विवाहबाह्य लैंगिक संबंध हे पाप नाही याची 5 कारणे

विवाहबाह्य लैंगिक संबंध हे पाप नाही याची 5 कारणे


मला माहित आहे की हे वेडेपणाचे वाटत आहे परंतु मी बायबलमधील व्यभिचाराबद्दल पाद्री आणि अनेक ख्रिश्चनांशी बोललो आहे आणि कोणीही मला हे सिद्ध करण्यासाठी योग्य बायबलचे वचन देऊ शकले नाही अन्यथा विवाहबाह्य लैंगिक संबंध हे पाप नाही. बायबलमधील व्यभिचार या शब्दाचा अर्थ विवाहबाह्य लैंगिक संबंध नाही. जर विवाहापूर्वी कोणीही लालसा बाळगू शकत नाही, तर सर्व ख्रिस्ती दोषी आहेत कारण ते सर्व विवाह करण्यापूर्वी लालसा बाळगतात. 5 कारणे जारकर्म पाप नाही


सेक्स आउट मॅरीज का नाही si 1

1 बायबलमधील जारकर्म

2 बायबल पोर्निया मध्ये व्यभिचार

3 बायबल जुन्या आणि नवीन करारातील व्यभिचार

4 बायबल बायबल वचनांमध्ये व्यभिचार

5 बायबलमधील व्यभिचार येशूच्या वधस्तंभाच्या आधी आणि नंतर

1 बायबलमधील जारकर्म

हे मॅथ्यू अध्याय पाच मध्ये म्हणते

जो कोणी एखाद्या स्त्रीकडे वासनेने पाहतो त्याने आधीच आपल्या अंतःकरणात व्यभिचार केला आहे, जर आपण हे वचन संदर्भात घेतले तर आपल्याला दिसेल की येशू विवाहित लोकांबद्दल बोलत आहे जसे येशू म्हणतो. तू ऐकले आहेस की तू व्यभिचार करू नकोस. अशा प्रकारे हे अविवाहित लोकांचा संदर्भ देत नाही.


बायबलमधील व्यभिचार हा मुलगा नाही, जसे की तुम्ही लग्न करण्यापूर्वी तुमच्या पती किंवा पत्नीवर लालसा बाळगली आहे? हो लग्नाआधी तू मनात ठरवले आहेस, हो मला तो हवा आहे, हो मला ती हवी आहे? होय अशा प्रकारे जर हे स्पष्टीकरण खरे असेल तर याचा अर्थ असा होईल


1 येशू जाणूनबुजून प्रत्येक ख्रिश्चनाला पाप करायला लावतो

2 की सर्व ख्रिश्चन ज्यांनी कधीही विवाह केला आहे ते लग्न करण्यापूर्वी कोणाचा तरी लोभ बाळगल्याबद्दल दोषी आहेत

जारकर्म शरीराविरूद्ध पाप आहे जसे आपण नंतर पाहू की व्यभिचाराचा अर्थ विवाहबाह्य लैंगिक संबंध नाही. व्यभिचार पाप, नाही हे सर्व पोस्ट वाचून तुम्हाला समजले पाहिजे असे नाही.
लोभ हा शब्द चांगला किंवा वाईट असू शकतो, एखाद्याच्या मालाची पत्नी जनावरे, गाड्यांचा लोभ करणे हे भयंकर पाप आहे.

पण बायबल म्हणते की आपण चांगल्या गोष्टींचा लोभ करू शकतो

1 बिशप होण्यासाठी

2 देवदूतांना वधस्तंभाच्या गोष्टींकडे लक्ष देण्याची इच्छा असते


एखाद्याच्या मालकीच्या नसलेल्या गोष्टीचा आपण लोभ घेऊ शकतो का? नाही

बागेतल्या सफरचंदाच्या झाडात तुम्ही उडी मारता एक सफरचंद घ्या तुम्हाला लोभ होता का? होय

डोंगरातले तेच सफरचंदाचे झाड कोणाचेच नाही, तुम्ही एक सफरचंद घ्याल का? नाही का? कारण सफरचंदाचे झाड कोणाचेच नसते


जेव्हा एखादी व्यक्ती एखाद्याच्या मालकीची असते तेव्हाच एखाद्या व्यक्तीला लैंगिक संबंध ठेवू शकते. व्यभिचाराबद्दल जे वाईट आहे ते लैंगिक कृत्य नाही कारण लैंगिक कृती देवाने तयार केली आहे. वाईट म्हणजे लोभ असणे किंवा काहीतरी हवे असणे किंवा जे आधीपासून दुसऱ्याच्या मालकीचे आहे.


