top of page
Keresés

Kommentár Máté 28. fejezetéhez

Ez Máté könyvének utolsó fejezete, ez az Újszövetség első könyve. Az evangéliumok vagy a 4 beszámoló Jézus életéről jó néhány évvel Jézus halála után készültek. Ez a Máté evangéliumának 28. fejezetéhez fűzött kommentár elmagyarázza nekünk, hogy a nagy küldetés, amit meg kell tennünk, a fő ok, amiért Isten elhívott minket ezen a földön, hogy elmondjuk másoknak, hogy van egy pokol, amit kerülniük kell, és egy mennyország, amit meg kell szereznünk.Máté könyvének ez az utolsó fejezete Jézus feltámadásáról beszél, amely azt mondja, hogy te és én feltámadhatunk, amikor Jézus visszatér, hogy elvigyen minket a mennybe. Jézus feltámadása bizonyítja, hogy felemelte testét, ha megölték a templomot. Jézus


feltámasztotta magát a halálból. Jézus mindenható, ha a dolgok rosszul mennek, Jézusnak minden hatalma van helyetted. Az earthlastday.com Máté evangéliuma 28. fejezetéhez fűzött kommentárja elmondja, hogy ha nem Istenért dolgozunk, hogy elmondjuk másoknak az életét, akkor az életünk értéktelen és hiábavaló volt.


MT 28 1 "A szombat végén, amikor a hét első napja felé virradt, eljött Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt." Ez kiváló bizonyíték arra, hogy a szombat még mindig kötelező. Sok keresztény azt tanítja, hogy nincs több parancsolat. De a Biblia ezt soha nem mondja, csak azt mondja, hogy nem vagyunk a törvény elítélése alatt. Lukács 23-ban az utolsó fejezet azt mondja, hogy az apostolok a parancsolat szerint pihenték meg a szombatot.


LK 23 56 És visszatérének, és fűszereket és kenőcsöket készítettek; és megpihente a szombatnapot a parancsolat szerint. Miért pihennének az apostolok szombaton Jézus halála után, haa szombat megváltozott? Miért jöttek vissza vasárnap a hét első napja vasárnap lett a pihenőnapja? Ez azt bizonyítja, hogy a szombat soha nem változott. A szombatot minden ember megkapta Edanban, 1500 évvel azelőtt, hogy zsidó volt.


A szombatot minden apostol megtartotta egész életében. János azt mondja, hogy 90 évvel Jézus után szombaton a Lélekben volt. Miért tartotta János még mindig a szombatot? Nem a parancsolatok betartásával üdvözülünk, de nem üdvözülhetünk az 1-parancsolat betartása nélkül sem Jézus igazsága által. Az apostolok vasárnap azért jöttek, hogy megnézzék Jézus sírját, mert munkanap volt. Dolgozhattak volna a síron . De nem értették, hogy Jézus azt mondta nekik, hogy fel fog támadni.


MT 28 2 És íme, nagy földrengés volt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és eljött, elhengerítette a követ az ajtóról, és ráült. Eljött az ideje, hogy Jézus feltámadjon a sírból. Egy angyal jött. Ha az emberek megakadályoznák, vagy maga a Sátán akadályozná meg Jézus feltámadását, akkor Isten angyalt küldött.


. Ez is a tanúja annak, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy a menny seregei fogadják. Akik nagy szeretettel és hódolattal fogadták parancsnokukat . A Máté evangéliuma 28. fejezetéhez fűzött kommentár elmondja, hogy Jézus győzelmet aratott a bűn ellen. Bűntelen életet élt, és most van reményünk, hogy ha hűségesek leszünk Jézus igazsága által, egy napon mi is feltámadunk, hogy olyan földre menjünk, ahol nincs többé könny, nincs több szenvedés, nincs többé halál
MT 28 3 'Arca olyan volt, mint a villám, ruhája fehér, mint a hó:' Ez olyan, mint Mózes, aki Isten dicsőségét tükrözte, és arca annyira ragyogott, hogy az emberek féltek Mózesre nézni. A Föld homályos, a mennyben Isten jelenlétének dicsősége és fénye elképesztő. Az angyalok sokkal erősebbek, mint az emberek, emlékszünk rá, hogy Izrael idejében egy angyal sok ezer asszírt ölt meg egy pillanat alatt.


