakati wanadamu wanafanya matendo mema kwa uwezo wa Mungu basi wanadamu walikuwa tu chaneli. Mungu alifanya kazi. Wanaume ni chaneli ya kheri au shari


Ufunuo 19 inasema Yesu ndiye

Yeye huhukumu na kufanya vita kwa kweli na uadilifu na kwa uadilifu

Kwa mfarisayo Yesu alisema ni nani awezaye kunithibitishia dhambi. Lakini katika macho ya ulimwengu Yesu alikuwa mwovu kama Mafarisayo walivyosema ana shetani. Inaonyesha jinsi hukumu ya wanadamu ilivyo potovu na mbaya.4 Kubali kwamba Yesu pekee ndiye aliye na haki

Habari njema ni kwamba Yesu ana suluhisho. Yesu anataka uone kuwa wewe si mzuri na hautakuwa na ndani ya Yesu tu kuna nguvu inayoitwa haki kwa imani ambayo inaweza kukusaidia kuwa na haki yake.


Haitakuwa na maana kwamba hutatenda dhambi tena bali unasimama baada ya kuanguka na kutembea tena, lakini hatuenendi kwa nguvu zetu wenyewe bali katika uwezo na haki ya Mungu. Lakini inawezekana kutotenda dhambi tena.


Mfarisayo na mtoza ushuru wanaonyesha ni watu wangapi wanaodai kuwa wa kidini na waovu, wabinafsi, wenye kiburi, na vipofu kwa hali yao ya kiroho. Katika nchi mbalimbali tunaona kitu kimoja, watu wa dini na wasioamini Mungu duniani kote wanafikiri wao ni wazuri.


Hawatambui kwamba ni Mungu pekee aliye na suluhu la haki kwa imani ambayo inatoa uwezo wa kufanya na kuwa wema.


Je, Paulo alikuwa Farisayo kabla ya kukutana kwake kipofu ndiyo, tunaona kwamba Mungu alimfanya Paulo kuwa kipofu kama washika sheria wanaojiona kuwa wema machoni pao wenyewe. Tunaona kwamba Mungu huona mambo kwa njia tofauti kabisa na wanadamu wanavyoona vitu.Mfano wa Mfarisayo na mtoza ushuru unaonyesha kwamba kanuni na uadilifu wa kibinadamu hauna thamani ya kubadili moyo. Mafundisho ya mafundisho ya kibinadamu hayana thamani ya kumfanya mtu kuwa mzuri. Maagizo ya wanadamu hayana uwezo wa kubadilisha raia wao kuwa watu wazuri, waaminifu, na wema


5 Kubali kwamba usipofanya hivyo huwezi kwenda mbinguni

Hii ni mada nzito kama vile watu wengi wa kidini hufikiri kwamba kwa kumkubali Yesu wataenda mbinguni moja kwa moja. Sio kweli


Yesu aliwaambia wanawali wapumbavu

Sijui mnatoka wapi ondokeni Kwangu ninyi mtendao maovu

Je, ni Yesu yule yule mwenye upendo aliyechukua watoto mikononi mwake anayesema kwa asilimia hamsini ya ukristo Ondokeni? Ndiyo Wanawali watano wanawakilisha nusu ya ukristo wote.


Wengi watakuja kwa jina langu wakisema tulifanya

Alitabiri

Toeni pepo

Kazi nyingi za ajabu


Inawezekana kwamba asilimia hii hamsini ya ukristo kwa idadi ya leo ni takriban watu bilioni moja. Walisaidia maskini, walienda kanisani kila juma, waliwalisha wenye njaa. Lakini Yesu atawaambia huna vazi la kupalilia; kazi hizo ulifikiri kuwa ulifanya peke yako na kupokea utukufu wa wanadamu.


Yesu alisema mwawezaje kuwaamini ninyi mnaopokea heshima ninyi kwa ninyi, na utukufu utokao kwa Mungu peke yake hamutafuti? Yesu pia alisema

Si yeye ajisifuye anayekubaliwa, bali yeye anayesifiwa na Bwana.


Wanaume waliingia kwenye karamu ya arusi wakiwa na haki yake mwenyewe na kazi zake mwenyewe. Alikuwa na hakika angeweza kuingia kwani alikuwa mkristo na hakuwahi kufanya maovu mengi. Lakini alikuwa na haki yake mwenyewe na kumnyang'anya Mungu utukufu wake na kujiona kuwa Mungu kama watu wote wanaozingatia sheria wanavyojiona kuwa Mungu.


Isipokuwa ukiuliza haki ya Yesu utapata yako mwenyewe, huwezi kupata kuzaa kwa wakati mmoja. Kazi potovu za kidunia za utakatifu na haki kamili ya Mungu. Ambayo utachagua. Ichagueni siku hii mtakayopata

kazi zako zenye kasoro za kibinadamu au haki kamili ya Yesu?


Rudia baada yangu Baba Mungu najiona mwenye dhambi sasa nakuomba tafadhali unisamehe

Naomba uniwekee haki yako na unisaidie kutembea nawe mpaka Yesu aje kwa jina la Yesu amina
0 views0 comments

Recent Posts

See All

Sababu 5 kwa nini uchi katika Biblia si dhambi Hii ni mada muhimu sana kwa moyo wangu, sawa na uasherati ngono nje ya ndoa ni dhambi. Kwa sababu naona wakristo wengi wanachukua nguvu nyingi kwenye uch

5 Sababu kwa nini kufanya mapenzi nje ya ndoa si dhambi Najua hili linasikika kuwa la kichaa lakini nimezungumza na wachungaji na wakristo wengi kuhusu uasherati katika Biblia, na hakuna mtu ambaye am