2 बायबल पोर्निया मध्ये व्यभिचार

बायबलमधील व्यभिचारासाठी पोर्निया हा ग्रीक शब्द आहे, पोर्नियाचा अर्थ विवाहबाह्य लैंगिक संबंध नाही. 1611 मध्ये बायबल इंग्रजीमध्ये लिहिले गेले होते तेव्हा लेखकांनी व्यभिचारासाठी कोणता अर्थ वापरला? त्यांनी 1611 चा अर्थ वापरला की त्यांनी 2021 चा अर्थ वापरला? त्यांनी 1611 चा अर्थ वापरला.

ग्रीक भाषेत पोर्निया म्हणजे


1 आध्यात्मिक व्यभिचार

2 मूर्तिपूजा

3 लेव्हेटिकस अध्याय 15 ते 18 मध्ये आढळणारी सर्व लैंगिक पापे

आपण या अध्यायांमध्ये पाहतो, सर्व लैंगिक पापांचा उल्लेख केला आहे. त्यात समलैंगिकता, पाशविकता, अनाचार यांचा उल्लेख आहे. एका श्लोकात म्हटले आहे की तुम्ही स्त्रीला तिच्या बहिणीसोबत नेऊ नका. मनोरंजक

यादृच्छिक स्त्रीशी संभोग करणे हा मुलगा असता तर देवाने तो श्लोक का ठेवला असता?

ते म्हणणार नाही


यादृच्छिक स्त्रीशी संभोग करणे हा मुलगा आहे आणि जर आपण तिच्या बहिणीशी लैंगिक संबंध ठेवले तर ते वाईट आहे. परंतु बायबलमध्ये असे का म्हटले आहे की तुम्ही स्त्री आणि तिच्या बहिणीशी लैंगिक संबंध ठेवू नका? कारण व्यभिचार पाप हे पाप नाही. व्यभिचार ही मानवाची नैसर्गिक गरज आहे.


नैसर्गिक गरजा आहेत आणि अनैसर्गिक

म्हणून स्टील खोटे मारणे या देवाने आपल्या आत ठेवलेल्या नैसर्गिक गरजा नाहीत त्या निसर्गाच्या विरुद्ध आहेत

खाण्याची आणि सेक्स करण्याची इच्छा या नैसर्गिक गरजा आणि इच्छा आहेत ज्या देवाने आपल्या आत निर्माण केल्या आहेत

म्हणून जर तुम्हाला त्या नैसर्गिक गरजा दूर करायच्या असतील तर तुम्ही शक्य तितके प्रयत्न करा आणि तुमचा मृत्यू होईपर्यंत तुम्हाला नेहमी सेक्स करण्याची इच्छा असेल.


3 बायबल जुन्या आणि नवीन करारातील व्यभिचार

पॉल नवीन करारात म्हणतो की जाळण्यापेक्षा मरीया करणे चांगले आहे. जर बायबलमध्ये विवाहबाह्य जारकर्म करणे पाप असेल, तर पौलाने काय केले असते?

पॉल म्हणाले असते


कधीही जळू नका आणि ख्रिश्चनने नेहमी विवाह केला पाहिजे

जळणे म्हणजे काय.?

जळणे म्हणजे संभोग करण्याची खूप इच्छा असणे

अनेक भागीदारांसोबत अनेकदा लैंगिक संबंध ठेवणे

नियमितपणे सेक्स करण्यापासून परावृत्त करू शकत नाही


बायबलमधील व्यभिचाराचा अर्थ नेहमी लेव्हेटीकस अध्याय 15 ते 18 मध्ये नमूद केलेल्या लैंगिक पापांच्या संदर्भात आहे, यात व्यभिचार पाप किंवा व्यभिचार हे पाप म्हणून उल्लेख केलेले नाही. क्रॉसच्या पाच मिनिटे आधी अविश्वसनीय लैंगिक तांडव करणे ठीक होते आणि क्रॉसच्या पाच मिनिटांनंतर ते खूप वाईट होते? हा एक वेडा विश्वास आहे तरीही अनेक ख्रिश्चनांचा असा विश्वास आहे.