MT 28 4 „És a tőle való félelem miatt az őrök megremegtek, és olyanok lettek, mint a halottak.” Az embereknek meg kell érteniük, hogy Isten valóságos, még ha nem is látjuk Őt. Sokan úgy élnek, mintha Isten nem is létezne, és nem értik, hogy minden gondolatunkat, szavunkat és cselekedetünket feljegyezzük. Akik rosszat akarnak tenni, azoknak tudniuk kell, hogy egy napon találkozniuk kell Istennel. De sok ember nem túl felelősségteljes, és elhalaszt valamit, amit nem lát, mintha soha nem jönne el ez a nap, amikor Istennel találkozhatunk.


A Máté evangéliumának 28. fejezetéhez írt kommentár elmondja, hogy egy napon találkozunk Jézussal az ítéletkor, ha hasonlítunk az alázatos, kedves, kedves, őszinte, becsületes jellemére, akkor beléphetünk a mennybe Ha törvényesek vagyunk, büszkék, önzők, tisztességtelenek, tele hitetlenséggel, durva és barátságtalan, soha nem jutunk be a mennybe.


MT 28 5 És válaszolt az angyal, és így szólt az asszonyokhoz: Ne féljetek, mert tudom, hogy Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Jézus követői. Ugyanaz az angyal, aki kiszabadította Pétert a börtönből az Apostolok Cselekedeteinek könyvében, ugyanaz, aki másképpen sújtott le a büszke Heródesre.


AC 12 21 „Egy kitűzött napon Heródes királyi ruhába öltözve leült a trónjára, és beszédet mondott nekik. 22 A nép pedig kiáltott, mondván: Isten szava ez, nem emberé. 23 És azonnal megveré õt az Úr angyala, mert nem adott Istennek dicsőséget, és megette a férgek, és kiadta a szellemet.
MT 28 6 Nincs itt, mert feltámadt, amint mondta. Gyere, nézd meg azt a helyet, ahol az Úr feküdt. Az apostolok hitetlenségével, akik azt hitték, hogy Jézus fog uralkodni, most foglalkozni kellett, mert csalódás érte őket, de megmagyarázták.


A különbség a hamis prófécia és a csalódás között az, hogy Isten néha megengedi követőinek, hogy ne lássák a fényt, és Isten ráteszi a kezét, hogy elrejtse a tényeket, majd Isten megmagyarázza az igazságot. Az 1844-es első angyaltörténetben az első angyalhírnök, William Miller úgy gondolta, hogy Dániel 8 14 szentélyének megtisztítása Jézus visszatérése volt.


Amikor eljött az idő, az emberek nagyot csalódtak. De ez nem volt hamis prófécia, mint a számítások, még egy gyerek is tud számolni és látja, hogy helyesek. Másnap Isten látomást adott Hiram Edsonnak, és elmagyarázta, hogy a szentély megtisztítása nem a föld, hanem Jézus 1744-ben történő elvonulása a szentélyből a mennyei szentély legszentebb helyére.


MT 28 7 Menjetek el gyorsan, és mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halálból; és ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Jézus 40 napon keresztül megjelent a tanítványoknak. Emlékezzünk arra, hogy Jézus nem azért ment a mennybe, amikor meghalt, ahogy azt mondta


Máriának, hogy ne érints meg engem, mert még nem mentem el Atyámhoz.Ez azért van, mert a bibliai emberek nem mennek a mennybe, amikor meghalnak. Várják Jézus visszajövetelét, hogy feltámadjanak. Az angyalok első üzenete a tanítványokhoz már egy evangelizációs küldetés volt, hogy Jézus feltámadásáról meséljenek másoknak. Az angyalok elvégezhetik ezt az evangelizációs munkát, de Isten azt akarja, hogy kifejlesszük bennünk a szeretetet és a törődést, valamint az evangelizációs készségeket, hogy az Ő szószólói legyünk.
MT 28 8 És gyorsan eltávoztak a sírtól félelemmel és nagy örömmel; és elfutott, hogy hírt adjon a tanítványainak.” Ez elképesztő hír volt, Jézust, akit annyira szerették, hogy halottnak hitték, és nem értették, hogy Jézus Isten, miért halt meg? Hogyan halhatott meg Isten? Jézus istensége nem halt meg, mivel ez lehetetlen. Csak Jézus emberi része. Ezért mondta, hogy pusztítsd el ezt a testet, az emberi részt, és én, az isteni Jézus fel fogom emelni. Ez az első evangelizációs kampány sikerrel járt, mivel az apostolok nagy örömmel futottak, hogy megnézzék Jézus sírját.