शलमोनाला सातशे बायका आणि तीनशे उपपत्नी होत्या. त्याच्या काळातील अनेक लोकांबाबतही असेच. त्यामुळे त्याला भरपूर सेक्स करणे ठीक होते आणि आज आपल्यासाठी नाही? हा कसला विश्वास आहे? देव शलमोन आणि जुन्या कराराच्या लोकांचा न्याय आजच्या लोकांपेक्षा वेगळा करेल का?


तुम्ही तिथे जुन्या करारातील व्यक्ती आहात? आपण खूप सेक्स केले? माझ्या आनंदात प्रवेश करा

आपण येथे नवीन करार व्यक्ती आहात?


आपण खूप सेक्स केले? माझ्या आनंदात प्रवेश करा

तुम्ही इथे नवीन करारातील व्यक्ती आहात?

आपण खूप सेक्स केले? माझ्या आनंदात प्रवेश करा

तुम्ही इथे नवीन करारातील व्यक्ती आहात? तुला काही सेक्स आहे का? तुम्ही नरकाच्या ज्वाळांमध्ये प्रवेश करता, देव पक्षपाती नाही देव लोकांचा वेगळा न्याय करू शकत नाही. पाप कधीही बदलत नाही, पाप नेहमी सारखेच असते.


बायबलमध्ये व्यभिचार हे पाप नाही या स्थितीसाठी अनेक तर्क आहेत.

जारकर्म शरीराविरूद्ध पाप करते कारण जारकर्म हे करिंथमधील वेश्यांसोबत लैंगिक संबंध होते जेथे ख्रिश्चन फोर्निक्समध्ये जात असत, फॉनिक्स एक कमान आहे.


कमानमध्ये ते सैतानाकडे कृपा मागतील आणि अशा प्रकारे व्यभिचार करतील. हा व्यभिचाराचा खरा अर्थ आहे. ख्रिश्चन फोर्निक्सच्या कमानीकडे जातात आणि वेश्यांसोबत लैंगिक संबंध ठेवतात आणि सैतानाची मदत मागतात. म्हणूनच जारकर्म हे शरीराविरुद्ध पाप आहे कारण ती सैतानी उपासना आहे.

व्यभिचार पाप हे प्रत्येक माणसाची नैसर्गिक गरज असल्याने ते असू शकत नाही.


4 बायबल बायबल वचनांमध्ये व्यभिचार

पुरुषांनी स्त्रीला स्पर्श न करणे चांगले आहे असे पौलने म्हटले का 1 CO 7 ? होय संदर्भ काय आहे? संदर्भ असा होता की कॉरिंथमध्ये प्रचंड छळ होत होता. अध्यायाच्या शेवटी पौल म्हणतो की सध्याच्या छळामुळे मी तुम्हाला या गोष्टी सांगतो. पुरुषांनी स्त्रियांना स्पर्श का केला नाही? कारण तिथे अविश्वसनीय छळ होत होता आणि तो विवाह आणि प्रेमाचा काळ नव्हता.


बायबलमध्ये जारकर्म हे सर्व लैंगिक पापे आहेत शिवाय, वैवाहिक समागम. हे पॉलच्या विरोधाभास होईल ज्याने नंतर दोन अध्याय सांगितले ज्याने मला केफा म्हणून बहिणीबद्दल नेतृत्व करण्याचा अधिकार नाही का?

खरं तर या अध्यायात पॉल 1 CO 9 म्हणाला
1 CO 9 11 जर आम्ही तुमच्यासाठी आध्यात्मिक गोष्टी पेरल्या असतील, तर तुमच्या दैहिक गोष्टींची कापणी केली तर ती मोठी गोष्ट आहे का?

कार्नल शब्दाचा अर्थ काय आहे? शरीराशी संबंधित टी हिंग्ज.

पॉल आणि आम्हाला या विषयावर अधिक तपशीलवार एक वेगळी पोस्ट मिळेल .देह या शब्दाचा अर्थ लैंगिक गोष्टी असा होतो . पॉल म्हणतो की तो मिशनरी प्रवासात वेगवेगळ्या चर्चमधील बहिणींबरोबर लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी नेतृत्व करत होता. आणि करिंथवासी याबद्दल तक्रार करत होते.