MT 28 9 És amint elmentek, hogy elmondják az ő tanítványainak, íme, Jézus találkozott velük, és ezt mondta: Üdvözlégy mindenkit! És odajöttek, megfogták a lábánál fogva, és imádták őt.' Jézus annyira vágyott arra, hogy újra találkozhasson barátaival, hogy megjelent nekik az úton, hogy elmondja a tanítványoknak. Úgy tűnik, hogy minden hitetlenség eltűnt, mint az imádott Jézus, és tudta, hogy Ő Isten fia, mivel senki sem tudja feltámasztani magát a sírból, hacsak nem Isten. Az imádat szó a PROSKUNEO, amely ugyanaz a szó, mint az Atya imádatánál.


Amikor a Bibliában az Atyát imádják, azt írja: PROSKUNEO, itt Jézust is Atyaként imádják. Jézus is Isten.

MT 28 10 És monda nékik Jézus: Ne féljetek, menjetek, mondjátok meg a testvéreimnek, hogy Galileába mennek, és ott meglátnak engem. Jézus itt találkozót tart apostolainak. Azt mondja, hogy amikor Jézus feltámadt, körülbelül 500 ember volt.


Ez az 500 megfordította az egész világot. Ahogy Pál mondja, életében az egész világnak hirdették az evangéliumot. És ez televízió, internet nélkül. Ma már nincs mentségünk, hiszen ha naponta egy órát online töltünk, sok embernek elmondhatjuk, hogy Jézus szereti őket, és örökké élnek fájdalom, könnyek és szenvedés nélkül.


MT 28 11 „Amikor pedig mentek, íme, néhány őr bement a városba, és megmutatták a főpapoknak mindazt, ami történt.” Az őrök közölték a papokkal, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ezúttal, mint a fáraó idejében, a hitetlenség találkozott a menetével. Eljött az idő, hogy a papok többé nem hittek, mivel Jézus feltámadt a halálból bebizonyítja, hogy Ő Isten.
De úgy tűnik, hogy a büszkeség erősebb a hitnél, és mivel a fáraó nem volt hajlandó megalázkodni, és annyira elvakította büszkesége, hogy követte Izraelt a Vörös-tengerig. Miután látta a hihetetlen csodákat. És a csapások, még mindig követte Izraelt. A pap bűnbánat és bocsánatkérés helyett hazudni próbált, és folytatta a megtévesztés munkáját. Eljön az idő, amikor a szív annyira megkeményedett, hogy nem tud többé bűnbánatot tartani.


MT 28 12 „És amikor összegyűltek a vénekkel, és tanácsot tartottak, nagy pénzt adtak a katonáknak.” MT 28 13 „Mondván: Mondjátok, az ő tanítványai éjjel jöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. ' A bűntől elvakítva a vallási vezetők hazudták az embereknek, hogy ne veszítsék el frontjukat. Észre sem vették, hogy Isten ellen harcolnak. A Biblia azt mondja, hogy félelmetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. Amikor Ananias és Saphira hazudtak Istennek, azonnal megölték őket.


Ez az egyik legcsodálatosabb dolog, amit a Bibliában olvashatok. Azok az emberek, akik annyira vakok az igazságra, olyan emberek, akik sokat hazudtak maguknak, hogy készek lesznek szembeszállni egy oroszlánnal, és nem értik, hogy az oroszlán erősebb náluk. Egyszer látott egy videót a yotube-on egy büszke férfiról, aki belépett egy oroszlán ketrecébe. Annyira büszke volt, hogy fel sem fogta, mibe keveredett.


Zúzódva jött ki a ketrecből, és a ruhái szétszakadtak. A büszkeség rettenetes dolog, elhiteti az emberrel, hogy valami hazugság. Ez az egyik oka annak, hogy sokan nem lépnek be a mennybe. Sokan imádják az emberi érvelést, és csak az emberek érveit hiszik el, nem pedig Istent. És az emberek annyira büszkék, hogy elhatározzák magukat, hogy olyanok legyenek, amilyenek nem ők, és nem mérik fel azt az örök veszedelmet, amelybe beleesnek.


MT 28 14 "És ha ez a helytartó fülébe jut, meggyőzzük őt, és megvédünk benneteket." MT 28 15 'Vették tehát a pénzt, és úgy cselekedtek, ahogyan tanították őket; és ezt a beszédet a zsidók közt elterjedték mind a mai napig. A katonák annyira ostobák, hogy inkább az emberektől féltek, mint Istentől, és féltek attól, hogy nem teljesítik a parancsot. Nem látva, hogy Isten megáldja őket azért, mert hűségesek és igazak.


MT 28 16 Akkor a tizenegy tanítvány elment Galileába, egy hegyre, ahová Jézus rendelte őket. MT 28 17 És mikor meglátták őt, leborultak előtte, de némelyek kételkedtek. Itt is hitetlenség uralkodott. Nem tudjuk, hogy azok, akik kételkedtek, mennyire voltak kitéve Jézus szolgálatának és a Tórának.


Minél többet tudunk, annál inkább felelősek vagyunk a hallott igazságért. Ez nem azt jelenti, hogy ha nem hallgatunk a Bibliára, és ha kerüljük a Bibliát, akkor felmentést kapunk. Mivel mindannyiunknak lehetősége van olvasni a Bibliát, vannak ingyenes bibliai alkalmazások az interneten. Senkinek sem lesz mentsége a Római levél szerint.


RO 1 19 „Mert ami Istentől ismert, az nyilvánvaló bennük; mert Isten megmutatta nekik. 20 Mert az ő láthatatlan dolgai a világ teremtésétől fogva világosan láthatók, a teremtett dolgok által érthetőek, az ő örök hatalma és Istensége; így nincs mentségük:'
MT 28 18 Jézus pedig odament, és szóla nékik, mondván: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Jézus a földön ugyanazt az életet élte, mint mi. De feltámadása után Jézus úgy használhatja hatalmát, ahogy az Atya is tudja. Isten hatalmának nincs határa, azt mondja, Isten számára nincs lehetetlen. Van valami túl nehéz az Úrnak? Minden bajodban és szenvedésedben Jézus ott van. Jézus megszabadít a magánytól, fájdalomtól, szenvedéstől, szegénységtől, betegségtől és minden bajtól. Hívd segítségül Ő azt mondja: Hívj segítségül a nyomorúság napján, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.


MT 28 19 'Menjetek tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében:' Ez a fő oka annak, hogy a földön vagyunk, eltekintve attól, hogy megtisztítjuk személyiségünket. Isten igazsága és Jézushoz hasonlóvá válás. Dolgoznunk kell Jézusért, evangelizálnunk kell, el kell mondanunk másoknak, hogy a teremtés igaz, hogy Jézus az Isten, hogy a 3 angyal üzenete az utolsó üzenet a Föld bolygó számára, hogy élet vagy halál.


MT 28 20 Tanítsd meg őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen.' Jézus velünk lesz, amikor az igazságot hirdetjük. De ha nem Isten munkáját végezzük, akkor átok nyugszik rajtunk. Ha tudunk valamit, ami megmentheti az embereket, akkor kötelességünk elmondani másoknak, és megmenteni őket az örök pusztulástól.


Annyira önzők leszünk, hogy nem törődünk másokkal?

Akkor miért viseljük a keresztények nevet, amikor csak magunkkal törődünk. Ahogy emberek halnak meg körülöttünk anélkül, hogy Isten elveszett volna, és készen állna az örök pusztulásra. Akkor azoknak az embereknek a vére lesz rajtunk, akiket nem értünk el. Még akkor is, ha Isten munkáját végezzük, azt kell mondanunk, hogy megtettük kötelességünket, haszontalan szolgák vagyunk. Mivel ez a munka kötelesség. Azt tanácsolom, hogy olvassa el ezt a két lenyűgöző könyvet: Ellen g White és Daniel nagy vitáját és Uriah Smith kinyilatkoztatását.2 megtekintés0 hozzászólás

留言


CHURCH FUEL BANNER.png
PAYPAL DONATE.jpg
BEST BIBLE BOOKSTORE.png
DOWNLOAD E BOOK 2.png
bottom of page