ज्यूड सोलोमन व्यभिचार बद्दल बोलतो ही समलैंगिकता आहे

व्यभिचारापासून दूर राहा होय आम्हाला व्यभिचार समलैंगिकता समलैंगिकता व्यभिचारापासून दूर जाण्याची गरज आहे

देवाने मला हे लिहिण्यासाठी वेळ दिल्यास खरं तर आम्ही वेगळ्या पोस्टमध्ये पाहू की मोशेला मिद्यानची एक पत्नी आणि कुशची पत्नी असल्यामुळे अनेक बायका असणे हे पाप असू शकत नाही. तरीही देवाने त्याचा वापर करून असे लिहिले की तू व्यभिचार करू नकोस


होय बायबलमध्ये व्यभिचार हे पाप नाही, जारकर्म हे शरीराविरुद्धचे पाप आहे कारण पोर्निया किंवा जारकर्म ही करिंथच्या कमानीतील वेश्यांसोबत आध्यात्मिक मूर्तिपूजा होती, एक कमान म्हणजे फोर्निक्स

जारकर्म पाप नाही ते होऊ शकत नाही कारण देव पाप होण्याची नैसर्गिक इच्छा करू शकत नाही


5 बायबलमधील व्यभिचार येशूच्या वधस्तंभाच्या आधी आणि नंतर

क्रॉसच्या आधी पुरुष आणि अनेक चांगले पुरुष त्यांनी निवडल्या तितक्या बायका घेऊ शकत होते. अब्राहम, डेव्हिड, शलमोन, जेकब, एसाव, एलकाना यांसारखे बायबलमधील सर्वोत्तम पुरुष देखील

तरीही इब्री इलेव्हनमध्ये असे म्हटले आहे की शलमोन आणि सॅमसन केवळ चांगले पुरुष नाहीत तर विश्वासाचे नायक आहेत. अविश्वसनीय,


आज ही माणसे नियमित चर्चमध्ये राहिल्यास त्यांना बाहेर काढले जाऊ शकते, तरीही देव म्हणतो की ते विश्वासाचे नायक आहेत. देवाने डोळे मिचकावले प्रश्न देव पापाकडे डोळे मिचकावू शकतो का? नाही

त्यामुळे विवाहबाह्य लैंगिक संबंध हे पाप नव्हते. ते पाप नव्हते . पण जेव्हा हे पुरुष मूर्तिपूजक स्त्रियांसाठी गेले तेव्हाच देवाचा राग आला. शलमोनाचे पाप अनेक बायका नसणे, शलमोनाचे पाप मूर्तिपूजक सैतान उपासक स्त्रियांसोबत असणे हे होते.


बायबलमध्ये व्यभिचार हे निश्चितपणे पाप नाही हे आम्ही सिद्ध केले

शरीराविरूद्ध व्यभिचाराचे पाप म्हणजे जेव्हा करिंथियन वेश्यांसोबत सैतानाची उपासना करण्यासाठी फॉर्निक्सच्या कमानीमध्ये गेले होते, तेव्हा व्यभिचार पाप हा ख्रिश्चन चर्चमधील चुकीचा विश्वास आहे जो काढून टाकणे आवश्यक आहे.


जर तुम्हाला या पोस्टचे मूल्य दिसले असेल आणि यामुळे तुम्हाला अधिक आनंदाने आणि अधिक आनंदाने स्वातंत्र्य मिळाले असेल तर आमचे यूट्यूब चॅनेल आणि वेबसाइटला सबस्क्राईब आणि लाईक का करू नये?

येशू तुमच्यावर प्रेम करतो तुम्ही येशूमध्ये आहात का? तुम्हाला स्वर्गात जायचे आहे का? माझ्या नंतर पुनरावृत्ती करा, पित्या देव माझ्या पापांची क्षमा कर मला तुझ्यावर प्रेम करण्यास आणि येशूच्या नावाने मला स्वर्गात घेऊन जाण्यास मदत कर

0 views0 comments

Recent Posts

See All

5 बायबलमध्ये नग्नता पाप नाही याची कारणे माझ्या हृदयासाठी हा एक अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे, तसेच विवाहातून लैंगिक संबंध हे पाप आहे. कारण मी पाहतो की बरेच ख्रिश्चन नग्नता आणि लैंगिकतेवर खूप ऊर्जा घेतात.

5 कारण जे सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट चर्च गुनगुना अछि सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट चर्च सच्चा चर्च थिक . बाइबिल सँ आ यीशुक शिक्षा सँ ई स्पष्ट अछि | लेकिन कलीसिया यीशु कहै छै कि गुनगुना छै सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट